nl en

do25 Aug

Integriteitsbijeenkomst gevangeniswezen

Ruben Maes leidt een bijeenkomst vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen. Op deze bijeenkomst komen gevangenisdirecteuren samen om te praten over het thema integriteit.

zo28 Aug

Paradisodebat

Het Paradisodebat is het jaarlijkse podium waar kunstenaars, politici en publiek met elkaar in gesprek gaan over urgente thema’s, zoals de noodzakelijke verbindingen tussen kunst, cultuur en samenleving.

Dit jaar zal de Amerikaanse sociologe Saskia Sassen spreken. In haar laatste publicatie ‘Uitstoting’ vraagt zij zich af of de democratie nog de kracht heeft om mensen te beschermen in plaats van ze te verdrijven. De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling reflecteert op de bijdrage van Saskia Sassen.

Ruben Maes leidt het aansluitend debat met de sprekers, aanwezigen en politici – uit Eerste en Tweede Kamer en vanuit gemeenten. Ter afsluiting interviewt Ruben Maes minister Jet Bussemaker.

Paradiso, Amsterdam

15:30

di30 Aug

Experttafel Toezicht Sociaal Domein

Op 1 januari 2015 zijn veel taken op het terrein van zorg, jeugdzorg en werk overgedragen aan de gemeenten. Bij de bespreking van de huidige situatie in de verschillende gemeenteraden wordt geconstateerd dat de relatief prille fase waarin de drie decentralisaties zich bevinden maakt dat veranderingen in toezicht op het sociaal domein door veel gemeenteraadsleden als een abstracte zaak ervaren kan worden.

Op 30 augustus vindt een experttafel plaats waarbij het abstracte concreet gemaakt wordt.

wo31 Aug

Natural Capital – Webinar over Natuurlijk Kapitaal

In aanloop naar de internationale conferentie Natural Capital: Let’s Talk Business vinden er een aantal webinars plaats waar bedrijven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen samenkomen. &MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische uitvoering van deze bijeenkomsten.

wo31 Aug

Overdracht College van Rijksadviseurs

Per 1 september vormen landschapsarchitect Berno Strootman en architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade het College van Rijksadviseurs. Berno Strootman is door de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam benoemd en Daan Zandbelt door de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz. Beiden dragen de titel Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en zijn benoemd voor een termijn van vier jaar. Op 31 augustus vindt in het Armamentarium in Delft de feestelijke overdracht plaats van het oude naar het nieuwe College.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Het Armamentarium, Delft

wo31 Aug

Rondetafelgesprek Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Op 31 augustus vindt het rondetafelgesprek plaats over het traject Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Jan Paternotte leidt deze bijeenkomst.

ma5 Sep

De bibliotheek verandert: Toezicht in Transitietijd

De maatschappij verandert; de Bibliotheken veranderen mee. Er zijn kansen op nieuwe domeinen. Er zijn bedreigingen door de krimp rond de traditionele basis. Directeuren en bestuurders staan voor nieuwe vragen om hun bijdrage aan die verandering te leveren. Wat betekent dat concreet voor de insteek van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur? Vraagt dat ook transitie in het toezicht?

Jan Paternotte is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

CODA, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

16:00 - 20:00

di6 Sep

Strategiesessie BrabantKennis

BrabantKennis biedt een lerende experimenteeromgeving waarin burgers, ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen onderzoek doen en kennis ontwikkelen over de toekomst van de Brabantse samenleving. Waar professionals uit de wetenschappelijke kennis- en advieswereld samenwerken met Brabantse burgers en experts van Brabantse partijen aan de Brabantse kennis-cloud door samen te leren en op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Op 6 september vindt er een strategiesessie plaats onder leiding van &MAES.

do8 Sep

Bijeenkomst Platform Bèta Techniek

Nederland heeft een kennisgedreven economie. Het Platform Bèta Techniek draagt zorg voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici. Zo levert het Platform een bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Technologie en economie vinden elkaar in het containerbegrip ‘kenniseconomie’. De kenniseconomie draait voor een groot gedeelte op bèta en technici. Daarom is het economische belang van een sterk en groot aanbod aan technisch en exact opgeleide jongeren groot. Vers talent met frisse ideeën waarborgt de concurrentiepositie van Nederland.

Jan Paternotte leidt de bijeenkomst van Platform Bèta Techniek.

di13 Sep

NDSM-tafel

Sinds 2012 is &MAES betrokken bij de NDSM-tafel.

De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een van de grootste creatieve broedplaatsen van Europa en biedt ruimte aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Tijdens de NDSM-tafel bespreken alle betrokken partijen de toekomst van het NDSM terrein. &MAES leidt de bespreking.

do15 Sep

UvA-HvA decanensymposium: The Happy Few?

Selectie roept veel discussie op. Is het hoger onderwijs straks alleen nog toegankelijk voor blonde meisjes die cum laude hun diploma halen? Worden er alleen nog studenten toegelaten die zo’n selectie goed aan kunnen, maar zijn dat niet per se de beste studenten? Zijn er wel (wetenschappelijk bewezen) selectie-instrumenten die studiesucces kunnen voorspellen? Is selectie zinvol of is het onzin?

Dit symposium wordt geleid door Ruben Maes

Singel 411, Amsterdam

09:00 - 14:00

wo21 Sep

Landelijke Implementatiedag KFZ

Deze bijeenkomst draait om de vraag ‘hoe kunnen de opgeleverde producten van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) in de praktijk worden gebracht?’

Ruben Maes is dagvoorzitter op deze bijeenkomst

Utrecht

di4 Okt

Natural Capital: Webinar over Natuurlijk Kapitaal

In aanloop naar de internationale conferentie Natural Capital: Let’s Talk Business vinden er een aantal webinars plaats waar bedrijven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen samenkomen. &MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische uitvoering van deze bijeenkomsten.

wo5 Okt

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

do6 Okt

Natural Capital: Webinar over Natuurlijk Kapitaal

In aanloop naar de internationale conferentie Natural Capital: Let’s Talk Business vinden er een aantal webinars plaats waar bedrijven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen samenkomen. &MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische uitvoering van deze bijeenkomsten.

do13 Okt

Innovatiefestival: lokale democratie in informatiesamenleving

Deze bijeenkomst staat in het teken van het vitaliseren van de lokale democratie op gemeentelijk niveau. Wat zijn de nieuwste digitale en democratische innovaties? Hoe kan een gemeente daar optimaal gebruik van maken? Op deze vragen geeft de bijeenkomst een antwoord. Ruben Maes is dagvoorzitter.

 

De Nieuwe Stad, Amersfoort

vr14 Okt

Political event on the Urban Agenda for the EU: debates on the progress made driving the Agenda forward and launch of next Partnerships and the approved Urban Innovative Actions.

Deze bijeenkomst draait om de ‘Urban Agenda’ van Europa. Er zal gedebatteerd worden over samenwerking van Europese steden en uitdagingen met betrekking tot stedelijk beleid. Ruben Maes leidt deze bijeenkomst van de Europese Commissie.

 

 

Brussel

14:00 - 17:00

di25 Okt

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

di25 Okt

De Staat van de Stad

Toeristen en internationale kenniswerkers lijken de stad over te nemen. Steeds meer Amsterdammers zijn door de stijgende grond- en huizenprijzen niet in staat binnen de Ring of zelfs in de stad te blijven wonen. Op de arbeidsmarkt vinden hoogopgeleiden overwegend goed een baan, maar laagopgeleiden en met name allochtone jongeren komen moeilijk aan het werk. Er dreigt in onze stad op veel gebieden een tweedeling te ontstaan. Gaat Amsterdam steden als Londen en Parijs achterna? We praten met de burgemeester, wetenschappers, schrijvers en ervaringsdeskundigen over het Amsterdam van nu.

Ruben Maes leidt deze avond.

Pakhuis de Zwijger

17:15

wo26 Okt

REDD+ Business Initiative

Hoe staat het een jaar na het Klimaatakkoord in Parijs met tropische bosbescherming? Politici, bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen praten erover tijdens de debatbijeenkomst van het REDD+ Business Initiative.

&MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische uitvoering van deze bijeenkomst.

di1 Nov

Expertmeeting Broedplaatsen

Het doel van deze expertmeeting is enerzijds om de Amsterdamse broedplaatswereld de gelegenheid te geven kennis en ervaring uit te wisselen met elkaar, en anderzijds om meer uit bestaande broedplaatsen te halen en elkaars netwerken, ervaringen en expertise te benutten.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

wo2 Nov

Dag voor Cultuuronderwijs

Woensdag 2 november 2016 presenteert Hart Cultuur in School de Dag voor Cultuuronderwijs.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Haarlem

do3 Nov

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

wo9 Nov

Strategiesessie gemeente Westland

&MAES verzorgt op 9 november een strategiesessie voor de gemeente Westland.

wo16 Nov

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

do17 Nov

Mediationcongres 2016: bruggen slaan

Op donderdag 17 november aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2016 in Spant! Bussum.  Deze zevende editie staat in het teken van bruggen slaan.

Polarisatie in de politiek, discussies over opvang van vluchtelingen, ouders en kinderen bij scheiding, slachtoffers en daders, werkgevers en werknemers, groepen en het individu. Bruggen slaan wordt steeds belangrijker. Wat kan de mediator bijdragen? En hoe?

Analyse en actualiteit in het plenaire programma, met bijdragen van onder anderen hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer en minister Van der Steur.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Bussum

09:30 - 17:00

wo23 Nov

International Conference Natural Capital: Let’s Talk Business

In opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert &MAES een internationale conferentie over natuurlijk kapitaal op 23, 24 en 25 november. Thema van de conferentie is: Lets Talk Business.

De conferentie is gericht op het delen van waardevolle voorbeelden en inspiratiebronnen en het maken van afspraken hoe we samen kunnen zorgen voor een duurzame samenleving, en een duurzaam bedrijfsleven.

Fokker Terminal, Den Haag

di29 Nov

NDSM-tafel

Sinds 2012 is &MAES betrokken bij de NDSM-tafel.

De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een van de grootste creatieve broedplaatsen van Europa en biedt ruimte aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Tijdens de NDSM-tafel bespreken alle betrokken partijen de toekomst van het NDSM terrein. &MAES leidt de bespreking.

Amsterdam

wo30 Nov

Bestuurdersdag VNG

Ruben Maes is dagvoorzitter op de VNG bestuurdersdag op 30 november.

do8 Dec

Conferentie: Vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

De afgelopen vier jaar hebben duizenden basisscholen in Nederland samen met culturele partners gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Met als resultaat leerkrachten die weer met plezier zingen met hun kinderen, ouders die onontdekte talenten bij hun kinderen zien, scholen en culturele instellingen die elkaars wereld zijn binnengetreden, maar vooral heel veel kinderen die structureel cultuuronderwijs krijgen.

Op donderdag 8 december 2016 organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met Kunstbalie een feestelijke conferentie waar veel van wat er in de afgelopen vier jaar bereikt en ontwikkeld is een podium krijgt. Een dag vol presentaties, mini-workshops en gesprekken over vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Brabanthallen, Den Bosch

09:30 - 18:00

di13 Dec

Slotbijeenkomst Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

De slotbijeenkomst van het traject Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt geleid door Ruben Maes.