nl en

do27 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde Kansrijke Start Amsterdam Zuid-Oost

Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam zet zich in voor een kansrijke start voor alle Amsterdammers. In de eerste duizend dagen van het leven wordt de basis gelegd voor de kansen en ontwikkeling in de rest van het leven én voor die van de generaties die je voortbrengt. Passende zorg en ondersteuning van ouders en kinderen voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap en na de geboorte is van cruciaal belang. Hiervoor moeten professionals, informele ondersteuners en andere betrokkenen in zorg, welzijn en sociaal domein goed met elkaar samenwerken.

Ter ondersteuning hiervan worden door het programmateam netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de lokale samenwerkingscoalities in de Amsterdamse stadsdelen. Op donderdag 27 juni is de netwerkbijeenkomst in Amsterdam Zuid-Oost. Meer weten over de netwerkbijeenkomsten en eerdere edities? Zie de website van GKS Amsterdam.

Bureau &MAES adviseert over het programma van de netwerkbijeenkomsten en verzorgt de gespreksleiding.

vr14 jun

Divosa Voorjaarscongres 2024

De roep om nabijheid en vertrouwen is in onze samenleving urgenter dan ooit. Niet iedereen voelt zich door de overheid gehoord en gezien. Gemeenten willen dat veranderen en werken aan een andere manier van denken en doen. Maar het mag nog dwarser. De dienstverlening moet eenvoudiger en integraler, dwars door de domeinen heen. Kom naar het Divosa Voorjaarscongres op 13 en 14 juni 2024 om te ontdekken wat jij daaraan kunt doen.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Theater De Spiegel, Zwolle

do13 jun

Serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid

Wat ervaren ouders die in bestaansonzekerheid leven als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje? Welke keuzes maak je? Wat doet schaarste met je? En weet je de weg wel te vinden in de zorg en het sociale domein?

De serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid is een rollenspel voor professionals en informele ondersteuners in zorg, welzijn en sociaal domein. Zij kruipen in de huid van ouders tijdens de zwangerschap en levensstart van hun kind. Wat ervaar je als je letterlijk in de schoenen van ‘jouw’ ouders gaat staan? In een programma van twee uur spelen de deelnemers de game en reflecteren ze op de ervaringen en inzichten in een nagesprek. Op donderdag 6 juni spelen we de serious game met de coalitie Kansrijke Start in Twente.

Bureau &MAES adviseerde over de ontwikkeling van de game en verzorgt de spelleiding en begeleiding van het nagesprek.

do13 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde Kansrijke Start Amsterdam Nieuw-West

Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam zet zich in voor een kansrijke start voor alle Amsterdammers. In de eerste duizend dagen van het leven wordt de basis gelegd voor de kansen en ontwikkeling in de rest van het leven én voor die van de generaties die je voortbrengt. Passende zorg en ondersteuning van ouders en kinderen voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap en na de geboorte is van cruciaal belang. Hiervoor moeten professionals, informele ondersteuners en andere betrokkenen in zorg, welzijn en sociaal domein goed met elkaar samenwerken.

Ter ondersteuning hiervan worden door het programmateam netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de lokale samenwerkingscoalities in de Amsterdamse stadsdelen. Op donderdag 13 juni is de netwerkbijeenkomst in Amsterdam Nieuw-West. Meer weten over de netwerkbijeenkomsten en eerdere edities? Zie de website van GKS Amsterdam.

Bureau &MAES adviseert over het programma van de netwerkbijeenkomsten en verzorgt de gespreksleiding.

di11 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde Kansrijke Start Amsterdam Noord

Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam zet zich in voor een kansrijke start voor alle Amsterdammers. In de eerste duizend dagen van het leven wordt de basis gelegd voor de kansen en ontwikkeling in de rest van het leven én voor die van de generaties die je voortbrengt. Passende zorg en ondersteuning van ouders en kinderen voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap en na de geboorte is van cruciaal belang. Hiervoor moeten professionals, informele ondersteuners en andere betrokkenen in zorg, welzijn en sociaal domein goed met elkaar samenwerken.

Ter ondersteuning hiervan worden door het programmateam netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de lokale samenwerkingscoalities in de Amsterdamse stadsdelen. Op dinsdag 11 juni is de netwerkbijeenkomst in Amsterdam Noord. Meer weten over de netwerkbijeenkomsten en eerdere edities? Zie de website van GKS Amsterdam.

Bureau &MAES adviseert over het programma van de netwerkbijeenkomsten en verzorgt de gespreksleiding.

wo29 mei

Huiskamergesprekken toekomst van de zorg

Hoe houden we de zorg nu en in de toekomst beschikbaar en betaalbaar? Hoe denken inwoners van Nederland over de zorg van de toekomst?

Om de zorg toekomstbestendig te maken is vernieuwing van het zorgstelsel noodzakelijk. Als belangrijk (deel van de) oplossing wordt ingezet op passende zorg. Passende zorg is zorg die bewezen effectief is en waarde toevoegt, die samen met zorgverlener en patiënt tot stand komt en die zich meer richt op gezondheid dan op ziekte. In opdracht van de speciaal gezant passende zorg voert Bureau &MAES huiskamergesprekken door het hele land om op te halen hoe er wordt gedacht over de zorg van de toekomst.

Bureau &MAES organiseert en begeleidt de huiskamergesprekken.

di21 mei

Dag van de Forensische Zorg 2024

Op dinsdag 21 mei 2024 is de 15e editie van de Dag van de Forensische Zorg. Het thema van deze editie is ERVAREN: leren van elkaars ervaringen, de waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen maar ook de manieren waarop we ervaringen praktisch maken, bijvoorbeeld met de inzet van technologie. En wat is de ervaring met goede ketensamenwerking? Hoe ervaart de maatschappij de forensische zorg?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap en verschillende deelsessies op de Dag van de Forensische Zorg.

De Fabrique, Utrecht

di14 mei

Veilig Werkklimaat

Een veilig werkklimaat, dat willen we voor elkaar krijgen. Dat is voor werknemers en werkgevers van belang. Een veilige werkomgeving zorgt voor gezonde werknemers en organisaties. Door daar samen aan te werken delen we de kennis die er is en maken we van het creëren van een veilig werkklimaat een effectief en duurzaam proces, in plaats van eenmalige aandacht of reacties op incidenten te geven.

Want er zijn afspraken, protocollen en regels voor misstanden, maar het helpt ook als de werkomgeving een veilige plek is waar vragen kunnen worden gesteld, signalen worden afgegeven en meldingen gewaardeerd. Werknemers en leidinggevenden moeten zich vrij en veilig genoeg voelen om ongewenst gedrag en ongewenste zaken te signaleren, bespreken en melden – en erop kunnen vertrouwen dat ze serieus worden genomen.

Bureau &MAES ondersteunt samen met BeeldR en VNG Connect het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de ontwikkeling van een campagne over een veilig werkklimaat, met o.a. een actief en groeiend netwerk, een online platform en diverse inhoudelijke netwerkbijeenkomsten. Meer informatie over het initiatief en de data van de bijeenkomsten zijn te vinden via www.eenveiligwerkklimaat.nl

wo1 mei

Huiskamergesprekken Passende Zorg

De huiskamergesprekken passende zorg zijn gesprekken die gaan over ziekte en gezondheid, kwaliteit van leven, zorg die er voor iedereen is en moet blijven, zelfzorg en zorg voor naasten, verwachtingen en wensen.
Over wat we verstaan onder goede gezondheid en kwaliteit van leven. En hoe we denken over kiezen voor niet-behandelen terwijl het medisch gezien wel zou kunnen. Zaken die je niet altijd zo makkelijk in een grote groep bespreekt. Want gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het draagt in grote mate bij aan het hebben van een goed leven. Wanneer het nodig is, moet iedereen kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Met de huiskamergesprekken willen we niet alleen verschillende inzichten en perspectieven verkennen, maar ook begrip kweken voor elkaars ideeën over gezondheid, zorg en samen leven. Met de uitkomsten van de gesprekken kan de speciaal gezant passende zorg verder invulling geven aan zijn opdracht: verbinding te maken tussen praktijk en beleid en de regering adviseren over de inrichting van toekomstbestendige zorg.

Bureau &MAES adviseert de speciaal gezant passende zorg over de opzet, organisatie en locaties van de huiskamergesprekken en zorgt voor de gespreksleiding.

di23 apr

IBDS Café

Het programma Realisatie IBDS organiseert periodiek een IBDS Café om de verschillende betrokken overheden en uitvoeringsorganisaties te informeren en betrekken bij de ontwikkelingen, dilemma’s en resultaten van de Interbestuurlijke Datastrategie. Er wordt gebouwd aan het netwerk en kennisuitwisseling en verantwoord datagebruik bij (maatschappelijke) opgaven wordt onder de aandacht gebracht.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding van de IBDS Café’s.

di16 apr

World Congress on Probation and Parole 2024

Van 16 t/m 18 april 2024 organiseert Nederland de 6e editie van het World Congress on Probation and Parole. Een internationaal congres voor professionals, wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders uit het reclasseringsveld. Deelnemers van over de hele wereld komen bij elkaar voor een driedaags programma vol interessante keynotes, deelsessierondes met presentaties, ronde tafels en workshops en netwerkprogramma’s in de avond.

Bureau &MAES verzorgt in opdracht van Reclassering Nederland de inhoudelijke projectleiding, het programma-advies en de gespreksleiding voor het congres.

di9 apr

Coalitiebijeenkomst Haagse Kansrijke Start

Het programma Haagse Kansrijke Start werkt aan een goede start van het leven voor alle kinderen in de regio Haaglanden. Hiervoor is samenwerking tussen alle betrokken professionals en partijen in zorg, welzijn en sociaal domein onmisbaar. Op 9 april is er een ontwikkelbijeenkomst voor de coalitie Haagse Kansrijke Start, waarin deze samenwerking verder wordt vormgegeven.

Bureau &MAES adviseert over het programma van de bijeenkomst en verzorgt de gespreksleiding.

di9 apr

Werksessie Inclusie en diversiteit in sport en bewegen

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft het initiatief genomen om een impuls te geven aan inclusie en diversiteit in de sector sport en bewegen. Op basis van dialoog met, en inbreng van betrokkenen uit de sector wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Kompas Inclusie en Diversiteit voor Sport en Bewegen. Dit kompas helpt betrokkenen op weg naar een diverse en inclusieve sector, door richting te geven (waar hebben we het over, waar willen we naartoe?) en concrete suggesties en voorbeelden te geven om hiermee aan de slag te gaan (hoe komen we daar?).

Als onderdeel van deze dialoog vindt op dinsdag 9 april een werksessie plaats met diverse betrokkenen uit de sector. Bureau &MAES coördineert de dialoog, adviseert over het programma van de werksessie en verzorgt de gespreksleiding.

wo20 mrt

VNG Belastingconferentie 2024: ‘Contact geen bezwaar’

Informeel contact met burgers kan leiden tot minder formele bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen. Dat is ook voor gemeenten een goed vooruitzicht. Maar het vraagt van de beroepsgroep wel specifieke kennis en vaardigheden.

Bij de VNG Belastingconferentie 2024 zijn er daarom – naast workshops over bijvoorbeeld de Wet WOZ, gemeentelijke belastingen en procederen bij de rechter – ook vaardighedenworkshops over communicatie, interactie en gesprekstechnieken bij informeel contact.

Er zijn meer dan 30 verschillende workshops om uit te kiezen. Op 19 maart 2024 verzorgt advocaat-generaal bij de Hoge Raad Robert Jan Koopman een plenaire lezing.

Op 20 maart sluit het duo Rob Urgert en Joep van Deudekom de conferentie af met hun show “De Verbinding’.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze tweedaagse conferentie.

Sportcentrum Papendal, Arnhem

do14 mrt

Netwerkdag Haagse Kansrijke Start

Op donderdag 14 maart is de Netwerkdag van de Haagse Kansrijke Start, in de Caballerofabriek in Den Haag. Een inhoudelijk programma over de eerste tweeduizend dagen van het leven en de bijdrage die professionals, beleidsmakers en bestuurders in zorg, welzijn en sociaal domein daaraan kunnen leveren. Met bijdragen van ervaringsdeskundigen, hoogleraar Eric Steegers en Haagse sleutelfiguren, en een reeks deelsessies met nieuwe inzichten en tips om bij te dragen aan een kansrijke start.

Bureau &MAES zorgt voor de gespreksleiding en het programma van de bijeenkomst.

do14 mrt

Inspiratiemiddag Utrechtzorg

Op donderdag 14 maart organiseert Utrechtzorg een inspiratiemiddag voor al haar leden en stakeholders. U wordt meegenomen in de vonken van verandering in de sector zorg en welzijn.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

 

 

Landgoed De Horst, Driebergen

di12 mrt

Mannen en onbedoeld vaderschap

Het programma Nu Niet Zwanger biedt een gespreksmethode om kinderwens, anticonceptie en seksualiteit bespreekbaar te maken, om onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare mensen te voorkomen. Deze methode is gericht op alle aanstaande ouders, maar bereikt in mindere mate de mannelijke doelgroep. Op 12 maart wordt daarom een bijeenkomst gericht op mannen en onbedoeld vaderschap georganiseerd, waarbij hulpverleners handvatten krijgen om het gesprek met mannen en onbedoelde vaders aan te kunnen gaan.

Bureau &MAES zorgt voor de gespreksleiding en het programma van de bijeenkomst.

ma11 mrt

Week van de Haagse Kansrijke Start

Van 11 t/m 14 maart 2024 vindt de Week van de Haagse Kansrijke Start plaats. Een week over het belang van de eerste tweeduizend dagen van een kinderleven, vanaf de kinderwens totdat een kind vier jaar oud is. Wat kunnen hulpverleners uit het medische en sociale domein in die periode samen betekenen voor (aanstaande) ouders en hun kinderen?
In de Week van de Kansrijke Start zijn er voor professionals uit regio Haaglanden verschillende bijeenkomsten rond onder meer bestaanszekerheid, aanstaand ouderschap en een netwerkbijeenkomst op nieuwe kennis en inspiratie op te doen en ervaringen en tips uitwisselen met collega’s van partnerorganisaties.

Bureau &MAES programmeert de Week van de Haagse Kansrijke Start en zorgt voor de gespreksleiding bij een aantal van de activiteiten.

wo6 mrt

IBDS Café

Op 6 maart a.s organiseert het programma Realisatie IBDS een IBDS Café, waarin de Adviesfunctie verantwoord datagebruik de ‘rode draden’ uit de adviezen van het afgelopen jaar presenteert. Als datagebruik kan en mag, ben je er nog niet. Want: is het maatschappelijk ook gewenst? Hoe bepaal je dat, in de praktijk? En hoe kom je tot brede acceptatie van een ethisch oordeel? Er is specifiek aandacht voor de rol van ethische commissies. De IBDS Cafés worden georganiseerd met partners van de Interbestuurlijke Datastrategie.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding voor het IBDS Café.

do29 feb

Fonds voor Cultuurparticipatie en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Cultuurdeelname draagt bij aan de verbinding tussen mensen, persoonlijke ontwikkeling en veerkracht van mensen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap werken daarom samen in het Programma Cultuurparticipatie. Om cultuurdeelname mogelijk te maken voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Nu dit programma een aantal jaar loopt, worden de ervaringen gedeeld en bekeken welke kansen er (nog meer) zijn om het culturele en sociale domein nog sterker met elkaar te verbinden.

Bureau &MAES ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie met de ontwikkeling van het programma voor de conferentie.

do15 feb

TloKB Regiotour

Vanaf 1 januari 2024 werken we in Nederland met een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in de bouwsector. Maar hoe werkt dit nieuwe stelsel in de praktijk? De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) houdt landelijk toezicht op de werking van dit stelsel en organiseert daarom met een aantal partners een regiotour om met kwaliteitsborgers, aannemers, gemeenten in te gaan op vragen over de toepassing en werking van het stelsel van kwaliteitsborging in de praktijk en de rol van de TloKB.

Bureau &MAES ondersteunt de TloKB bij het vormgeven en organiseren van de regiotour en begeleidt de bijeenkomsten in Utrecht, Eindhoven en Zwolle.

do7 dec

Week van de Haagse Kansrijke Start

Een kansrijke start is het fundament voor gezondheid en welzijn van mensen. De eerste duizend dagen van een kinderleven zijn daarin cruciaal, ook voor toekomstige generaties. Dit vraagt om samenwerking de zorg, welzijn of sociaal domein. Het programma Haagse Kansrijke Start ondersteunt met verschillende partners en interventies (aanstaande) ouders. In de Week van de Kansrijke Start en de bijbehorende kick-off bijeenkomst komen de kennis, praktijkervaring en het netwerk rond Haagse Kansrijke Start samen.

Bureau &MAES ondersteunt bij de vormgeving en organisatie van de Kick-Off en de Week van de Kansrijke Start en verzorgt de gespreksleiding.

vr1 dec

NVTC Jaarcongres 2023

De NVTC organiseert jaarlijks een congres voor toezichthouders en bestuurders in de cultuursector. Dit jaar staat ’toezichthouden in tijden van transtitie’ centraal. Drie thema’s worden deze dag verder verdiept: de Governance Code Cultuur, diversiteit en inclusie en duurzaamheid.

Bureau &MAES ondersteunt bij de inhoudelijke programmering van het jaarcongres.

vr24 nov

Mediation Congres

Op vrijdag 24 november aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de veertiende editie van het Mediationcongres in Spant! Bussum. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind opent het congres.

Er is altijd een reden tot optimisme. Ook in een tijd van maatschappelijk onbehagen, met toenemende onzekerheid en groeiende ongelijkheid. Meningsverschillen worden conflicten, verhoudingen tussen individuen en groepen staan op scherp.

De kracht van mediation wordt in steeds meer sectoren van de samenleving onderkend. Dat geeft ruimte om te werken aan perspectief. Duurzame oplossingen komen tot stand waar mensen in staat gesteld worden daarbij zelf de regie te behouden.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Spant!, Bussum

vr17 nov

Jaarcongres De Vernieuwde Stad: Wonen als grondrecht

Iedereen heeft recht op een woning, maar het lukt veel woningzoekenden zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking niet om een gepast huis te vinden. Hoe realiseren we doorbraken in deze woningcrisis?

Dit jaar gaan we op 17 november tijdens het jaarcongres van De Vernieuwde Stad samen aan de slag. Want de corporaties van De Vernieuwde Stad willen de woningcrisis doorbreken en met concrete stappen bijdragen aan oplossingen. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners uit het sociaal domein, de zorg, de overheid en de financiële sector.

Hoe? Door op het congres doorbraken te formuleren, nieuwe werkwijzen te onderzoeken en innovaties te implementeren. Met bijdragen van o.a. Melissa Koutouzis, Jantine Kriens en Hedy van den Berk. De dagvoorzitter is Hasna El Maroudi.

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma en de praktische organisatie.

do9 nov

Nationaal Deltacongres 2023

De VNG gaat tijdens het 14e Nationale Deltacongres in op de vraag hoe synergie in klimaatadaptatie benut of bereikt kan worden in gemeentelijk beleid. Met de gemeenten Leeuwarden en Groningen verkennen aan de hand van een aantal voorbeeld zoals het gebiedspaspoort en de ontwerpleidraad we hoe gemeenten (samen)werken aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding van de deelsessie.

do9 nov

Netwerkdag Week van de Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam

Hoe geven we kinderen een goede uitgangspositie voor de rest van hun leven? Dat is de kernvraag voor de aanpak waarmee de gemeente Amsterdam haar jongste inwoners een veilige, gezonde en kansrijke toekomst wil bezorgen. Met het programma Gezonde en Kansrijke Start investeert de gemeente in de eerste duizend dagen van het leven (vanaf de conceptie totdat een kind ongeveer twee jaar oud is), waarin de basis voor die toekomst wordt gelegd. De aanpak richt zich op het zo goed mogelijk ondersteunen van (aanstaande) ouders, door professionals en informele ondersteuners op het gebied van zorg en sociale voorzieningen bij elkaar te brengen. 

Om die samenwerking te versterken organiseert het programmateam van 6 t/m 10 november 2023 de Week van de Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam. Op donderdag 9 november is de netwerkdag in de Tolhuistuin in Amsterdam. Bureau &MAES adviseert over de opzet van de week en de invulling van het inhoudelijke programma en verzorgt de gespreksleiding bij de netwerkdag. 

 

Tolhuistuin, Amsterdam

di7 nov

Diner Pensant – Veilig Werk en Meld-klimaat

De diners pensant zijn onderdeel van de campagne Veilig werk- en meldklimaat die wordt vormgegeven in samenwerking met VNG Connect & Ministerie van BZK. De campagne wil het melden van misstanden normaliseren en sociale veiligheid op de werkvloer bevorderen. Door middel van de bijeenkomsten wordt een groeiend netwerk van werkgevers gevormd die zich actief inzetten voor een veilig werkklimaat.

Bureau &MAES adviseert over de inhoudelijke vormgeving van de campagne, is mede-organisator van de diners en verzorgt het dagvoorzitterschap tijdens het evenement.

wo1 nov

NP RES Congres Regionale Energie en Lokale Warmte

Op 1 november 2023 organiseren NP RES en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) samen het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte in de Jaarbeurs in Utrecht. Een logische stap omdat warmte en duurzame opwek elkaar in de praktische uitvoering van de energietransitie steeds vaker tegenkomen.

Het congres is voor iedereen die betrokken is bij de energie- en warmtetransitie: ambtenaren en bestuurders die met de klimaatopgave bezig zijn, (burger)initiatieven, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en wetenschappers.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Jaarbeurs, Utrecht

ma30 okt

Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit

Samen met staatssecretaris Vivianne Heijnen gaan we op stap in de wereld van duurzame mobiliteit. Samen luisteren we naar best practices, bijzondere initiatieven, zorgen en uitdagingen. Tevens gaan we in gesprek met experts die ons helpen verder te komen. Dit alles vanuit het perspectief van een visie op de bloeiende stad – economisch én duurzaam.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding op deze dag

wo11 okt

Diner Pensant – Veilig Werk en Meld-klimaat

De diners pensant zijn onderdeel van de campagne Veilig werk- en meldklimaat die wordt vormgegeven in samenwerking met VNG Connect & Ministerie van BZK. De campagne wil het melden van misstanden normaliseren en sociale veiligheid op de werkvloer bevorderen. Door middel van de bijeenkomsten wordt een groeiend netwerk van werkgevers gevormd die zich actief inzetten voor een veilig werkklimaat.

Bureau &MAES adviseert over de inhoudelijke vormgeving van de campagne, is mede-organisator van de diners en verzorgt het dagvoorzitterschap tijdens het evenement.

di10 okt

Integrale aanpak Online Fraude

Tijdens een gezamenlijke strategiedag, gaan alle betrokken partijen bij de integrale aanpak online fraude in gesprek over hun samenwerking en de plannen voor de komende jaren.

Bureau &MAES begeleidt deze bijeenkomst.

di26 sep

Event Exceed – Expand CLICKNL

Op dinsdag 26 september wordt een evenement voor het hele Exceed-netwerk georganiseerd. Nu de eerste focusthema’s bekend zijn, is het tijd om het netwerk uit te breiden, de gedachten te toetsen, ons voor te bereiden op de onderzoekscall vanuit NWO en de onderlinge kennisdeling op gang te brengen.

Aankomende periode gaat een drietal werkgroepen van start rondom thema’s waar we als Exceed dan wel experimenten op willen definiëren, dan wel anderszins aan willen gaan bouwen. De eerste inzichten en ideeën die deze werkgroepen verkrijgen, leggen we op 26 september graag aan jullie voor. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

 • regelvrije of regelluwe omgevingen;
 • financiering van labs op de langere termijn;
 • kennisoverdracht tussen en over experimenteeromgevingen.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit evenement.

Centraal Ketelhuis, Amersfoort

13.00 - 18.00 uur

wo13 sep

iBestuur Congres

Op 13 september aanstaande vindt in de Fokker Terminal in Den Haag het iBestuur Congres plaats. Bijna 20 overheids- en marktpartijen hebben de handen ineengeslagen om, onder het thema “De Verbeelding” een boeiend programma te organiseren. Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen en ombudsman Reinier van Zutphen hebben al toegezegd deel te nemen aan het plenaire programma.

Tijdens het congres werken bestuurders uit de overheid, markt, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wetenschap samen aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven waar wij allen voor staan. Door onze verbeeldingskracht te gebruiken, ontstaan nieuwe inzichten met betrekking tot de digitale transformatie van de overheid. Door creativiteit en vernieuwing te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat de digitalisering van de overheid niet alleen efficiënter, maar ook meer dienstverlenend en inclusiever wordt.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Fokker Terminal, Den Haag

do29 jun

Interbestuurlijke Datastrategie Café’s

Om stakeholders informeren, mee te nemen en te betrekken bij het programma Realisatie Interbestuurlijke Data Strategie (IBDS) wordt periodiek een IBDS café georganiseerd. Tijdens de café’s wordt op een informele manier mogelijkheden, vraagstukken en dilemma’s verkend die de verschillende aspecten van de implementatie van de IBDS met zich meebrengen. De Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) is de strategie van lokale tot nationale overheden die verduidelijkt hoe de overheid verantwoord met data om moet gaan. Met de implementatie ervan worden gewerkt aan het wegnemen van barrières om data verantwoord, effectief en efficiënt te gebruiken.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij de IBDS Cafés

di27 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam Zuid-Oost

Wat kunnen we doen om iedereen een gezonde en kansrijke start in het leven te bezorgen? In Amsterdam werkt het programma Gezonde en Kansrijke Start (GKS) samen met professionals en informele ondersteuners uit de zorg en het sociaal domein aan betere zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen in de eerste duizend dagen van het leven. Twee keer per jaar organiseert het programmateam samen met de lokale coalities uit de stadsdelen netwerkbijeenkomsten waar professionals, informele ondersteuners en ervaringsdeskundigen met elkaar aan de slag gaan om de lokale samenwerking te versterken.

Op dinsdag 27  juni is de netwerkbijeenkomst in het stadsdeel Zuid-Oost in buurthuis NoLIMIT in Amsterdam. Bureau &MAES adviseert over de opbouw en invulling van het programma en verzorgt de gespreksleiding.

Amsterdam

do22 jun

Dag van de Publieke Dienstverlening

De VN heeft deze internationale dag voor publieke dienstverlening (Public Service Day) uitgeroepen om mensen die openbare beroepen uitoefenen te erkennen voor hun bijdrage aan de gemeenschap. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd tot een carrière in de openbare sector.

In Nederland grijpen we deze dag aan om te discussiëren over hoe we de komende jaren invulling geven aan de dienstverlening van de overheid. Het thema van de tweede editie van de Dag van de Publieke Dienstverlening is Samen Werken aan Vereenvoudiging.

Bureau &MAES denkt mee bij de opzet van het programma en is dagvoorzitter tijdens de Dag van de Publieke Dienstverlening.

Den Haag

do22 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam Noord

Wat kunnen we doen om iedereen een gezonde en kansrijke start in het leven te bezorgen? In Amsterdam werkt het programma Gezonde en Kansrijke Start (GKS) samen met professionals en informele ondersteuners uit de zorg en het sociaal domein aan betere zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen in de eerste duizend dagen van het leven. Twee keer per jaar organiseert het programmateam samen met de lokale coalities uit de stadsdelen netwerkbijeenkomsten waar professionals, informele ondersteuners en ervaringsdeskundigen met elkaar aan de slag gaan om de lokale samenwerking te versterken.

Op donderdag 22 juni is de netwerkbijeenkomst in het stadsdeel Noord in ’t Zonnehuis in Amsterdam. Bureau &MAES adviseert over de opbouw en invulling van het programma en verzorgt de gespreksleiding.

Amsterdam

di20 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam Nieuw-West

Wat kunnen we doen om iedereen een gezonde en kansrijke start in het leven te bezorgen? In Amsterdam werkt het programma Gezonde en Kansrijke Start (GKS) samen met professionals en informele ondersteuners uit de zorg en het sociaal domein aan betere zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen in de eerste duizend dagen van het leven. Twee keer per jaar organiseert het programmateam samen met de lokale coalities uit de stadsdelen netwerkbijeenkomsten waar professionals, informele ondersteuners en ervaringsdeskundigen met elkaar aan de slag gaan om de lokale samenwerking te versterken.

Op dinsdag 20 juni is de netwerkbijeenkomst in het stadsdeel Nieuw-West in De Vlugt in Amsterdam. Bureau &MAES adviseert over de opbouw en invulling van het programma en verzorgt de gespreksleiding.

Amsterdam

vr16 jun

Passende zorg dialoog Langdurige zorg

Hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief op niveau, in tijden van toenemende arbeidsmarktkrapte, vergrijzing en oplopende zorguitgaven? Met het Kader Passende zorg is in 2022 de richting aangegeven waarin de zorg zich verder moet ontwikkelen om toekomstbestendig te worden. Het is bovendien het fundament voor de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt. Het Kader Passende zorg beschrijft de gezamenlijke beweging naar passende zorg en wijst op de noodzaak om de zorg in Nederland mensgericht, houdbaar en duurzaam te maken.

Binnen de langdurige zorg wordt deze noodzaak dagelijks gevoeld en wordt hier hard aan gewerkt. Maar het is ook een uitdaging om tegelijkertijd de grote problemen het hoofd te bieden. Daarvoor is het essentieel om samen te werken en elkaars perspectieven en initiatieven beter te leren kennen. Daartoe organiseert speciaal gezant Passende zorg Jan Kremer in samenwerking met Zorginstituut Nederland op vrijdagmiddag 16 juni een Passende zorg dialoog voor en met betrokkenen uit de de langdurige zorg.

Bureau &MAES adviseert over de opzet en invulling van het programma en verzorgt de gespreksleiding van de dialoog.

Zeist

do15 jun

Aedes verenigingscongres

Hoe zorgen we ervoor dat mensen in Nederland fijn kunnen wonen? Daarin spelen woningcorporaties een belangrijke rol. De brancheorganisatie Aedes organiseert twee keer per jaar haar verenigingscongres voor directeur-bestuurders, waarin de belangrijkste besluiten over en voor de vereniging worden genomen en er ruimte is om standpunten uit te wisselen, debat te voeren, te netwerken en inspiratie op te doen.

Het doel van het stakeholderevent is om samen met stakeholders een aantal actuele (hulp)vragen te agenderen en dan gezamenlijk naar mogelijke oplossingen te kijken, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Kijkend naar de NPA en onze opgaven gaat het om de volgende thema’s:
• Verduurzaming (incl. mogelijk koppeling aan EFG doorbraakteam)
• Nieuwbouw
• Wonen-zorg

Bureau &MAES levert de dagvoorzitter en denkt mee bij de opzet van het programma.

Groenekan

wo14 jun

VNG Jaarcongres

Op het VNG Jaarcongres 2023 in Groningen bieden we inspirerende ideeën uit de wetenschap en praktijk voor oplossingen voor de grote opgaves waar u voor staat. Ook is er veel ruimte om de beste voorbeelden en geleerde lessen uit uw eigen gemeenten met elkaar te delen.

Bureau &MAES denkt mee bij de opzet van het plenaire programma en levert de dagvoorzitter voor beide dagen.

Groningen

vr9 jun

Divosa voorjaarscongres

Het Divosa Voorjaarscongres is gericht op de leden van Divosa: gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Het congresprogramma is ook interessant voor wethouders, leidinggevenden van gemeentelijke publieksdiensten, diensten samenleving en leidinggevenden van UWV WERKbedrijf, UWV, welzijnsinstellingen, WSW-organisaties en andere instanties op het terrein van maatschappelijke dienstverlening.

Bureau &MAES levert de dagvoorzitter voor beide dagen.

Cuijk

wo7 jun

Op weg naar een veilig werk- en meldklimaat

Hoe zorg je voor een cultuur waarin mensen zich durven uit te spreken? Hoe geef je medewerkers het vertrouwen dat signalen of meldingen van vermoedelijke misstanden door de organisatie worden gewaardeerd en serieus genomen? En hoe kun je daarin als werkgevers en organisaties daar samen verantwoordelijk in nemen? Om leidinggevenden en bestuurders van private en publieke organisaties ervaringen en gedachten uit te laten wisselen over leiderschapsvraagstukken en netwerkvorming te faciliteren, adviseert en begeleidt Bureau &MAES netwerkbijeenkomsten en  diners pensant, op weg naar een veilig meld- en werkklimaat.

Bureau &MAES verzorgt de inhoudelijke voorbereiding en de gespreksleiding van de netwerkbijeenkomsten en diners.

di23 mei

Dag van de Forensische Zorg

De Dag van de Forensische Zorg is een jaarlijks terugkerende netwerk- en kennisbijeenkomst voor professionals die in de forensische zorg werken. Dit jaar is het thema Buitengewoon forensisch, dat aansluit bij de actualiteit en de ontwikkelingen in de forensische zorg rond kwaliteit. Buitengewoon kan zowel aan de kwaliteit van de forensische zorg gerelateerd worden als aan de doelgroep en maakt een verbinding met ‘buiten’ en ‘binnen’ de netwerken en de keten van de forensische zorg.

We focussen op innovatie en ontwikkeling: het kwaliteitskader brengt nieuw kwaliteitsdenken met zich mee. Het continue ontwikkelen van de kwaliteit in de zorg wordt daarmee gestimuleerd. We staan stil bij de (technologische) vernieuwing die de komende tijd een belangrijke rol gaat spelen voor de kwaliteit maar zich ook moet verhouden tot de standaarden over hoogwaardige forensische zorg.

Bureau &MAES verzorgt de plenaire programmering en begeleidt verschillende gesprekken.

Utrecht

ma22 mei

Stakeholdersbijeenkomst Algoritmes

Wat is de rol van algoritmen in relatie tot overheidsfinanciën bij verschillende overheidsinstanties?

Tijdens een stakeholdersbijeenkolmst bespreken verschillende (overheids)instanties welke rol algoritmes spelen bij hun werk rond de controle en auditen van de overheidsfinanciën.

Bureau &MAES verzorgt de organisatie, gespreksleiding en verslaglegging van deze bijeenkomst.

Den Haag

wo17 mei

Inspiratiedag Gezond en Actief Leven

De ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het ministerie van VWS, de VNG, ZN en GGD GHOR Nederland, organiseren samen een dag vol inspiratie in het kader van gezond en actief leven. Tijdens deze bijeenkomst staat de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie centraal.
We wisselen goede voorbeelden uit, zodat we elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen, interactie en netwerken.

Bureau &MAES levert de dagvoorzitter.

Den Haag

wo10 mei

Staat van het Onderwijs 2023

Op woensdag 10 mei 2023 presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers De Staat van het Onderwijs 2023, tijdens het gelijknamige congres in DeFabrique te Utrecht.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

DeFabrique, Utrecht

wo10 mei

Rondetafels Cultuurparticipatie

Hoe maken we cultuurparticipatie voor de inwoners van Utrecht inclusief, dichtbij, maatschappelijk gedreven en artistiek-professioneel?

Vanuit de kadernota cultuurparticipatie waarin de grote lijnen zijn uitgezet voor de cultuurparticipatie de komende jaren in de stad, werkt de gemeente Utrecht aan een uitvoeringsprogramma, waarin het beleid concreet wordt. In dit proces worden culturele instellingen, scholen en inwoners gevraagd mee te denken en input te leveren.

Bureau &MAES verzorgt de voorbereiding en gespreksleiding van de negen rondetafels en stelt een overkoepelende rapportage op voor de uitvoeringsnota cultuurparticipatie op basis van de opbrengsten.

Utrecht

ma8 mei

Rondetafels Cultuurparticipatie

Hoe maken we cultuurparticipatie voor de inwoners van Utrecht inclusief, dichtbij, maatschappelijk gedreven en artistiek-professioneel?

Vanuit de kadernota cultuurparticipatie waarin de grote lijnen zijn uitgezet voor de cultuurparticipatie de komende jaren in de stad, werkt de gemeente Utrecht aan een uitvoeringsprogramma, waarin het beleid concreet wordt. In dit proces worden culturele instellingen, scholen en inwoners gevraagd mee te denken en input te leveren.

Bureau &MAES verzorgt de voorbereiding en gespreksleiding van de negen rondetafels en stelt een overkoepelende rapportage op voor de uitvoeringsnota cultuurparticipatie op basis van de opbrengsten.

Utrecht

wo3 mei

Opname Podcast De Transitie – Rijkswaterstaat

In deze podcast gaan we in op het werken in de infrasector en wat de ervaringen zijn van twee mensen die pas een paar jaar in de sector werkzaam zijn. Samen gestudeerd ging de een naar de publieke sector en de ander naar de private sector. Wat zijn nu de verschillen en de overeenkomsten?

Bureau &MAES helpt bij de opzet en levert de gespreksleider voor podcast De Transitie

wo19 apr

Partnerdiner Amsterdam Smart City

Tijdens het jaarlijkse high-level partnerdiner van Amsterdam Smart City (ASC) gaan de leden van ASC in gesprek over hun dromen voor de stad en hoe ze hierin kunnen samenwerken.

Bureau &MAES begeleidt de avond.

di14 mrt

Landelijke vandaag veiligheid voorop

Hoe zorgen we samen voor slagkracht tegen huiselijk geweld en kindermishandeling?

Sta jij aan de lat voor gezinnen waar het acuut onveilig is? Ben je uitvoerder, teamleider of specialist? Maak jij daarbij afspraken met collega’s van de andere organisaties? Bijvoorbeeld in het actieoverleg, op ZSM of bij strafbare kindermishandeling? Dan is deze Vakdag niet te missen!
’s Morgens verdiep je je in de finesses van het samenwerken, na de lunch ga je in kleine teams actief aan de slag met prikkelende en uitdagende casussen. Dat is zinvol voor je eigen werk én voor de slagkracht van jouw netwerk tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bureau &MAES denkt mee bij de opzet van het plenaire programma en levert de dagvoorzitter.

do9 mrt

Werkconferentie Utrechtzorg

Utrechtzorg faciliteert het proces om het Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ)-programma te vertalen naar een regionale aanpak. Het doel is gesteld om op 9 maart 2023 tijdens de volgende werkconferentie van Utrechtzorg de concrete plannen die hieruit volgen te presenteren.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze werkconferentie.

wo22 feb

Stakeholdersbijeenkomst Armoede en financiële voorzieningen

Hoe kan de overheid armoede tegengaan door het vertrouwen onder burgers in financiële voorzieningen te vergroten?

Tijdens een stakeholdersbijeenkomst bespreken verschillende instanties met elkaar hoe de overheid het vertrouwen van burgers in financiële voorzieningen kan vergroten.

Bureau &MAES verzorgt de organisatie, gespreksleiding en verslaglegging van deze bijeenkomst.

di21 feb

Cedrislezing 2023

Hoe bestrijden we de ongelijke kansen voor sociale minima?

Sociale minima komen steeds verder in de knel door stijgende vaste lasten. Het bestaansminimum is niet meer genoeg om in de dagelijkse kosten te voorzien. Een laag inkomen kan volwaardige deelname aan de samenleving in de weg staan. Hoe zorg je er dan voor dat voor iedereen het leven betaalbaar is en dat iedereen de kans heeft om mee te doen in de samenleving? Over dit thema houdt Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, op 21 februari 2023 de jaarlijkse Cedris-lezing.

Bureau &MAES begeleidt traditiegetrouw de Cedrislezing.

Theater Diligentia, Den Haag

14.00 - 16.00 uur

wo14 dec

Toekomst Sectoroverleg Ambachten

Hoe benutten we de innovatieve kracht van ambachten? Naar aanleiding van het adviesrapport ‘Van meer waarde maken’, dat Bureau &MAES eind 2021 in opdracht van het ministerie van OCW schreef, is in 2022 een kwartiermaker aangesteld om een Sectoroverleg Ambachten op te starten. Op woensdag 14 december wordt de voortgang hiervan besproken in een bijeenkomst in de Katoendrukkerij in Amersfoort. Ambachtslieden, museumdirecteuren, fondsmedewerkers, ontwerpers, opleiders en ambtenaren gaan met elkaar in gesprek over de vorming van het Sectoroverleg en kunnen meedenken over de richting van de inhoudelijke agenda voor de komende jaren.

Bureau &MAES adviseert over de programmaopzet voor de bijeenkomst en verzorgt de gespreksleiding op de dag zelf.

do8 dec

Mediationcongres 2022: grenzen aan vrijheid?

Op donderdag 8 december aanstaande organiseert de MfN het Mediationcongres 2022. Dit jaar weer een fysiek congres in Spant! Bussum. Het thema van deze 13de editie is: ‘Grenzen aan vrijheid?’. De vrijheidsbeperkende maatregelen van de afgelopen twee jaar hebben ons op een indringende manier laten beseffen hoe kwetsbaar vrijheid eigenlijk is. Ook internationaal zijn we hard met onze neuzen op de feiten gedrukt. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en niet onbegrensd. Voor de professionele mediator een uitdaging. Waar zit de nieuwe en werkbare balans? Keynote-spreker Roxane van Iperen is hier eveneens naar op zoek met haar oproep tot reflectie en haar zoektocht naar gedeelde waarden in een gepolariseerde samenleving.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Spant! - Bussum

do24 nov

VNG Congres lokale preventieakkoorden

Preventie staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Tegelijkertijd is het een traject van de lange adem en zijn de resultaten lastig in harde cijfers te vervatten. Hoog tijd om in de spotlights te zetten wat werkt, waarom het werkt en hoe we het verder brengen.

Daarom nodigt de VNG u uit om tijdens het Congres Lokale Preventieakkoorden u te laten inspireren door de gezamenlijke inzet, doorontwikkeling en verdieping van preventie.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

DeFabrique, Utrecht

do17 nov

Rijkswaterstaat Marktdag – 7 t/m 11 en 17 november 2022 

Hoe blijven we investeren in innovatieve oplossingen voor de infrastructuur en tegelijkertijd werken aan aanleg en onderhoud van bruggen, wegen en sluizen? In een onvoorspelbare tijd met onder meer de oorlog in Oekraïne, de stikstofproblematiek en de krapte op de arbeidsmarkt? Dit soort vragen zijn voer voor de Marktdag, waarop Rijkswaterstaat en marktpartijen met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. 

De Marktdag 2022 vindt plaats op 17 november 2022 en bekijkt vanuit de actuele context de transitie naar een vitale infrasector. In de week voorafgaand aan de Marktdag is er dagelijks een online werksessie op uitnodiging waarin deelnemers gezamenlijk aan de slag gaan met een deelonderwerp van de transitie. Bureau &MAES adviseert over de opzet van de Marktdag en de invulling van de inhoudelijke programma’s. Ook verzorgt Bureau &MAES de gespreksleiding van alle bijeenkomsten. 

vr4 nov

Event Code Diversiteit en Inclusie

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in de kunst en cultuur? Met die vraag in het achterhoofd reflecteren meer dan 150 betrokkenen uit de culturele sector op 4 november 2022 op de diversiteit en inclusiviteit van de sector. Die dag viert de Code Diversiteit en Inclusie haar derde verjaardag en is het tijd om in de spiegel te kijken: lukt het de culturele sector om diverser en inclusiever te worden? Welke stappen zijn er nog te zetten om de sociale toegankelijkheid van de instellingen en het culturele aanbod te vergroten? En hoe kunnen alle betrokkenen er (samen) voor zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt in een museum, theater, broedplaats of atelier? 

 Op vrijdag 4 november 2022 zijn dat in Theater Zuilen in Utrecht dé vragen tijdens het Event Code Diversiteit en Inclusie. Ook worden die dag de &Awards uitgereikt, door o.a. staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu. Bureau &MAES adviseert over de opzet van het event en de invulling van het programma, en verzorgt op de dag zelf de programmabegeleiding.

Theater Zuilen, Utrecht

wo2 nov

NP Regionale Energiestrategie Congres

Na de succesvolle en drukbezochte editie van afgelopen jaar, organiseert NP RES ook dit jaar in november weer een landelijk RES-congres. Als betrokkene bij energietransitie en de RES moet je daar bij zijn!

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

vr14 okt

Week van de Gezonde en Kansrijke Start – 10 t/m 14 oktober 2022

Hoe geven we kinderen een goede uitgangspositie voor de rest van hun leven? Dat is de kernvraag voor de aanpak waarmee de gemeente Amsterdam haar jongste inwoners een veilige, gezonde en kansrijke toekomst wil bezorgen. Met het programma Gezonde en Kansrijke Start investeert de gemeente in de eerste duizend dagen van het leven (vanaf de conceptie totdat een kind ongeveer twee jaar oud is), waarin de basis voor die toekomst wordt gelegd. De aanpak richt zich op het zo goed mogelijk ondersteunen van (aanstaande) ouders, door professionals en informele ondersteuners op het gebied van zorg en sociale voorzieningen bij elkaar te brengen. 

Om die samenwerking te versterken organiseert het programmateam van 10 t/m 14 oktober 2022 de Week van de Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam. Bureau &MAES adviseert over de opzet van de week en de invulling van het inhoudelijke programma en verzorgt de gespreksleiding bij de drie stadsdeelbijeenkomsten en de slotconferentie. 

 

Amsterdam en online

za8 okt

NL Vitaal Landelijk 2022

JOGG en NL2025 slaan de handen weer ineen en organiseren op 8 oktober 2022 de 3e editie van NLvitaal landelijk – Samen voor een gezonde jeugd. Die dag komen staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS), wethouders en bestuurders samen met leiders vanuit bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs, sport en cultuur – én natuurlijk jongeren – met als doel tot gezamenlijke acties en concrete maatregelen te komen om de gezonde keuze de makkelijkste te maken.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht

12.00 - 16.30 uur

do6 okt

Zeeuwse Cultuurdag

Tijdens de eerste succesvolle cultuurdag stond ontmoeting centraal. De tweede cultuurdag noemen we de ‘Grote vergadering’ naar Gents voorbeeld.

We nodigen je uit om in ronde tafelgesprekken met elkaar in gesprek te gaan over een gepitcht onderwerp. Onderwerpen als vernieuwing en verbreding in het kader van de ontwikkelagenda (provincie Zeeland), arbeidsmarkt/fair practice (kunstenaars/ZZP ers), duurzaamheid/inclusie (Raad voor Cultuur), Middelburg 2033 (gemeente Middelburg), samenwerking Vlaanderen (Gents Kunstenoverleg) komen aan bod.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij de cultuurdag.

De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand

09.00 - 17.00 uur

di4 okt

Symposium Onderwijs & intelligente technologie

Eind september publiceerde de Onderwijsraad een verkenning over de invloed van intelligente technologie op het onderwijs. Naar aanleiding hiervan organiseert de Onderwijsraad het symposium Onderwijs & intelligente technologie.
Tijdens het symposium brengt de raad de inzichten uit de verkenning samen met inzichten uit recente rapporten van andere organisaties over de inzet van intelligente technologie in het onderwijs.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit symposium.

Den Haag

15.30 -17.30 uur

wo14 sep

iBestuur Congres 2022

Het jaarlijkse iBestuur Congres is hét congres over digitalisering bij de overheid, speciaal voor bestuurders en beslissers uit de overheid en de IT-sector. Centraal staan de digitale transformatie en de relatie tussen overheid en samenleving. Het congres biedt volop mogelijkheden tot interactie voor zowel de online deelnemer als de deelnemer op locatie.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Fokker Terminal - Den Haag

do30 jun

Divosa Voorjaarscongres 2022 ‘Op eigen wijze’

De uitdagingen voor het sociaal domein zijn complexer dan ooit. Er liggen grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten een hoofdrol in spelen: bestaanszekerheid, gezond leven en gelijke kansen zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli ben je van harte welkom op het Divosa Voorjaarscongres ‘Op eigen wijze’ in het Gooiland Theater in Hilversum.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Gooiland Theater, Hilversum

di28 jun

VNG Jaarcongres 2022

Gemeenten in de wereld: samen maken we het verschil

Elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten: na twee jaar is het op 28 en 29 juni eindelijk weer zover op het VNG Jaarcongres in Westfriesland. De VNG nodigt alle gemeentebestuurders daarom van harte uit voor een Jaarcongres vol inspiratie. En u kunt zelfs ook een middag eerder komen om een teambuildingsessie speciaal voor (nieuwe) colleges te volgen. Zo wordt Westfriesland deze dagen het decor waar gemeentebestuurders uit heel Nederland elkaar kunnen ontmoeten en samen het verschil maken.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

IJsbaan De Westfries, Westfriese Parkweg 5, Hoorn

do16 jun

Toezichtfestival

Na de digitale editie van november 2020, is het op 16 juni 2022 weer tijd voor een live Toezichtfestival! Hoofdthema van de dag is Roze brillen en blinde vlekken: welke mooie ontwikkelingen, nieuwe kansen én risico?s zijn er als we kijken naar de maatschappelijke verwachtingen van toezicht en het publiek vertrouwen in de overheid.

Ruben Maes modereert het Toezichtfestival.

Fort Altena, Werkendam

09.00 - 17.00 uur

di14 jun

ERTMS Congres

Op dinsdag 14 juni 2022 zal het ERTMS Congres plaatsvinden in de Fokker Terminal te Den Haag. Op deze dag komen alle betrokkenen van ERTMS Nederland bij elkaar om samen stil te staan bij en vooruit te kijken naar de uitrol van ERTMS over de Nederlandse spoorwegen. Vanuit het hoofdthema Time to Act gaan de deelnemers aan de slag met onderwerpen als Samenwerken, Digitalisering en Innovaties.

Bureau &MAES is betrokken bij de inhoudelijke programmering voor het ERTMS Congres en zal op de conferentie een aantal deelsessies verzorgen. Daarnaast begeleiden wij andere deelsessieleiders door ze een online training en individuele ondersteuning aan te bieden ter voorbereiding op hun deelsessies.

Fokker Terminal, Den Haag

do9 jun

Voorjaarscongres Aedes

Aedes organiseert minimaal 2 keer per jaar haar verenigingscongres onder leiding van Ruben Maes. Directeur-bestuurders nemen daar de belangrijkste besluiten over en voor de vereniging. Ook is er ruimte om standpunten uit te wisselen, het debat te voeren en te netwerken.

13.00 - 16.00 uur

di24 mei

Dag van de Forensische Zorg 2022 – Lerend Leven

Een leven lang leren, een lerende cultuur, weer leren leven na een delict, innoveren om te leren: het thema van DFZ2022 draait om het lerend vermogen van onze sector.

Het thema lerend leven kan je op verschillende manieren benaderen. We onderscheiden vier niveaus: leren als mens (werknemer/ client), leren als organisatie, leren als sector en leren als samenleving.

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de plenaire opening en afsluiting en leidt de dag.

De Fabrique, Utrecht

09.30 - 19.30 uur

do19 mei

Werkconferentie Doen Wat Werkt!

Op donderdag 19 mei komen werkgevers, onderwijsinstellingen en professionals uit het sociaal domein bij elkaar voor de werkconferentie Doen Wat Werkt! De werkconferentie is het initiatief van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) en biedt een middag vol inspiratie, kennisdeling en gesprek om te doen wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond structureel te verbeteren. Workshops, presentaties en dialoogsessies worden afgewisseld met bijdragen van o.a. minister Van Gennip van SZW, zangeres Karima el Fillali en ervaringsdeskundigen met een migratieachtergrond. On the Spot is met een live redactie aanwezig voor een verslag en een serie inhoudelijke publicaties.
Bureau &MAES adviseert het programmateam VIA over de opzet en invulling van de conferentie en ondersteunt bij de inhoudelijke voorbereiding.

De Rijtuigenloods, Amersfoort

13.00 - 17.30 uur

vr13 mei

Jaarcongres De Vernieuwde Stad

Op 13 mei 2022 vindt het jaarcongres van De Vernieuwde Stad plaats. We zien uit naar een mooie middag met ontmoeting, interessante gesprekken en nieuwe ideeën om de steden te vernieuwen vanuit sociaalecologisch perspectief.

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie.

 

wo11 mei

Staat van het Onderwijs

Rond lunchtijd op woensdag 13 april 2022 presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2022. Net als afgelopen jaar is er de daaropvolgende weken gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over de uitkomsten en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Op woensdag 11 mei 2022 wordt iedereen uitgenodigd die een rol speelt in het onderwijs om tijdens het congres te bespreken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij de publicatie en het congres.

vr22 apr

Congres 70 jaar Woonzorg Nederland

In april 2022 viert Woonzorg Nederland haar 70-jarig bestaan met een inspirerend congres. Samen met de samenwerkingspartners reflecteert Woonzorg Nederland op de maatschappelijke kansen en uitdagingen van seniorenhuisvesting in Nederland. Hoe kunnen ze de toenemende vraag naar seniorenhuisvesting invullen, waarbij zezorg, ruimtelijke en sociologische aspecten integraal meenemen?

Bureau &MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische organisatie en verzorgt de gespreksleiding.

di22 mrt

VNG Belastingcongres 2022

Op 22 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen nog maar net achter de rug. Voor gemeenten een hectische periode die één maal in de vier jaar plaatsvindt. Maar het is een zeer herkenbaar proces voor de belasting- en WOZ medewerkers van gemeenten en belastingsamenwerkingen. Want daar valt namelijk altijd wat te kiezen!

Er staat een aansprekende mix van inhoudelijke workshops en praktische vaardighedensessies op het programma.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Congrescentrum Papendal, Arnhem

09.30 - 17.00 uur

vr11 mrt

NVBW Ledenvergadering & Masterclass

Op 11 maart vindt de NVBW ledenvergadering onder leiding van Ruben Maes plaats.

09.00 - 13.00 uur

do10 feb

Cedrislezing 2022

Op 10 februari spreekt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad de jaarlijkse Cedris-lezing uit met als thema ‘Het belang van scholing’. In de lezing zal hij zich richten op het belang van een leven lang ontwikkelen voor iedereen. Alle werkenden én werkzoekenden. Specifieke aandacht in de lezing gaat uit naar de scholings- en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking en anderen die in het werk afhankelijk zijn specifieke ondersteuning.

Hans Borstlap zal een reflectie geven op de lezing.

Tijdens deze middag staat ook het officiële afscheid gepland van Job Cohen, die 8 jaar lang voorzitter was van Cedris. Inmiddels is Job Cohen opgevolgd door de nieuwe voorzitter Mohamed el Mokaddem.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Theater Diligentia, Den Haag

14.00 - 16.00 uur

di1 feb

RLI Publieksbijeenkomst over advies ‘Geef richting, maar ruimte!’

Wat wordt de inzet van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening? Hoe kan hij of zij het beste richting geven aan de grote ruimtelijke opgaven? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met Jantine Kriens (raadslid Rli) en Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van BZK). Stedenbouwkundige Riek Bakker zal vanuit haar rijke ervaring met gebiedsontwikkeling reflecteren op het Rli-advies en de benodigde vervolgstappen. Zij put daarbij uit haar nieuwe boek ‘De ruimte van Riek’, waarin zij een vurig pleidooi houdt voor integraal en interdisciplinair handelen bij de aanstaande verbouwing van Nederland.

Online

09.30 - 12.00 uur

ma24 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst Podiumkunsten Alliantie

De Podiumkunsten Alliantie – het samenwerkingsverband van podia, festivals en producenten in de podiumkunsten – nodigt haar leden en relaties uit voor een online nieuwjaarsbijeenkomst.

Er wordt tijdens deze bijeenkomst een podium aangeboden aan de Denktank Podia en Producenten, nieuw opgericht in de coronacrisis door de Podiumkunsten Alliantie om de directies en besturen van de betrokken verenigingen van advies te voorzien. De Denktank – onder leiding van Annabel Birnie (directeur Hermitage/Nieuwe Kerk) – deelt haar aanbevelingen over hoe we de leerpunten uit de coronacrisis kunnen omzetten naar structurele verbeteringen. Daarna heffen we graag het glas met u op een mooi en hopelijk zorgelozer podiumkunstenjaar.

Ruben Maes is gespreksleider bij deze bijeenkomst.

Online

14.45 - 16.30 uur

do2 dec

Mediationcongres 2021: verbreed je horizon!

Op donderdag 2 december aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de twaalfde editie van het Mediationcongres. Ook deze keer online, voor alle zekerheid. Met een nieuwe blik: de afgelopen periode heeft immers grote impact op onze persoonlijke ontwikkeling en op de maatschappelijke verhoudingen. Een uitgelezen kans voor nieuwe kennis, nieuwe inzichten, nieuwe ontmoetingen.

Ruben Maes is gespreksleider bij dit congres.

Online

10.00 - 13.30 uur

do18 nov

Werksessie Gemeente Amersfoort Diversiteit & Inclusie

Werksessies Diversiteit & Inclusie Tijdens twee werksessies gaan Amersfoortse cultuurinstellingen aan de slag met het vertalen van de Code Diversiteit & Inclusie naar hun eigen werkpraktijk. Welke stappen kunnen er op het gebied van Programma, Publiek, Personeel en Partners gezet worden voor een meer divers en inclusief cultureel veld. Vanuit Bureau &MAES maken we het programma van de werksessie en begeleiden we de bijeenkomsten.

do18 nov

De masterclasses van De vernieuwende stad. Samen bouwen aan de wijken van de toekomst

In de reeks De vernieuwende stad. Samen bouwen aan wijken van de toekomst agendeert en faciliteert De Vernieuwde Stad het gesprek, inspiratie en ervaringen voor toekomstbestendige wijkontwikkeling vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. Onderdeel van de reeks zijn de online masterclasses waarin originele denkers hun visie geven op de wijken van de toekomst. In woord en beeld delen ze geleerde lessen en beantwoorden ze de meest prangende vragen van de deelnemers.

De masterclasses zijn met:

 • Maarten Hajer over het raamwerk van de sociaal-ecologische visie op wijken
 • Nicky Pouw over het menselijk welzijn als uitgangspunt voor de economie
 • Bruno Doedens over de verbeelding als aanjager van transitie
 • Linda Carton over het samenspel tussen actoren en omgeving

Bureau &MAES verzorgt zowel de inhoudelijke als praktische organisatie van De vernieuwende stad. Samen bouwen aan de wijken van de toekomst.

online

16.00 - 17.00 uur

do11 nov

Werkconferentie Utrechtzorg

Op 11 november organiseert Utrechtzorg de werkconferentie “Samen zorgen voor de toekomst” voor bestuurders en HR-managers van deelnemende organisaties en onderwijs uit de regio. Een dag waarop we u willen inspireren, prikkelen en vooral ook in de actiestand willen zetten. Om zo samen de eerste stappen te zetten op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze conferentie.

 

wo3 nov

RES-congres

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) organiseert op woensdag 3 november tijdens de Nationale Klimaatweek, het allereerste RES-congres onder leiding van Ruben Maes.

Leren van inzichten uit de praktijk en van elkaar. Maar ook inspiratie opdoen en je netwerk uitbreiden. Dat kan je doen tijdens dit congres voor medewerkers van overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, marktpartijen, wetenschappers en (burger)initiatieven die betrokken of geinteresseerd zijn in de Regionale Energiestrategie.

Het belooft een afwisselende dag te worden met inhoudelijke sessies, workshops en ronde tafelgesprekken rond het thema ‘Samenspel in de regio – vizier op 2050’.

Rijtuigenloods, Amersfoort

di2 nov

De masterclasses van De vernieuwende stad. Samen bouwen aan de wijken van de toekomst

In de reeks De vernieuwende stad. Samen bouwen aan wijken van de toekomst agendeert en faciliteert De Vernieuwde Stad het gesprek, inspiratie en ervaringen voor toekomstbestendige wijkontwikkeling vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. Onderdeel van de reeks zijn de online masterclasses waarin originele denkers hun visie geven op de wijken van de toekomst. In woord en beeld delen ze geleerde lessen en beantwoorden ze de meest prangende vragen van de deelnemers.

De masterclasses zijn met:

 • Maarten Hajer over het raamwerk van de sociaal-ecologische visie op wijken
 • Nicky Pouw over het menselijk welzijn als uitgangspunt voor de economie
 • Bruno Doedens over de verbeelding als aanjager van transitie
 • Linda Carton over het samenspel tussen actoren en omgeving

Bureau &MAES verzorgt zowel de inhoudelijke als praktische organisatie van De vernieuwende stad. Samen bouwen aan de wijken van de toekomst.

online

16.00 - 17.00 uur

ma1 nov

Dag van de Stad 2021

De Dag van de Stad reist dit jaar ‘Terug naar de toekomst’. Op 1 november leren we niet alleen van elkaar, maar putten we ook inspiratie uit het verleden. En gaan we samen met jou op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de geschiedenis van een stad een inspiratiebron kan zijn voor haar toekomst.

Het hoofdprogramma van de Dag van de Stad vindt fysiek plaats, in en om Heerlen. De plenaire opening, lezingen van Jan Gehl, Michel Huisman en Maarten van Rossem en de last lectures kun je ook online bijwonen. Daarnaast worden er ook een aantal extra onderdelen voor online deelnemers georganiseerd.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit evenement.

Parkstad Limburg Theaters
Burgemeester van Grunsvenplein 145
6411 AS Heerlen

ma4 okt

Rondetafelsessie Time to Act

Rondetafelsessie Time to Act Tijdens de Nederlandse Dansdagen en op de eerste dag van de Week van de Toegankelijkheid gaan we tijdens een rondetafelsessie in gesprek over de conclusies uit het internationale onderzoek Time to Act over de toegankelijkheid van de cultuursector. Jorn Matena is gespreksleider van de rondetafelsessie.

vr1 okt

Lancering Academische Werkplaats Brede Welvaart

Op 1 oktober 2021 vindt de officiële lancering van de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ plaats. In een afwisselend, twee uur durend programma met o.a. prof. dr. Wim van de Donk (rector magnificus TiU) en andere gasten uit wetenschap én praktijk, staan we stil bij de vraag wat nodig is om de brede welvaart van regio’s te versterken. Hoe kunnen spelers in de regio – overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers – werk maken van brede welvaartsontwikkeling? Ben je actief in de regio en streef je naar een sociaal veerkrachtiger en duurzamer economie, dan mag je deze bijeenkomst niet missen.

Jorn Matena verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

12.00 - 14.00 uur

di21 sep

Verdiepende training borging

JOGG zet zich in voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. Tijdens een verdiepende training gaat Jorn Matena met deelnemers aan de slag met de borging van de JOGG aanpak binnen diverse gemeenten in Nederland.

vr17 sep

NVBW Ledenvergadering & Masterclass

Op 17 september vindt de NVBW ledenvergadering onder leiding van Ruben Maes plaats.

09.30 -13.30 uur

wo15 sep

iBestuur Congres

Het iBestuur Congres vindt dit jaar plaats op 15 september in de Fokker Terminal in Den Haag. De meer dan 45 sessies en het plenaire programma worden live vanuit de congreslocatie online gestreamd. Op locatie vindt een speciaal programma plaats voor bestuurders uit overheid, onderwijs en wetenschap, en IT-bedrijfsleven, waarbij debat en ontmoeting centraal staat en dat deels ook online te volgen is.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Fokker Terminal - Den Haag

11.00 -17.30 uur

ma6 sep

Symposium Privacy & Persvrijheid – Fonds Slachtofferhulp

Op maandag 6 september is de slotbijeenkomst van de dialoog privacy en persvrijheid. In deze door het Fonds Slachtofferhulp geïnitieerde dialoog hebben journalisten, slachtoffers en nabestaanden, hulpverleners en vertegenwoordigers uit de justitiële keten met elkaar het gesprek gevoerd over berichtgeving over slachtofferschap. Onder leiding van dagvoorzitter Charles Groenhuijsen maken de betrokkenen en andere aanwezigen met elkaar de balans op: wat zijn de conclusies uit de dialoogbijeenkomsten en hoe kunnen deze gezamenlijk een stap verder worden gebracht om tot betere berichtgeving over slachtoffers te komen?
Bureau &MAES adviseert het Fonds Slachtofferhulp over de aanpak van de dialoog en het programma voor de slotbijeenkomst en helpt bij de organisatie.

do24 jun

Beweging in Kwetsbaarheid – 6 inclusieve ontmoetingen

In de afgelopen jaren hebben maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én samenleving urgentie gecreëerd om actie te ondernemen. Denk aan meldingen van verward gedrag, dak- en thuisloosheid en schuldenproblematiek. Met elkaar staan we voor de uitdaging om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarin hebben mensen met een (psychische) kwetsbaarheid een plek. Zij krijgen passende zorg en ondersteuning als hun deelname aan de samenleving onder druk staat.

Van januari tot en met juni 2021 besteden we onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning. Dat doen we door middel van een maandelijkse talkshow onder leiding van Ruben Maes, podcasts en publicaties.

 

Online

do27 mei

Beweging in Kwetsbaarheid – 6 inclusieve ontmoetingen

In de afgelopen jaren hebben maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én samenleving urgentie gecreëerd om actie te ondernemen. Denk aan meldingen van verward gedrag, dak- en thuisloosheid en schuldenproblematiek. Met elkaar staan we voor de uitdaging om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarin hebben mensen met een (psychische) kwetsbaarheid een plek. Zij krijgen passende zorg en ondersteuning als hun deelname aan de samenleving onder druk staat.

Van januari tot en met juni 2021 besteden we onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning. Dat doen we door middel van een maandelijkse talkshow onder leiding van Ruben Maes, podcasts en publicaties.

 

Online

do22 apr

Extra verenigingscongres Aedes

Op donderdag 22 april organiseert Aedes haar voorjaarscongres. Het congres is altijd een belangrijk moment waarop directeur-bestuurders gezamenlijk actuele thema’s bespreken en besluiten kunnen nemen.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Online

10.00 -12.30 uur

do22 apr

Beweging in Kwetsbaarheid – 6 inclusieve ontmoetingen

In de afgelopen jaren hebben maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én samenleving urgentie gecreëerd om actie te ondernemen. Denk aan meldingen van verward gedrag, dak- en thuisloosheid en schuldenproblematiek. Met elkaar staan we voor de uitdaging om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarin hebben mensen met een (psychische) kwetsbaarheid een plek. Zij krijgen passende zorg en ondersteuning als hun deelname aan de samenleving onder druk staat.

Van januari tot en met juni 2021 besteden we onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning. Dat doen we door middel van een maandelijkse talkshow onder leiding van Ruben Maes, podcasts en publicaties.

 

Online

wo14 apr

De Staat van het Onderwijs 2021

Hoe staat het onderwijs in Nederland er momenteel voor? Dat hoort u op 14 april 2021. Dan overhandigt inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over al die uitkomsten en ontwikkelingen, in de aanloop naar de conferentie De Staat van het Onderwijs. Want op 11 mei 2021 nodigen we graag iedereen uit die een rol speelt in het onderwijs om tijdens de conferentie te bespreken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen.

Ruben Maes zal de overhandiging van het rapport begeleiden en is dagvoorzitter bij de conferentie.

wo31 mrt

Conferentie Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een dag waarop iedereen online bij elkaar komt om mee te bouwen aan een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland. Laat u bijpraten over de koers van de Nationale Omgevingsvisie, over de stappen die reeds zijn gezet en raak geïnspireerd door de vele praktijkvoorbeelden van collega’s en praat mee.

Op de NOVI Conferentie praten experts je bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Tal van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden ten aanzien van de fysieke leefomgevingen passeren de revue. En er is uiteraard ook gelegenheid om ervaringen te delen met elkaar.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze conferentie.

Online

09.30 - 17.00 uur

di30 mrt

VNG Belastingcongres “Op de vleugels van digitalisering”

Dit jaar is de VNG Belastingconferentie terug, nu digitaal! We gaan letterlijk verder met het thema van vorig jaar dat actueler is dan ooit: Op de vleugels van digitalisering. De omstandigheden vanwege het coronavirus hebben natuurlijk geleid tot een heel nieuwe manier van werken, maar ook voor ons inhoudelijke werk hebben de digitale ontwikkelingen bepaald niet stilgestaan.

Op dinsdag 30 maart wordt u op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen in een serie inhoudelijke en plenaire sessies. Bekijk het volledige programma en het workshopoverzicht met een overzicht van de sessies.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze conferentie.

 

Online

09.45 - 16.00 uur

do18 feb

Cedris-lezing 2021: De Waarde van Werk door Lex Burdorf

Jaarlijks wordt de Cedris-lezing georganiseerd om extra aandacht te vragen voor het maatschappelijke én economische belang van betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2021 vindt de lezing plaats op donderdag 18 februari. Lex Burdorf, hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum, verzorgt dit jaar de lezing. In 2018 mochten we hem verwelkomen op ons congres ‘De Waarde van Werk’ en we zijn er trots op dat hij nu de lezing zal verzorgen.

Ook dit jaar gaat de lezing over ‘De Waarde van Werk’. Veel mensen hebben onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt. Onderzoek laat zien dat betaalde arbeid goed is voor je gezondheid, eigenwaarde en sociale netwerk. Traditioneel wordt de begeleiding naar de arbeidsmarkt sterk bepaald door de capaciteiten van het individu, maar de mogelijkheden en aanpak van de werkgever zijn net zo belangrijk. Deze lezing laat zien wat belangrijk is om de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen te verbeteren.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Online

14.00 - 17.00 uur

wo10 feb

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit: De Diepte In

Op 10 februari vindt de afsluitende conferentie van Cultuureducatie met Kwaliteit plaats. Deze keer wordt niet alleen een jaar CmK afgesloten, maar de hele vierjarige periode. Een perfect moment dus om met een grote groep experts samen te bouwen aan een mooie dag. Met terugblikken en vergezichten, wijze lessen om te delen, hobbels en hoe ze te nemen, kijkjes in de keuken en onverwachte keuzes. Kortom, we gaan met z’n allen de diepte in!

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Online

ma8 feb

Landelijke Cultuurdebat

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren Kunsten ’92 (in samenwerking met de Federatie Creatieve Industrie), Kunstloc Brabant, LKCA, De Kunst van Brabant, DOKc, en de Bibliotheek LocHal op 8 februari Hét Landelijke Cultuurdebat.

Landelijke politici gaan onder leiding van Ruben Maes met elkaar in debat. Wat is hun visie op de toekomst van Nederland: wat zijn de ingrediënten voor de samenleving na corona en voor de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn en blijven? Welke bijdrage levert volgens de politici de culturele en creatieve sector daaraan? Hoe komen we zo goed mogelijk uit deze crisis? Aan de hand van een aantal concrete casussen uit de cultuursector en andere domeinen zetten we het inhoudelijke debat op scherp.

Online

15.00 - 17.00 uur

di26 jan

Festival Forensische Zorg 2021 – “Close(d)”

Het thema van het Festival Forensische Zorg is Close(d). We moeten open functioneren terwijl juist onze sector als gesloten ervaren wordt. We werken aan de juiste balans tussen nabijheid en geslotenheid in alle aspecten van ons werk. Wat is de juiste balans tussen ‘gesloten zijn’ voor de buitenwereld door onbekendheid met ons werk en tussen open zijn over onze werkwijze en de afwegingen die we maken? De balans tussen behandelen en verlof: van afgesloten van de maatschappij, naar de stap terug de maatschappij in. Welke uitdagingen liggen er voor ons, structureel of tijdelijk, in tijden van deze corona-crisis? Hoe zorgen we ervoor dat we de beste zorg met de juiste mate van veiligheid die iemand nodig heeft kunnen blijven geven?

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de plenaire opening en afsluiting en leidt de dag.

Online

vr15 jan

Online seminar “Leren samen werken aan opgaven”

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseert in samenwerking met de NSOB op 15 januari 2021 een online seminar met als titel Leren samen werken aan opgaven waar het NSOB/PBL essay Leren institutionaliseren: Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak wordt besproken.

Ruben Maes modereert deze bijeenkomst.

Online

14.00 uur

do3 dec

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

5e bijeenkomst 3 december 2020: Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

In de brief die staatssecretaris Snel van Financiën half april dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde, hield hij de optie om te komen tot een ruimer gemeentelijk belastinggebied nadrukkelijk open. Een mogelijkheid die de minister van Binnenlandse Zaken ook in haar Thorbeckelezing van oktober vorig jaar opperde. Verschillende onderzoeken moeten begin 2020 inzicht bieden in de toekomst van het gemeentelijk fiscaal stelsel. Een groter gemeentelijk belastinggebied is al jaren onderwerp van gesprek, vooral sinds de decentralisaties. Tot concrete voorstellen is het echter niet gekomen.

In een plenair gesprek met de sprekers wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken en aansluitend zijn er 3 deelsessies waarin u in intieme setting kunt spreken over de thema’s.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

12.00 -17.00 uur

vr27 nov

Jaarcongres De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad organiseert op 27 november het jaarcongres ‘Stad van de (generatie van de) Toekomst’.

Hoe moet de stad van de toekomst eruitzien? Wat betekenen de belangrijkste uitdagingen voor toekomstige generaties? Maatschappelijke vraagstukken die zich aandienen vragen om een continue vernieuwing van de stad. De rol van corporaties is daarin dynamisch en vraagt om partnerschap en een flexibele manier van denken. De Vernieuwde Stad agendeert deze vragen voor het jaarlijkse congres op 27 november 2020.

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.

-

do26 nov

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

4e bijeenkomst 26 november 2020: Bestuurskracht in de regio

Wat is de schaal waarop inwoners betrokken willen zijn bij de opgaven van de gemeente. Is dat het gemeentelijk niveau of ligt actieve betrokkenheid op wijk of dorpsniveau veel meer voor de hand. Op wat voor een manier kun je als gemeente dit organiseren en hoe democratisch moet een dorp of wijkafvaardiging eigenlijk zijn.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Provinciehuis Noord Brabant, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch

12.00 - 17.00 uur

do19 nov

Aedes verenigingscongres

Aedes organiseert haar najaarscongres op donderdag 19 november 2020 waar directeur-bestuurders voor uitgenodigd worden. Twee keer per jaar komen wij bij elkaar om besluiten te nemen over en voor de vereniging en om belangrijke thema’s inhoudelijk te bespreken. Ook is er ruimte om standpunten uit te wisselen, het debat te voeren, te netwerken en te inspireren.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

09.30 - 17.00 uur

ma12 okt

City Deal Kennis Maken

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Op 12 oktober 2020 vindt er een bestuurlijk diner pensant plaats met Minister Van Engelshoven onder leiding van Ruben Maes.

Den Haag

17.30 - 21.00 uur

vr2 okt

BIM Loket D-Day

Op vrijdag 2 oktober organiseert het BIM Loket zijn jaarlijkse D-Day. Tijdens de D-Day wordt de DigiDare Award 2020 uitgereikt.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Online

-

vr25 sep

Algemene Ledenvergadering VNG

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal één keer per jaar (uiterlijk in juni), op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan.

Ruben Maes modereert deze bijeenkomst.

 

 

 

Online

15.00 - 17.00 uur

di22 sep

Webinar ‘Leren van Doen’

Beter interbestuurlijk samenwerken? Meld u aan voor het webinar ‘Leren van doen‘ op 22 september. In dit webinar delen we de lessen, inzichten en adviezen uit het gelijknamige essay, over ervaringen met samenwerken in het IBP.

Het webinar wordt georganiseerd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Bureau &MAES in opdracht van het Interbestuurlijk Programma (IBP) het webinar ‘Leren van doen’. Martijn van der Steen, hoogleraar Bestuurskunde en co-decaan van de NSOB, gaat hierover in gesprek met onder andere Leonard Geluk (VNG), Regina Bouius (Provincie Friesland), Annelies Kroeskamp (min BZK) en met u. Wat leren we van deze ervaringen en wat kunnen we hiermee voor het IBP en interbestuurlijk samenwerken in de toekomst?

Online

15.00 -16.00 uur

do17 sep

Kennismaking en leercirkel VIA-pilot Leren en Werken

Voor de pilot ‘Leren en werken’ was de vraag van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om betrokken werkgevers en onderzoeksbureau’s kennis te laten maken en de inzichten te delen. Jorn Matena en Ceren Özkan hebben gewerkt aan het vormgeven van een kennismakingsbijeenkomst op 3 september en een leercirkel op 17 september. Met een online wandeling, een droombeeldenschets met behulp van een professionele online tekenaar en een format om inzichten te delen en borgen.

Online

vr11 sep

NVBW Ledenvergadering & Masterclass

Op 11 september vindt de NVBW ledenvergadering onder leiding van Ruben Maes plaats.

09.30 - 13.30 uur

wo9 sep

Leersessie Transitie Justitiële Jeugdzorg

Naast de reguliere jeugdzorg wordt ook de justitiële jeugdzorg overgeplaatst naar gemeenten. De afgelopen jaren is in pilots verkend hoe de justitiële jeugdzorg lokaal op de beste manier kan worden ingericht. In een online leersessie, begeleid door Ceren Özkan en Jorn Matena, worden diverse gemeenten bijgepraat over de wetenschappelijke en praktijkinzichten die in de pilots zijn opgedaan.

do3 sep

Kennismaking en leercirkel VIA-pilot Leren en Werken

Voor de pilot ‘Leren en werken’ was de vraag van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om betrokken werkgevers en onderzoeksbureau’s kennis te laten maken en de inzichten te delen. Jorn Matena en Ceren Özkan hebben gewerkt aan het vormgeven van een kennismakingsbijeenkomst op 3 september en een leercirkel op 17 september. Met een online wandeling, een droombeeldenschets met behulp van een professionele online tekenaar en een format om inzichten te delen en borgen.

Online

wo26 aug

Bestuurlijke bijeenkomst Regionale Energie Strategie over de waarde van weerstand

Online-bijeenkomst georganiseerd door het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie onder leiding van Ruben Maes voor bestuurlijke trekkers van de RES-regio’s. Eva Wolf, licht haar visie toe op de waarde van weerstand en conflicten in ruimtelijke ordeningsprocessen. Met casus en deelsessies.

Online

13.45 - 16.00 uur

wo8 jul

Leersessie Transitie Justitiële Jeugdzorg

Naast de reguliere jeugdzorg wordt ook de justitiële jeugdzorg overgeplaatst naar gemeenten. De afgelopen jaren is in pilots verkend hoe de justitiële jeugdzorg lokaal op de beste manier kan worden ingericht. In een online leersessie, begeleid door Ceren Özkan en Jorn Matena, worden diverse gemeenten bijgepraat over de wetenschappelijke en praktijkinzichten die in de pilots zijn opgedaan.

Online

di7 jul

Bestuurlijke werksessie Koers en Kansen

Op dinsdag 7 juli brengt de bestuurlijke regiegroep van het programma Koers en Kansen een online werkbezoek aan het project Levensloopconsulent. In deze werksessie gaan de bestuurders in gesprek met de projectbetrokkenen over lessen, inzichten en knelpunten van de projectwerkwijze. Die vertalen zij direct aansluitend in verbeterpunten en acties voor de gezamenlijke aanpak om herhaalde criminaliteit verder terug te dringen. Bureau &MAES adviseert over het inhoudelijke programma en begeleidt de online werksessie. 

Online

14.00 - 16.00 uur

do2 jul

Divosa online bijeenkomst over Inburgeringsonderwijs onder invloed van Corona

Scenario’s na corona: hoe kun je nu al rekening houden met corona in de nieuwe wet?

Door de coronamaatregelen zullen we in de toekomst ook meer rekening moeten houden met bijvoorbeeld lesgeven op afstand of de 1,5 meter. Hierdoor zal de inburgering er ook anders gaan uitzien. De dienstverlening van gemeenten verandert en er komen nieuwe vragen af op gemeenten. Hoe kunnen gemeenten zich daarop voorbereiden? Gemeenten worden in de voorbereiding ondersteund door Divosa, het ministerie van SZW, VNG en DUO.

In dit gesprek onder leiding van Ruben Maes zal DUO, Blik op Werk, ministerie SZW en ROC hun bijdrage toelichten voor scenario’s op de toekomst.

Online

13.00 - 14.00 uur

wo1 jul

Debat ‘Future Lab Toekomstverkenning’

Informatiehuishouding saai? Eerder een urgent issue, zeker over de Rijksoverheid als informatieorganisatie. Onze fundamenten van de rechtsstaat zijn er in hoge mate van afhankelijk. Wat kunnen we nu oppakken om klaar te zijn voor de toekomst?

Op 1 juli vindt hierover een debat onder leiding van Bureau &MAES plaats. Dit debat is een initiatief van Future Lab, een project van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatievoorziening (RDDI), in samenwerking met iBestuur.

Online

08.00 - 10.00 uur

wo1 jul

UPtown Sloterdijk x ISO Amsterdam online innovatie event

Start UP. Sloterdijk bruist van creativiteit en innovatie. Nieuwe ideeën voor het post-corona tijdperk, ruimte om te experimenteren, kunst om te reflecteren op de 1,5 meter samenleving. ISO Amsterdam is een gedeelde werkplaats voor ontwerpers en kunstenaars met een publiek expositieprogramma. ISO organiseert jaarlijks een ‘open studio’ event met afsluitend een feest. Voor deze editie hebben UPtown Sloterdijk en ISO de handen in één geslagen voor een ‘all digital experience’. Schakel woensdag 1 juli tussen 20.30 en 21.30 uur in voor een online tour onder leiding van Ruben Maes langs vier bijzondere ontwerpers en kunstenaars en een UPlifted DJ set.

Online

20.30 - 21.30 uur

di30 jun

Online seminar ‘Culturele diversiteit & inclusie tijdens de Coronacrisis’ – Ministerie SZW

Sinds de Coronacrisis is duurzame arbeidsparticipatie voor Nederlanders met een niet- westerse migratieachtergrond alleen maar belangrijker geworden. Uit onderzoek blijkt dat zij nog altijd een kwetsbaarder positie hebben op de arbeidsmarkt. Welke gevolgen heeft de Coronacrisis op de aandacht voor diversiteit en inclusie bij organisaties? Hoe kunnen werkgevers, juist in deze tijd, de stap van diversiteit naar inclusie maken? Hoe kunnen we de krachten bundelen en inzichten over effectieve maatregelen delen?

Tijdens dit online seminar onder leiding van Jorn Matena wordt stil gestaan bij het antwoord op deze vragen en is er ruimte voor eigen inbreng en dialoog tijdens een interactieve sessie.

Online

14.00 - 15.30 uur

di30 jun

Bestuurlijke bijeenkomst Ruimtelijke vraagstukken in relatie tot de Regionale Energie Strategie

Op 30 juni organiseert NP RES een (online) bestuurlijke bijeenkomst over de integrale
ruimtelijke vraagstukken die er spelen rondom de RES, onder leiding van dagvoorzitter
Ruben Maes.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er o.a. ingegaan op:
• uitdagingen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit
• regionale visievorming versus individuele ruimtelijke bevoegdheden
• participatie bij concretisering van zoekgebieden en bij projecten
• integrale afwegingen ten aanzien van de impact van netcapaciteit
• het koppelen van de opgave aan de andere ruimtelijke opgaven en kenmerken van de
regio.

Verder gaan we in dialoog met enkele belangrijke stakeholders van de RES’en en gaan we
ook uiteen om met elkaar te leren over de verschillende uitdagingen.

Online

14.00 - 16.00 uur

do25 jun

VNG Dialoog in Coronatijd. Thema: De actualiteit rondom de COVID 19-wet

Sinds donderdag 28 mei houdt de VNG wekelijkse online dialogen over de gevolgen van corona voor gemeenten. Elke donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur komt een actueel thema aan bod waarover verschillende experts en medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld in gesprek gaan. U kunt live deelnemen en uw vragen inbrengen.

Het thema van 25 juni is De actualiteit rondom de COVID 19-wet.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze dialogen.

Online

16.00 -17.00 uur

do18 jun

VNG Dialoog in Coronatijd. Thema: Scenarioplanning

Sinds donderdag 28 mei houdt de VNG wekelijkse online dialogen over de gevolgen van corona voor gemeenten. Elke donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur komt een actueel thema aan bod waarover verschillende experts en medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld in gesprek gaan. U kunt live deelnemen en uw vragen inbrengen.

Het thema van 18 juni is scenarioplanning.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze dialogen.

Online

16.00 -17.00 uur

di26 mei

Online strategische sessie

In een online strategiesessie begeleiden Jamie Tio en Jorn Matena JOGG-professionals die werken aan gezonde jongeren in een gezonde omgeving met het verscherpen van einddoelen en borgen van hun werkzaamheden over de langere termijn.

ma25 mei

RLI de Week van Verbindend Verduurzamen

Tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen vinden de deelnemers met elkaar uit wat ‘verbindend verduurzamen’ betekent, hoe je dat doet en wat daarvoor nodig is.

Van maandag 25 mei tot en met donderdag 28 mei van 9.00 tot 11.00 uur vindt elke dag een interactieve online werksessie plaats rond een specifiek thema. Aan een themasessie nemen maximaal 50 deelnemers deel. Zij gaan – deels in kleinere groepjes – in gesprek over ieders ervaringen, gedeelde inzichten en opgaven rond het betreffende thema.

Op vrijdag (tijd volgt) wordt het programma afgesloten met een webinar, waarbij de uitkomsten met een grotere groep deelnemers worden gedeeld. Ruben Maes begeleidt de week en modereert de werksessies en het webinar.

Interactieve online werksessies ma. t/ do. van 09.00 tot 11.00 uur en op vrijdag een webinar

ma25 mei

Online brainstorm ‘Health in all policies’

Hoe kunnen beleidsmedewerkers die werken aan gezonde jeugd in een gezonde omgeving collega’s van andere beleidsterreinen aanhaken op een integrale omgevingsaanpak? Dat is de hoofdvraag van de online brainstorm ‘Health in all policies’ onder begeleiding van Jorn Matena.

di19 mei

Online strategische sessie

In een online strategiesessie begeleiden Jamie Tio en Jorn Matena JOGG-professionals die werken aan gezonde jongeren in een gezonde omgeving met het verscherpen van einddoelen en borgen van hun werkzaamheden over de langere termijn.

di12 mei

Online PubQuiz: De Grote Gemeentepolitiek PubQuiz

JOGG heeft een aanpak ontwikkeld waarmee gemeenten werken aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Om de dynamiek van de lokale politiek beter te begrijpen maakte Bureau &MAES een online pubquiz die met bureaumedewerkers van JOGG wordt gespeeld.

vr24 apr

Werkgroep podia & producenten

De gezamenlijke werkgroep podia/producenten overlegt online onder leiding van Ruben Maes.

do23 apr

Online vergadering Ovale tafel Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Ruben Maes zit een online vergadering voor van de Ovale tafel van het NAPK.

ma20 apr

Online Bestuurlijke bijeenkomst Regionale Energiestrategie

Het zijn vreemde tijden. Het Coronavirus is van invloed op hoe we gewend zijn te leven, te werken en te recreëren. Alles is anders. Toch is het juist nu ook van belang om de langer termijn in het oog te houden en te blijven werken aan de toekomst zónder het Coronavirus. We worden uitgedaagd om de basis te leggen voor de Energietransitie en met de kennis van nu keuzes te maken die houvast geven voor de lange termijn.

Juist nu, is het daarom van belang om met elkaar verbonden te zijn. En met elkaar de dialoog te voeren over wat de Energietransitie vraagt van regio’s, rijk en netbeheerders én van iedereen die de gevolgen ervan ondervindt.

Bureau &MAES leidt het bestuurlijke gesprek voor het Nationaal Programma RES.

Online

14.00 uur

za18 apr

Online vergadering Ledenraad BNNVARA

Ruben Maes leidt de online Ledenraad vergadering van BNNVARA.

di7 apr

Online vergadering Ovale tafel Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Ruben Maes zit een online vergadering voor van de Ovale tafel van het NAPK.

wo1 apr

Werkgroep podia en gezelschappen

De gezamenlijke werkgroep podia/producenten overlegt onder leiding van Ruben Maes over de gevolgen van de coronacrisis.

Online

10.00 - 12.00 uur

di31 mrt

Online expertmeeting: Samen tegen voedselverspilling

Op dinsdag 31 maart vindt de online expertmeeting ‘samen tegen voedselverspilling’ plaats. Dit gebeurt via het platform Zoom. In een online videoconference onder leiding van Ruben Maes wordt eerst plenair vijf thema’s besproken, waarna in vijf groepen de thema’s worden besproken in deelsessies. Dit gebeurt allemaal in dezelfde bijeenkomst!

Online

12.45 - 15.15 uur

do5 mrt

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

2e bijeenkomst 5 maart 2020: Raad van de toekomst, toekomst van de raad

Veranderende bestuurlijke structuren op lokaal niveau betekent ook een verschuiving in de rollen van het college van opzichte van de gemeenteraad en de raad van opzichte van de burger. Er is een algemene tendens om de burger steeds meer rechtstreeks invloed te geven in het lokale bestuur. Vormt die beweging een versterking van de positie van de gemeenteraad, of wordt de gemeenteraad daarmee deels buitenspel gezet en verzwakt?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Gemeente Almere, Stadhuisplein 1

12.00 - 17.00 uur

wo4 mrt

Inspiratiedag Cultuureducatie

Goed cultuuronderwijs maak je samen. Daarom organiseren Cultuurkwadraat en uitvoeringspartners Kunsteducatie Walcheren en KCE Oosterschelderegio de eerste Zeeuwse inspiratiedag over cultuureducatie voor scholen en het culturele veld.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Slot Oostende, Goes

15.30 - 19.30 uur

ma2 mrt

Kennismiddag over de omgang met collecties in een koloniale context

WAT IS MOMENTEEL DE OMGANG MET KOLONIALE COLLECTIES DIE BEHEERD WORDEN IN NEDERLANDSE MUSEA?

De Museumvereniging organiseert in samenwerking met de Commissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties een kennismiddag over de omgang met collecties in een koloniale context. Laat je inspireren door de verhalen en perspectieven van verschillende experts, ga met andere musea in gesprek en bevraag je eigen opinie.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze kennismiddag.

Museum Volkenkunde, Leiden

13.00 - 17.00 uur

wo19 feb

Cultuurplan Tilburg – Thema: ‘Cultuur raakt de stad’

Net als bij het vorige Cultuurplan organiseert de gemeente stadsgesprekken om input te krijgen voor het Cultuurplan Tilburg 2021-2024. In het voorjaar van 2020 wordt input gevraagd van iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur om te komen tot een gedragen cultuurplan voor Tilburg de komende jaren. De gemeente gebruikt de opbrengst van de bijeenkomst voor het nieuwe cultuurplan. Dat geldt ook voor het volgende stadsgesprek op woensdag 19 februari. Thema van die avond is ‘Cultuur raakt de stad’. De gemeente gaat dan graag dan met inwoners in gesprek over cultuur waar Tilburgers direct mee in aanraking komen.
Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding tijdens deze avond.

Tilburg

za15 feb

Huiskamergesprekken dialoog laatste levensfase

In verschillende huiskamers in Nederland organiseert Bureau &MAES in februari, maart en april 2020 gesprekken over de laatste levensfase in opdracht van het Ministerie van VWS. We nodigen mensen uit om hun opvattingen en gedachten te delen over de laatste levensfase. Op 15 februari vindt de eerste dialoog in Arnhem plaats.

 

Arnhem

13.30 - 17.00 uur

do13 feb

Cedris-lezing

Donderdagmiddag 13 februari 2020 is het weer tijd voor de jaarlijkse Cedris-lezing. Deze keer uitgesproken door Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland. Met de lezing wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van duurzaam en betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Diligentia, Den Haag

13.30 - 16.30 uur

wo12 feb

NVBW masterclass “De opkomst van organisatienetwerken: van corporatiebestuurder naar netwerkbestuurder”

Woningcorporaties werken steeds meer samen met andere organisaties aan complexe maatschappelijke vraagstukken, maar deze samenwerking brengt ook bijzondere governancekwesties met zich mee.  Deze doen een beroep op de bestuurskracht van corporatiebestuurders. Wat is de rol van corporatiebestuurders in het besturen van organisatienetwerken? Dit is een van de vragen die tijdens de masterclass centraal zal staan.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze masterclass.

Postillion hotel, Bunnik

11.30 - 16.00 uur

ma10 feb

EU conference “Working together on the future of European limit value system on chemical agents”

The conference will bring together a broad range of social partners, government representatives, experts and other stakeholders from EU and national levels to explore and discuss opportunities and strengths related to the limit values system for carcinogens in Europe.

More specifically, the conference will look at the different stages of OELs setting with the aim to strengthen the discussion that is now being held at European level on how to prioritise relevant carcinogens and the pros and cons of the so-called risk-based approach. The conference will also look at needs in relation to the methodologies applied and the organisation of the processes.

Ruben Maes is chairman at this conference.

SER-building, Bezuidenhoutseweg 60, The Hague

di28 jan

Festival Forensische Zorg 2020

Het Festival Forensisch Zorg kent altijd een thema. Dit jaar is gekozen voor Spanning. Door een aantal ernstige incidenten in de afgelopen jaren ligt het werkveld nog meer dan voorheen onder een vergrootglas. Dat leidt tot spanning: in de maatschappij, maar ook onder cliënten en medewerkers of tussen ketenpartners. Hoe gaan we met die spanning om in ons dagelijks werk?

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de plenaire opening en afsluiting en leidt de dag.

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

09.30 - 19.30 uur

di21 jan

Congres Gepersonaliseerd Leren

Op 21 januari 2020 organiseert het SBO het congres Gepersonaliseerd Leren.

Zet (digitale) onderwijsinnovatie in om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken in jouw onderwijsorganisatie. Bereid je voor op een verandering om het onderwijs aan te passen aan de behoefte van de student & de samenleving.

De vraag van leerlingen, studenten en de maatschappij is in ontwikkeling en blijft zich ontwikkelen. De reactie van het onderwijs is essentieel om hier aan tegemoet te komen! Prikkel, stimuleer, daag leerlingen en studenten uit en bereid ze voor op werken in de 21e eeuw. Ontwikkel persoonlijke talenten en creëer een omgeving waarin de student en de docent het onderwijs samen (verder) ontwikkelen. Kortom: innoveer jouw onderwijsorganisatie en maak gepersonaliseerd onderwijs realiteit!

Jorn Matena van Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Mediaplaza, Jaarbeurs, Utrecht

do16 jan

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

1e bijeenkomst 16 januari 2020: KOMPAS ‘Besturen in tijden van onbehagen’

Wie zijn de beste lokale bestuurders van Nederland? Necker van Naem voert in opdracht van Binnenlands Bestuur jaarlijks een onderzoek uit dat leidt tot de verkiezing van de Beste Bestuurder van Nederland. Daarnaast een verdiepend gesprek over besturen in tijden van onbehagen: kan de huidige onvrede gebruikt worden om de democratische rechtsstaat te versterken?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Gemeente Oss

12.00 - 17.00 uur

do12 dec

Update Cultuurindex Nederland

Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2, 3081 AE Rotterdam

14.30 - 17.30 uur

do12 dec

Next Step in Higher Education

Hét congres over de Onderwijsvragen van morgen!

Wat betekent flexibilisering voor het HO? Hoe komt gepersonaliseerd onderwijs tegemoet aan de behoefte van de student? Hoe leiden we onze studenten op voor werken in de toekomst? Hoe innoveren we het onderwijs effectief? Welke technologische vernieuwingen spelen een rol in bovenstaande vragen?

Jorn Matena verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Mediaplaza, Jaarbeurs, Utrecht

di3 dec

Aftrapbijeenkomst maatschappelijke dialoog dragerschap van erfelijke aandoeningen

Op dinsdag 3 december trapt het ministerie van VWS de maatschappelijke dialoog dragerschap van erfelijke aandoeningen af. Deze dialoog is één van de vijf maatschappelijke gesprekken over onderzoek en handelingen met embryo’s die het kabinet initieert. Om ernstige erfelijke aandoeningen te voorkomen, kunnen ouders beslissen om een ivf-behandeling te ondergaan in combinatie met embryoselectie. Dit is voor een beperkt aantal ziekten, en onder strenge voorwaarden, al toegestaan. Zou dit ook toegestaan moeten worden enkel om dragerschap van een erfelijke aandoening te voorkomen? Dat onderzoeken we in de maatschappelijke dialoog. Bij de aftrapbijeenkomst presenteren hoogleraren ethiek Inez de Beaufort en Theo Boer hun essay ‘Pre-implantatie Genetische Diagnostiek om dragerschap te voorkomen’. Aanmelden kan hier.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding van de bijeenkomst en in opdracht van het ministerie van VWS de organisatie van de maatschappelijke dialoog.

Rijksmuseum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, 2312 WC Leiden

14.30 - 17.00 uur

vr29 nov

Jaarcongres De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad organiseert op 29 november het jaarcongres ‘Wonen in Vernieuwde Steden’. Samen met Maarten Hajer, Johan Conijn, Diederik Samson en Jacobine Geel kijken we naar de drie belangrijkste thema’s: Woningmarkt, Verduurzaming en Inclusieve Stad.

Deze editie van het congres gaat over een meerjarenstrategie voor wonen. Volgens De Vernieuwde Stad staan daarbij drie thema’s centraal: de imperfectie van de woningmarkt, de noodzaak tot verduurzaming en het werken aan een inclusieve stad.

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.

Colour Kitchen, Utrecht

12.30 - 18.00 uur

do28 nov

Publieksbijeenkomst maatschappelijke dialoog innovatie toezicht: ‘Weet wat je eet – veilig voedsel’

Voor www.innovatietoezicht.nl organiseren we offline en online een maatschappelijke dialoog over de innovatie van het toezicht. Onderdeel van deze dialoog is een reeks publieksbijeenkomsten over de vraag hoe we omgaan met risico en veiligheid in de samenleving.

De publieksbijeenkomst op 28 november gaat over voedselveiligheid. Samen met onder meer Rob van Lint (inspecteur-generaal NVWA) en Sofie van den Enk (Keuringsdienst van Waarde) en het aanwezige publiek onderzoeken we vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘veilig’ voedsel?’ en ‘Welke risico’s voor onze voedselveiligheid liggen op de loer?’.

Bureau &MAES ondersteunt de Inspectieraad met de programmering en de organisatie.

Arminius, Museumpark 3, 3015 CX, Rotterdam

19.30 - 21.30 uur

wo27 nov

Regie op registers

Zorginstituut Nederland organiseert op woensdag 27 november 2019 de bijeenkomst ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’ met als thema: goede zorg, sneller beschikbaar.

Nut en noodzaak van registratie innovatieve geneesmiddelen

Er wordt deze middag toegelicht hoe het Zorginstituut tot een eenduidige wijze van patiëntenregistraties wil komen voor het monitoren van dure en innovatieve geneesmiddelen. Samen met de aanwezigen wordt er nagedacht over de randvoorwaarden hiervoor. Twee keynote sprekers lichten het nut, de noodzaak en de rolverdeling nader toe.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Theater Diligentia, Den Haag

13.00 - 17.00 uur

do21 nov

Verenigingscongres Aedes

Op 21 november vindt het najaarscongres van Aedes plaats.

Programma: waar gaan we samen voor de komende jaren? Dat is de hoofdmoot deze keer. We leggen onze ambities vast in de Aedes-agenda 2020-2023. Bezoekers worden bijgepraat over actualiteiten en tenslotte wordt er gestemd over een aantal verenigingszaken

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

InnStyle, Maarssen

10.00 - 14.00 uur

di19 nov

Stakeholdersbijeenkomst “De toekomst van de leefomgeving”

Hoe ontwikkelt Nederland zich de komende decennia? In een nieuw paviljoen gaat het Nederlands Openluchtmuseum actuele en veelbesproken thema’s als leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid agenderen. Het museum maakt hier de koppeling tussen verleden, heden en toekomst. Hoe hebben steden zich ontwikkeld sinds de wederopbouw? Voor welke uitdagingen staat Nederland nu? Wat zijn mogelijke oplossingen voor de toekomst?

Op 19 november a.s. organiseert het Nederlands Openluchtmuseum daarom een stakeholdersbijeenkomst voor potentiële partners. Het doel is bestuurders, experts en onderzoekers te informeren, kennis uit te wisselen en te onderzoeken hoe samenwerking eruit zou kunnen zien.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

15.00 - 19.00 uur

do7 nov

Nationaal Monumentencongres

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijks congres bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context. Het Monumentencongres vindt dit jaar plaats op 7 november 2019 en wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Lebuinuskerk, Het Grote Kerkhof 38, 7411 KV Deventer

09.45 - 17.30 uur

wo6 nov

Dag van Gelderland

Op de Dag van Gelderland werken we samen aan een nóg mooiere provincie! Doet u ook mee? Zet woensdag 6 november 2019 alvast in uw agenda.
Ook op deze Dag van Gelderland gaan we weer met elkaar in gesprek. Dit jaar over drie onderwerpen die onze aandacht verdienen: energietransitie, biodiversiteit en vestigingsklimaat. We nodigen bij deze onze inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit om mee te praten.

In samenwerking met Congresbureau Spitz organiseert Bureau &MAES ook dit jaar de Dag van Gelderland, het werkcongres van de provincie.

Theater Orpheus, Apeldoorn

10.00 - 18.00 uur

do31 okt

Publieksbijeenkomst maatschappelijke dialoog innovatie toezicht: ‘Op eigen risico – de toenemende invloed van patiënten op hun zorg’

Voor www.innovatietoezicht.nl organiseren we offline en online een maatschappelijke dialoog over de innovatie van het toezicht. Onderdeel van deze dialoog is een reeks publieksbijeenkomsten over de vraag hoe we omgaan met risico en veiligheid in de samenleving.

De publieksbijeenkomst op 31 oktober gaat over de keerzijde van de toenemende invloed van patiënten op de zorg. Samen met onder meer Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal IGJ) en het aanwezige publiek onderzoeken we vragen als: ‘Wie beschermt de patiënt tegen illegale geneesmiddelenhandel op internet, malafide zorgondernemers en dubieuze influencers op social media?’, ‘Wil de burger beschermd worden?’ en ‘Wie speelt daarbij welke rol?’

Bureau &MAES ondersteunt de Inspectieraad met de programmering en de organisatie.

Arminius, Museumpark 3, 3015 CX, Rotterdam

19.30 - 21.30 uur

wo30 okt

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de afgelopen jaar een steeds vanzelfsprekender karakter gekregen. Een positieve ontwikkeling, naar meer en beter cultuuronderwijs in Nederland. Scholen, culturele instellingen en lokale overheden werken samen aan een toekomst waarin kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs.

Met het goede nieuws van minister van Engelshoven over de verdere samenwerking na 2020 in onze broekzak, gaan we tijdens de conferentie vanuit deze sterke basis kijken naar de kansen die er nog liggen. We verbreden de horizon en kijken verder. Voorbij schooltijden, voorbij het PO, voorbij regulier onderwijs en voorbij het huidige curriculum. Zodat ieder kind in het primair onderwijs de basis legt voor later.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze conferentie.

TivoliVredenburg, Utrecht

09.30 - 17.00 uur

ma28 okt

Dag van de Stad

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij jou? Kom dan naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Onder de titel ‘Wie durft?!’ geven we het podium aan moedige ondernemers, architecten, theatermakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, actieve inwoners én bestuurders. Wat al deze mensen bindt is hun lef, cojones en bravoure. De Dag van de Stad biedt een warm welkom aan stedelijke visionairs die verder durven kijken dan hun neus lang is.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit evenement.

World Forum, Den Haag

do17 okt

State of the Public Art

Waarom kunst in de openbare ruimte?
Wat mag ik verwachten van kunst in de openbare ruimte?
Voor wie is kunst in de openbare ruimte eigenlijk?

Op donderdag 17 oktober verdiepen we ons in deze vragen tijdens State of the Public Art, een symposium in het Levelgebouw georganiseerd door het Lucas van Leydenfonds in samenwerking met Cultuurfonds Leiden. Onder leiding van moderator en gespreksleider Ruben Maes komen verschillende experts aan het woord die het ‘wie, wat, waar, waarom en hoe’ van kunst in de openbare ruimte nader belichten.

Levelgebouw, Bargelaan 180, Leiden

do10 okt

Congres Samen inburgeren

Bijna een jaar geleden werd duidelijk dat het inburgeringsstelsel in Nederland drastisch op de schop gaat in 2021. Gemeenten krijgen daarbij een cruciale rol en bereiden zich nu voor op deze taak. Hoe gaat dat? Wat staat gemeenten te wachten? Hoe zorg je ervoor dat je als gemeente klaar bent voor deze verantwoordelijkheid? Om deze vragen draait het Divosa-congres Samen inburgeren op 10 oktober 2019 in Gooiland te Hilversum.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Gooiland, Hilversum

09.30 - 16.30 uur

di8 okt

Ogenblikken

Op 8 oktober organiseert Rijkt een bijeenkomst voor professionals uit de kinderopvang over wat de grote ontwikkelingen van de 21e eeuw betekenen voor opvoeding, zorg en begeleiding van kinderen en jongeren. Hoofdspreker: Denker des Vaderlands, Daan Roovers.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

De Kazerne, Eindhoven

wo2 okt

Rijkswaterstaat Marktdag 2019

Tijdens de Marktdag op 2 oktober nemen we u mee in de stand van zaken rond de grote opgaven waar we samen voor staan en bouwen we verder aan de toekomst.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap tijdens deze dag.

LEF Future Center, Gebouw Westraven Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

13.30 - 18.00 uur

do26 sep

Slotevenement Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019

Het slotevenement van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 staat in het teken van het tonen van de resultaten. De vraageigenaren van de teams presenteren het idee voor hun vraagstuk aan het brede publiek.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij dit evenement.

Volmerlaan 12, Rijswijk

12.30 - 17.30 uur

ma23 sep

Conferentie “Uitgerekend Nu?!; (preventie) onbedoelde (tiener)zwangerschappen”

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat staatssecretaris Paul Blokhuis graag met u in gesprek over het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Hij zal het met u hebben over de verbinding tussen zorg en onderwijs.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Beatrix Theater, Utrecht

09.00 - 17.30 uur

do19 sep

Publieksbijeenkomst maatschappelijke dialoog innovatie toezicht: ‘De regeldictatuur – zijn we doorgeschoten in ons verlangen naar veiligheid?’

Voor de Inspectieraad organiseren we offline en online een maatschappelijke dialoog over de innovatie van het toezicht. Onderdeel van deze dialoog is een reeks publieksbijeenkomsten over de vraag hoe we omgaan met risico en veiligheid in de samenleving.

De eerste publieksbijeenkomst gaat over de regeldictatuur. Samen met onder meer Paul Frissen (NSOB), Helèn Heskes (IGJ), Bert Wijbenga (wethouder Rotterdam) en het aanwezige publiek onderzoeken we vragen als: ‘Wat verstaat iedereen onder veiligheid?’, ‘Wie draagt welke verantwoordelijkheid?’, ‘Zijn er meer of minder regels nodig?’ en ‘Zijn risico’s überhaupt uit te sluiten?’.

Bureau &MAES ondersteunt de Inspectieraad met de programmering en de organisatie.

Arminius, Museumpark 3 3015 CX Rotterdam

19.30 - 21.30 uur

wo11 sep

RLI Werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

De Rli heeft in een verkenning gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die een grote impact op deze regio zullen krijgen: de energie­transitie, de voedseltransitie, de transitie naar een circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Vanuit de casuïstiek van de Zuidwestelijke Delta trekt de raad conclusies die voor meer regio’s in Nederland gelden. Op woensdag 11 september van 12:30-17:30 uur organiseert de Rli in Utrecht hierover een werkconferentie. Vertegenwoordigers van Rijk en regio spreken over de wijze waarop zij dit doen of zouden willen doen.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

12.30 - 17.30 uur

do4 jul

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Apeldoorn en Arnhem)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Apeldoorn

09.00 - 14.00 uur

do27 jun

Brabantkennis: Oogstbijeenkomst culturele eigen(wijs)heid

Onze verkenning naar de ‘Culturele eigen(wijs)heid van Brabant‘ is anderhalf jaar geleden begonnen. Nu is het tijd de oogst van onze zoektocht te presenteren. Dat doen we op donderdag 27 juni aanstaande bij Doloris in Tilburg.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Doloris, Spoorlaan 21c, 5038 CB, Tilburg

14.00 - 17.00 uur

wo26 jun

JOGG Dialoogsessie (Regio Brabant/Limburg)

JOGG is opgericht met een helder doel: overgewicht bij jongeren voorkomen. Om deze missie te vervullen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opbouwen van het landelijk netwerk van inmiddels 139 JOGG-gemeenten. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Dit succes kon niet bereikt worden zonder de inzet van lokaal bestuur, scholen, bedrijven, buurten, sportverenigingen, kinderen en hun ouders. Het huidige ambitieakkoord loopt tot 2020 en dat brengt JOGG op een punt waarop er opnieuw vooruitgekeken wordt naar de komende jaren. Wat worden de ambities en doelstellingen voor 2020 tot 2025? Over deze vraag gaan we met ons landelijke netwerk uit onder meer politiek, onderwijs, sport, wetenschap en bedrijfsleven in gesprek tijdens een reeks dialoogsessies.

Deze dialoog over de toekomst van preventie van overgewicht wordt het meest krachtig wanneer we dit samen doen met succesvolle JOGG-gemeenten en met enkele belangrijke publieke en private partners. De lokale ervaringen en kennis zijn onmisbaar om tot een gedegen strategisch plan te komen. We trekken daarom door het hele land en organiseren meerdere dialoogsessies in samenwerking met JOGG-gastgemeenten.

Deze dialoogsessie vindt plaats onder leiding van Bureau &MAES.

 

Veghel

18.00 - 20.30 uur

wo26 jun

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Tilburg en Breda)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Tilburg

12.30 - 17.00 uur

do20 jun

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Zeeland)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Theater Mythe, Bleekveld 1, Goes

12.00 - 16.30 uur

ma17 jun

Dag van Zorg en Veiligheid

Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

De thema’s die deze dag onder andere aan de orde komen zijn:

 • Hoe kunnen zorg en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
 • Deelsessies van het programma Geweld hoort nergens thuis, zoals de regionale route naar 2021
 • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren?
 • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de aanpak van problematiek van kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

's-Hertogenbosch

09.30 - 16.30 uur

vr14 jun

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Rotterdam)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Rotterdam

12.30 - 17.30 uur

do13 jun

Bijeenkomst: ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’

Zo thuis mogelijk opgroeien

Hoe werken we samen in de regio aan de best passende zorg voor jeugd? Dat is het gesprek dat de samenwerkende BGZJ-branches over de branchegrenzen heen willen voeren. Tijdens de regionale ledendagen gaan leden in gesprek over de regionale uitdagingen in de jeugdhulp. De BGJZ werkt samen met de gezamenlijke beroepsverenigingen, het Rijk, VNG, cliëntenorganisaties en het OZJ aan de opgave van het verbeteren van de zorg voor kwetsbare jeugdigen met vaak complexe hulpvragen (voor meer informatie: Zorg voor de Jeugd).

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten. 

Eindhoven, Seats2Meet Strijp-S

wo12 jun

Bijeenkomst: ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’

Zo thuis mogelijk opgroeien

Hoe werken we samen in de regio aan de best passende zorg voor jeugd? Dat is het gesprek dat de samenwerkende BGZJ-branches over de branchegrenzen heen willen voeren. Tijdens de regionale ledendagen gaan leden in gesprek over de regionale uitdagingen in de jeugdhulp. De BGJZ werkt samen met de gezamenlijke beroepsverenigingen, het Rijk, VNG, cliëntenorganisaties en het OZJ aan de opgave van het verbeteren van de zorg voor kwetsbare jeugdigen met vaak complexe hulpvragen (voor meer informatie: Zorg voor de Jeugd).

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten. 

Amsterdam, WTC Gebouw

di11 jun

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Winterswijk)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Theater de Storm, Haitsma Mulierweg 11, Winterswijk

12.00 - 17.00 uur

do6 jun

Landelijke Congres Bodem toezicht- en handhaving 2019

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) organiseert  in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Politie Midden-Nederland,  RWS-Bodem+  en RUD Limburg-Noord het Bodemcongres.

Het thema van dit congres is: “Samenwerken, nu en in de toekomst”
Het motto is: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking!

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Politieacademie, Arnhemseweg 348, Apeldoorn

10.00 - 16.00 uur

do6 jun

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Oss)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Theater de Lievekamp, Raadhuislaan 14, Oss

09.00 - 14.00 uur

wo5 jun

Bijeenkomst: ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’

Zo thuis mogelijk opgroeien

Hoe werken we samen in de regio aan de best passende zorg voor jeugd? Dat is het gesprek dat de samenwerkende BGZJ-branches over de branchegrenzen heen willen voeren. Tijdens de regionale ledendagen gaan leden in gesprek over de regionale uitdagingen in de jeugdhulp. De BGJZ werkt samen met de gezamenlijke beroepsverenigingen, het Rijk, VNG, cliëntenorganisaties en het OZJ aan de opgave van het verbeteren van de zorg voor kwetsbare jeugdigen met vaak complexe hulpvragen (voor meer informatie: Zorg voor de Jeugd).

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten. 

Dordrecht, Meeting House

di4 jun

VNG Jaarcongres: ‘Besturen is mensenwerk’

Als openbaar bestuurders zijn we veel bezig met structuren en voeren wij vaak discussie over bevoegdheden en samenwerkingsvormen. Dat is nodig, maar écht doorslaggevend is hoe wij vanuit onze persoonlijke overtuigingen en ervaringen invulling geven aan het openbaar bestuur.

De vraag is dan: hoe weet je als bestuurder vast te houden aan je visie en je idealen, zelfs in politiek en maatschappelijk turbulente tijden? Hoe maak jij zelf het verschil?

Op het VNG Jaarcongres gaan we samen op zoek naar antwoorden tijdens veel verschillende programmaonderdelen. Succes- en faalfactoren worden gedeeld in de wetenschap dat de VNG en de beroepsverenigingen er zijn om lokale bestuurders met raad en daad terzijde te staan.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap voor dit congres.

Barneveld

4 en 5 juni 2019

di4 jun

Bijeenkomst: ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’

Zo thuis mogelijk opgroeien

Hoe werken we samen in de regio aan de best passende zorg voor jeugd? Dat is het gesprek dat de samenwerkende BGZJ-branches over de branchegrenzen heen willen voeren. Tijdens de regionale ledendagen gaan leden in gesprek over de regionale uitdagingen in de jeugdhulp. De BGJZ werkt samen met de gezamenlijke beroepsverenigingen, het Rijk, VNG, cliëntenorganisaties en het OZJ aan de opgave van het verbeteren van de zorg voor kwetsbare jeugdigen met vaak complexe hulpvragen (voor meer informatie: Zorg voor de Jeugd).

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten. 

Amersfoort, Mariënhof

ma3 jun

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Leiden)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden

12.30 - 17.30 uur

ma27 mei

SPOT-LIVE

SPOT-LIVE is een nieuw, jaarlijks terugkerend symposium voor de cultuursector en in het bijzonder voor de podiumkunsten. Editie 2019 neemt u opnieuw mee naar de denkwereld van vooraanstaande, originele en spannende makers, denkers en activisten. Wat gebeurt er als zij het programma vormgeven? Van welke ontwikkelingen moeten cultuurprofessionals kennis nemen en in debat gaan? Als zij u mogen inspireren met werk dat hen raakt, wat zouden ze laten zien? Wie zijn ze zelf en wat drijft hen? Laat u inspireren door drie curatoren die met u hun visie delen over wat er nu toe doet.

Spot live is een initiatief van Bureau &MAES in samenwerking met Spitz Congres en Event.

Theater Rotterdam Schouwburg, Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam

10.00 - 18.00 uur

do23 mei

Symposium “Als ik later groot ben…- Beroepsoriëntatie op de basisschool”

Waarom is het belangrijk dat jonge kinderen in aanraking komen met de wereld van werk? Hoe doe je dat op een manier die past bij de belevingswereld van het jonge kind? Hoe laten we meer kinderen in aanraking komen met technische beroepen?

TechniekTalent.nu en TechYourFuture onderzochten wat Nederlandse basisscholen aan beroepsoriëntatie doen en hoe ze dat aanpakken. Tijdens het symposium wordende laatste inzichten gepresenteerd en laten we zien hoe jouw school, bedrijf of netwerk hierin een belangrijke rol speelt.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Sonnenborgh museum en sterrenwacht, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht

12.00 - 17.00 uur

do23 mei

Divosa Voorjaarscongres

Het sociaal domein is volop in verandering. Op alle niveaus krijgen organisaties, mensen en middelen nieuwe betekenis. Van fuserende organisaties en financiële tekorten tot de nieuwe rol van de sociale professional: alles is aan het schuiven. Aan de beslissers in het sociaal domein de taak om dat in goede banen te leiden. Kan dat? Ja dat kan. Er is geen quick fix of een klip-en-klaar antwoord, maar: it kin wol. En daarover gaat het Divosa Voorjaarscongres op 23 en 24 mei in Leeuwarden.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

De Harmonie, Ruiterskwartier 4, 8911 BP Leeuwarden

09.30 uur tot vrijdag 24 mei 16.00 uur

do16 mei

Aedes-verenigingscongres

Aan bod komt de voortgang van het Klimaatakkoord en de doorrekening die het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) op 13 maart 2019 publiceerde. Wat betekent dit voor de plannen voor de verduurzaming van onze woningen en wat is nodig om de plannen te realiseren? Eind april verwachten we een reactie van het kabinet daarop. Daarnaast bespreken we de stand van zaken op het Sociaal Huurakkoord en de evaluatie Woningwet, en wat dit concreet betekent. Ook staan we stil bij de vernieuwingen in de sector: welke onderwerpen uit de Vernieuwingsagenda geven we daarbij extra prioriteit en urgentie. En wat hebben we nodig om regionale vernieuwing en samenwerking te realiseren?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Nieuwegein

wo15 mei

BENELUX-conference Roadmap on Carcinogens

Hoe bedrijven en werknemers te helpen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer tegen te gaan – De vitale rol van sector (overkoepelende) organisaties.

Tijdens de conferentie worden als warming up enkele inspirerende voorbeelden uit België, Luxemburg en Nederland gepresenteerd. Ook het Europees perspectief zal worden belicht. Dit wordt vervolgd met een paneldiscussie tussen sociale partners die interactief wordt gevoed uit de zaal.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Brussel

di7 mei

Inspiratiesessie: Aan de slag met Right to Challenge

Met het Right to Challenge krijgen inwoners ruimte om gemeentelijke taken (inclusief het bijbehorende budget) over te nemen. Hoe komt u goed uit de startblokken als u met dit onderwerp aan de slag gaat?

Hoe geeft u ruimte aan initiatiefnemers die een challenge indienen die zich misschien wel uitstrekken over meerdere beleidsterreinen? En hoe verhoudt de gemeenteraad zich tot een enthousiaste groep inwoners met een goed idee? In deze bijeenkomst gaan we op zoek  naar mogelijkheden om inwoners meer zeggenschap te geven. Niet uitsluitend inspraak aan het einde, maar echt meebeslissen over en uitvoeren van gemeentelijke taken.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap tijdens de plenaire opening.

The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht

10.00 - 16.30 uur

do18 apr

JOGG Dialoogsessie (Regio Noord)

JOGG is opgericht met een helder doel: overgewicht bij jongeren voorkomen. Om deze missie te vervullen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opbouwen van het landelijk netwerk van inmiddels 139 JOGG-gemeenten. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Dit succes kon niet bereikt worden zonder de inzet van lokaal bestuur, scholen, bedrijven, buurten, sportverenigingen, kinderen en hun ouders. Het huidige ambitieakkoord loopt tot 2020 en dat brengt JOGG op een punt waarop er opnieuw vooruitgekeken wordt naar de komende jaren. Wat worden de ambities en doelstellingen voor 2020 tot 2025? Over deze vraag gaan we met ons landelijke netwerk uit onder meer politiek, onderwijs, sport, wetenschap en bedrijfsleven in gesprek tijdens een reeks dialoogsessies.

Deze dialoog over de toekomst van preventie van overgewicht wordt het meest krachtig wanneer we dit samen doen met succesvolle JOGG-gemeenten en met enkele belangrijke publieke en private partners. De lokale ervaringen en kennis zijn onmisbaar om tot een gedegen strategisch plan te komen. We trekken daarom door het hele land en organiseren meerdere dialoogsessies in samenwerking met JOGG-gastgemeenten.

Deze dialoogsessie vindt plaats onder leiding van Bureau &MAES.

 

Smallingerland

18.00 - 20.30 uur

do11 apr

Congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’

Op donderdag 11 april 2019 vindt het tweede congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’ plaats.

Kennis delen en leren van elkaar: dat is het doel van dit congres. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er immers één te veel.

Begin 2019 is het programma bekend, maar zeker is dat staatssecretaris Paul Blokhuis komt én dat er weer allerlei interessante workshops worden georganiseerd. Er zijn diverse mooie initiatieven om de wachttijden terug te dringen. Daarnaast worden de uitkomsten van onderzoeken naar mogelijke oplossingen gepresenteerd.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

De Eenhoorn, Amersfoort

10.00 - 16.00 uur

wo10 apr

Congres De Staat van het Onderwijs

Woensdag 10 april 2019 vindt het congres De Staat van het Onderwijs 2019 plaats. Op deze dag presenteren wij de bevindingen uit de gelijknamige publicatie en gaan we hierover met elkaar in gesprek. Het beloofd een interessante en leerzame dag te worden voor iedereen die te maken heeft met het onderwijsveld.

Tijdens het congres wordt De Staat van het Onderwijs 2019 uitgereikt aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het programma bevat hiernaast diverse interactieve workshops en sessies.

Bureau &MAES denkt mee met de opzet en verzorgt het dagvoorzitterschap.

De Fabrique, Maarssen

09.00 - 16.00 uur

di9 apr

JOGG Dialoogsessie (Regio Gelderland)

JOGG is opgericht met een helder doel: overgewicht bij jongeren voorkomen. Om deze missie te vervullen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opbouwen van het landelijk netwerk van inmiddels 139 JOGG-gemeenten. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Dit succes kon niet bereikt worden zonder de inzet van lokaal bestuur, scholen, bedrijven, buurten, sportverenigingen, kinderen en hun ouders. Het huidige ambitieakkoord loopt tot 2020 en dat brengt JOGG op een punt waarop er opnieuw vooruitgekeken wordt naar de komende jaren. Wat worden de ambities en doelstellingen voor 2020 tot 2025? Over deze vraag gaan we met ons landelijke netwerk uit onder meer politiek, onderwijs, sport, wetenschap en bedrijfsleven in gesprek tijdens een reeks dialoogsessies.

Deze dialoog over de toekomst van preventie van overgewicht wordt het meest krachtig wanneer we dit samen doen met succesvolle JOGG-gemeenten en met enkele belangrijke publieke en private partners. De lokale ervaringen en kennis zijn onmisbaar om tot een gedegen strategisch plan te komen. We trekken daarom door het hele land en organiseren meerdere dialoogsessies in samenwerking met JOGG-gastgemeenten.

Deze dialoogsessie vindt plaats onder leiding van Bureau &MAES.

 

Apeldoorn

18.00 - 20.30 uur

di2 apr

Training Gespreksleiding

Leidt u met enige regelmaat vergaderingen, discussies, brainstorms of workshops? Of wilt u leren hoe u een groepsgesprek effectief leidt?
Lees hier meer over het programma.
Schrijf u nu in voor de open training op dinsdag 2 april 2019 van 09.00 tot 13.00 uur op de Prinsengracht 1 te Amsterdam via secretariaat@en-maes.nl

Prinsengracht 1, Amsterdam

09.00 - 13.00 uur

do28 mrt

Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs en symposium

Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid: de BNG Bank Erfgoedprijs. De gemeente Leiden won in 2018, en is daarom gastgemeente voor de prijsuitreiking van editie 2019. Voorafgaand aan de prijsuitreiking vindt traditiegetrouw een symposium plaats, met als vast onderdeel verschillende excursies.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij het symposium.

Leiden

10.30 - 17.00 uur

do28 mrt

JOGG Dialoogsessie (Regio Noord-Holland)

JOGG is opgericht met een helder doel: overgewicht bij jongeren voorkomen. Om deze missie te vervullen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opbouwen van het landelijk netwerk van inmiddels 139 JOGG-gemeenten. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Dit succes kon niet bereikt worden zonder de inzet van lokaal bestuur, scholen, bedrijven, buurten, sportverenigingen, kinderen en hun ouders. Het huidige ambitieakkoord loopt tot 2020 en dat brengt JOGG op een punt waarop er opnieuw vooruitgekeken wordt naar de komende jaren. Wat worden de ambities en doelstellingen voor 2020 tot 2025? Over deze vraag gaan we met ons landelijke netwerk uit onder meer politiek, onderwijs, sport, wetenschap en bedrijfsleven in gesprek tijdens een reeks dialoogsessies.

Deze dialoog over de toekomst van preventie van overgewicht wordt het meest krachtig wanneer we dit samen doen met succesvolle JOGG-gemeenten en met enkele belangrijke publieke en private partners. De lokale ervaringen en kennis zijn onmisbaar om tot een gedegen strategisch plan te komen. We trekken daarom door het hele land en organiseren meerdere dialoogsessies in samenwerking met JOGG-gastgemeenten.

Deze dialoogsessie vindt plaats onder leiding van Bureau &MAES.

 

Amsterdam

18.00 - 20.30 uur

di26 mrt

Cultuurcafe #3: Moderne Tradities

De mens is maker. Maar decennialang werd het maken niet hoog aangeslagen. Niet het hand- maar het hoofdwerk stal de show. Daar komt langzaam maar zeker verandering in. Ambacht is weer sexy. Ambachtsscholen mogen weer. En ook in de kunsten beleeft het ambacht een terugkeer. Is hier sprake van een onomkeerbare trend? Hoe zit het eigenlijk met de balans tussen hoofd en hand in Brabant?

BrabantKennis nodigt je uit voor een stevig debat over moderne tradities.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Brandpunt, Reigerstraat 16, Breda

19.00 - 22.00 uur

do21 mrt

Nederland Digitaal Dag

Tijdens de Nederland Digitaal Dag gaan bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheid met elkaar aan de slag over de gezamenlijke uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Met rondetafelgesprekken, workshops en presentaties werkt u samen aan de ambitie om Nederland ook in de toekomst tot de top van de wereld te laten behoren. Het overkoepelende thema van de dag is Kunstmatige Intelligentie (AI). Het programma bestaat uit een plenair ochtend- en middagdeel met daar tussen 40 sessies.

Bureau &Maes verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Theater Gooiland, Hilversum

09.00 - 18.00 uur

di19 mrt

VNG Belastingconferentie 2019

Al 25 jaar is de VNG Belastingconferentie het trefmoment voor iedereen die werkzaam is in de lokale belastingen en de Wet WOZ. Gemeentebelastingen; het is en blijft mensenwerk. Dit jaar daarom extra aandacht voor de mens achter het proces. Structuren zijn noodzakelijk, maar mensen doorslaggevend.

Tijdens deze jubileumeditie van de Belastingconferentie vindt u naast het gevarieerde aanbod aan kennisworkshops ook meer aandacht voor de vaardigheden die het vakgebied van ons verlangt.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze conferentie.

 

 

Congrescentrum Papendal, Arnhem

vr8 mrt

NL Vitaal conferentie

Op vrijdag 8 maart staat de landelijke NL Vitaal conferentie gepland.  NL Vitaal is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NL2025.

Er zal een grote en sterke groep wethouders en leiders vanuit het bedrijfsleven, zorg, onderwijs, sport en maatschappelijke organisatie aan de slag om afspraken te maken om de Nederlandse jeugd in een gezonde omgeving te laten opgroeien.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze conferentie.

Utrecht

13.00 - 17.00 uur

do7 mrt

Dag van het Advies 2019

Innovaties en verzekerde zorg staan centraal op de Dag van het Advies 2019. Deze middag wordt georganiseerd door Zorginstituut Nederland samen met de Vereniging Artsen Volksgezondheid en Zorgverzekeraars Nederland. Het wordt een interactieve bijeenkomst met workshops, een kijkje in de keuken bij VWS, het perspectief van verzekeraars en een blik op het nieuwe subsidieprogramma dat het Zorginstituut samen met ZonMw gaat uitvoeren.

Lene Grooten is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Planetarium Meeting Center, Amsterdam

12.00 - 17.00 uur

di5 mrt

Dialoogsessie JOGG (Regio Zuid-Holland)

JOGG is opgericht met een helder doel: overgewicht bij jongeren voorkomen. Om deze missie te vervullen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opbouwen van het landelijk netwerk van inmiddels 139 JOGG-gemeenten. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Dit succes kon niet bereikt worden zonder de inzet van lokaal bestuur, scholen, bedrijven, buurten, sportverenigingen, kinderen en hun ouders. Het huidige ambitieakkoord loopt tot 2020 en dat brengt JOGG op een punt waarop er opnieuw vooruitgekeken wordt naar de komende jaren. Wat worden de ambities en doelstellingen voor 2020 tot 2025? Over deze vraag gaan we met ons landelijke netwerk uit onder meer politiek, onderwijs, sport, wetenschap en bedrijfsleven in gesprek tijdens een reeks dialoogsessies.

Deze dialoog over de toekomst van preventie van overgewicht wordt het meest krachtig wanneer we dit samen doen met succesvolle JOGG-gemeenten en met enkele belangrijke publieke en private partners. De lokale ervaringen en kennis zijn onmisbaar om tot een gedegen strategisch plan te komen. We trekken daarom door het hele land en organiseren meerdere dialoogsessies in samenwerking met JOGG-gastgemeenten.

Deze dialoogsessie vindt plaats onder leiding van Bureau &MAES.

 

Alphen a/d Rijn

18.00 - 20.30 uur

do14 feb

Cedris-lezing

Jaarlijks wordt de Cedris-lezing georganiseerd om extra aandacht te vragen voor het maatschappelijke én economische belang van betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2019 vindt de lezing plaats op donderdagmiddag 14 februari. Aart van der Gaag, boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ van VNO-NCW, verzorgt dit jaar de lezing.

Ruben Maes is gespreksleider bij deze lezing.

Sociëteit de Witte, Plein, Den Haag

14.00 - 16.30 uur

wo13 feb

Slotconferentie Veerkrachtig Bestuur in Brabant

Sinds 2011 wordt door de provincie Noord-Brabant samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) uitvoering gegeven aan het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Dit programma stopt in de loop van 2019 in haar huidige vorm.
Op grond van de ontstane beweging in de afgelopen jaren vinden wij dit een goede aanleiding om op woensdag 13 februari 2019 een slotconferentie te organiseren voor alle colleges van burgemeester en wethouders, alle raadsleden, raadsgriffiers en bestuurlijk strategen van de Brabantse gemeenten. Daarnaast zijn ook alle leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten alsmede vertegenwoordigers van bedrijven en het maatschappelijk middenveld van harte welkom.

Ruben Maes is gespreksleider bij deze bijeenkomst.

Koning Willem II stadion, Tilburg

18.00 - 22.00 uur

wo13 feb

“Leiderschap bij opdrachtgeverschap” NVBW masterclass

NVBW Masterclass

Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes en in aanwezigheid van verschillende experts waaronder Margriet Drijver (o.a. auteur van het boek “De kracht van een goede opdracht”) en Edwin van Dieën (o.a auteur van het boek “De opdrachtgever: nieuw leiderschap binnen de overheid”) gaan met elkaar in gesprek over kwesties als:

 • leiderschap bij innovatief opdrachtgeverschap in complexe projecten en ketens: “wat is mijn rol als bestuurder?”
 • invloed en betrokkenheid van de RvC: “hoe vertel ik het mijn RvC?”
 • relatie met opdrachtnemers: “ga ik voor duurzame relaties gebaseerd op vertrouwen of kies ik steeds voor opnieuw aanbesteden; of misschien allebei?”

Postillion hotel te Bunnik (Baan van Fectio 1)

13.00 - 16.00 uur

di12 feb

Cultuurcafe #2: Van Onderop

Cultuur is sociaal cement: samen werken aan een voorstelling, bloemencorso of carnavalswagen bindt de lokale gemeenschap. Het voedt de hang naar het eigene en stimuleert de creativiteit en verbeeldingskracht. Maar hoe krachtig is het (samen)bindend vermogen van cultuur nog in tijden van individualisering, internet en sociale media? BrabantKennis nodigt je uit voor een stevig debat over de vitaliteit van de culturele voedingsbodem in Brabant.

Ruben Maes is gespreksleider bij deze bijeenkomst.

Cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1, Deurne

19.00 - 22.00 uur

do7 feb

Bijeenkomst over advies “Warm aanbevolen”

Op 7 februari 2019 organiseert de Rli een bijeenkomst om de inhoud van het advies te bespreken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. Niels Koeman (raadslid en voorzitter van de commissie) licht het advies toe. De aanbevelingen worden vervolgens in een aantal gespreksrondes verder geconcretiseerd met tafelgasten, o.a. Diederik Samsom (voorzitter sectortafel Gebouwde omgeving van het klimaatakkoord), Marco Pastors (directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en Chris Kuijpers (DG Bestuur en Wonen BZK). Wij nodigen u hiervoor graag uit.

Ruben Maes zal deze bijeenkomst voorzitten.

Glazen zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag

16.00 - 18.30 uur

wo6 feb

Woud, Weelde en Weide Conference

Van 6 miljoen naar 9 miljoen bezoekers uit groeiend Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem, Zaanstad, Beverwijk, Velsen en verder. Die ook dagtrips naar hun Spaarne ‘Woud, Weelde & Weide’ maken. Recreatieschap Spaarnwoude gaat de komende jaren vernieuwen door meer activiteit in combinatie met een sterkere natuur. De koers hiervoor zal samen met alle betrokkenen worden bepaald: ondernemers, (vrijwilligers)organisaties, bewoners met gemeenteraads- en Provinciale Statenleden.

‘Woud, Weelde en Weide’ (WWW) conference in Spaarnwoude op 6 februari 2019

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze conferentie.

Spaarnwoude

di5 feb

Koers & Kansen werkconferentie

Bij Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering slaan justitie, zorg en gemeenten de handen ineen voor effectievere sancties. Met experimenten in de lokale praktijk wordt gezocht wat werkt.
Op 5 februari vindt de eerste landelijke Koers en kansen werkconferentie plaats in het Muntgebouw Utrecht. U wordt op de hoogte gebracht van de in 2018 onder de vlag van Koers en Kansen gestarte projecten en de plannen voor 2019.

Bureau &MAES geeft advies over het programma en Ruben Maes is dagvoorzitter en gespreksleider bij deze werkconferentie.

Muntgebouw, Utrecht

do24 jan

Symposium Social Impact Bonds

Met de Nederlandse première van de documentaire ‘The Invisible Heart’, in aanwezigheid van drs. Tamara van Ark, Staatssecretaris van Social Zaken en Werkgelegenheid en prof. dr Erik Scherder.

De documentaire ‘The Invisible Heart’ volgt de geboorte van een van de snelst groeiende sociale innovaties in de moderne geschiedenis: Sociale Impact Bond (SIB).

Aansluitend is er onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes een paneldiscussie om kritische vragen en dilemma’s te verkennen met vertegenwoordigers van financiers en uitvoerders:

 • drs. Hans Martin Don, directeur Leger des Heils en Eerste Kamerlid voor de SP
 • Jan van Gils, directeur-bestuurder Exodus Nederland
 • Roderik Bolle, financier en founding partner van Orchestra
 • Laurina Nieukerke, founding partner Social Impact Finance

       

 

De Penitentiaire Inrichting (PI), Nieuwersluis

14.00 - 17.00 uur

di22 jan

Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Op het Congres Gepersonaliseerd Onderwijs is Jorn Matena gespreksleider. Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken wat gepersonaliseerd onderwijs voor hun school kan betekenen en worden zij geïnspireerd door praktijkvoorbeelden, creatieve workshops en wetenschappelijke bijdragen.

Utrecht

08.45 - 17.00 uur

di22 jan

Festival Forensische Zorg 2019

Het Festival Forensische Zorg is een jaarlijks terugkerende dag vol ontmoeting, kennismaking en gesprekken met collega’s uit de volle breedte van de forensische zorg.

Collega’s uit het hele land geven zelf vorm en inhoud aan de vele sessies.

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de plenaire opening en afsluiting, leidt de dag en verzorgt 3 dialoog sessies in opdracht van DJI.

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

09.30 - 19.30 uur

ma21 jan

Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

Op maandag 21 januari gaan we graag met jou aan de slag tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in Tivoli|Vredenburg, Utrecht. Samen werken we aan het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor al die makers en mogelijk makers in de culturele en creatieve sector.

Bureau &MAES heeft de totstandkoming en uitwerking van de arbeidsmarktagenda begeleid en adviseert over de inhoudelijke invulling van de conferentie.

Tivoli/Vredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht

13.00 - 16.30 uur

di18 dec

NRC Live – Serie over Preventie en Gezondheid – Avond 3

Met de toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten, een onvermijdelijke toename in chronisch zieken en de verwachte tekorten aan personeel is het duidelijk dat het gezondheidssysteem in Nederland écht om moet. En snel.

Wat als we allemaal massaal 100 worden? Hoe houden we dan de zorg betaalbaar en halen we de grootste gezondheidswinst? Dat gaat ons allemaal aan: burgers, professionals, ondernemers, wetenschappers en overheid. Want vitaal en gezond oud worden, dat wil toch iedereen? Los van een systeemverandering wordt het ook hoog tijd dat de zorg beter aansluit op behoeften van burgers en meer vraaggericht wordt in plaats van aanbodgestuurd

Avond 3: De vitale omgeving | 18 december 2018
Het belang van de omgeving: hoe betrek je school, buurt en werk bij de transitie naar een nieuw gezondheidssysteem?

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Jaarbeurs Utrecht

19.00 - 22.00 uur

za15 dec

Human Library Alkmaar

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Bibliotheek Alkmaar

13.30 - 17.00 uur

wo12 dec

Cannabis Connect

Op 12 december 2018 organiseert Cannabis Connect de 4e ondernemersdag. Op deze bijeenkomst staat de regelgeving voor het wietexperiment (AMvB) centraal. Ondernemers en experts kunnen vanuit hun achtergrond reageren op de AMvB.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Utrecht

ma3 dec

Middag van Zorg en Veiligheid

Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn
“Zorg en Veiligheid hebben elkaar steeds vaker nodig. Veel gaat al goed, maar het moet en kan nog beter”.

Om dit te realiseren gaan we graag met u en uw vakgenoten in gesprek over complexe problematiek waar u en uw professionals wakker van liggen. Ook de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aanwezig om mee te discussiëren over dit belangrijke thema!

Tijdens de Middag van Zorg en Veiligheid krijgt u handvatten mee die u helpen te komen tot een oplossing voor deze complexe en domein overstijgende vraagstukken. De middag kent een gevarieerd programma met interactieve deelsessies, waarin u praktische bouwstenen aangereikt krijgt die kunnen bijdragen aan een effectieve oplossing voor deze complexe, domein overstijgende problematiek.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1, ’s-Hertogenbosch

12.45 - 18.00 uur

wo21 nov

Brabant Kennis – Cultuurcafé #1: Festivalisering

De Brabantse festivalcultuur is booming. Het aantal festivals groeit en ook de bezoekersaantallen stijgen in onze provincie sneller dan in de rest van Nederland. Nu de economie in de Brabantse steden weer aantrekt, de woningbouw op dreef komt en de trend van stedelijke verdichting doorzet, neemt de spanning echter toe… BrabantKennis nodigt je uit voor een stevig debat over de toekomst van de Brabantse festivalcultuur.

Ruben Maes is gespreksleider bij deze bijeenkomst.

Hall of Fame, Spoorzone Tilburg

19.00 - 22.00 uur

di20 nov

NRC Live – Serie over Preventie en Gezondheid – Avond 2

Met de toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten, een onvermijdelijke toename in chronisch zieken en de verwachte tekorten aan personeel is het duidelijk dat het gezondheidssysteem in Nederland écht om moet. En snel.

Wat als we allemaal massaal 100 worden? Hoe houden we dan de zorg betaalbaar en halen we de grootste gezondheidswinst? Dat gaat ons allemaal aan: burgers, professionals, ondernemers, wetenschappers en overheid. Want vitaal en gezond oud worden, dat wil toch iedereen? Los van een systeemverandering wordt het ook hoog tijd dat de zorg beter aansluit op behoeften van burgers en meer vraaggericht wordt in plaats van aanbodgestuurd

Avond 2: Leefstijl als medicijn | 20 november 2018
Hoe beweeg je een samenleving naar gezond gedrag: aan welke knoppen kun je draaien en welke kansen (of risico’s) brengt dit met zich mee?

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Jaarbeurs Utrecht

19.00 - 22.00 uur

ma19 nov

Presentatie rapport “Toekomst van werken in musea”

Jorn Matena is gespreksleider tijdens de presentatie van het rapport “Toekomst van werken in musea”. In het rapport worden arbeidsmarktvraagstukken verkend voor de museumsector op de lange termijn.

Utrecht

do15 nov

Mediationcongres 2018: Kracht van kennis

Zeker voor een vak dat vanuit de praktijk is gegroeid, is kennis van cruciale waarde. Een theoretische basis legt een stevig fundament onder het professioneel handelen van de mediator. En maakt ontwikkeling mogelijk, door verrijking en verdieping. Aangezien je als mediator je eigen instrument bent, kun je er maar beter goed voor zorgen. Vakkennis op peil!

In de middag een uitgebreid en divers programma om te werken aan kennis, om kennis te maken en te verdiepen.

Ontdek de kracht van kennis en maak gebruik van de unieke gelegenheid om zo veel collega’s en vakgenoten te ontmoeten. Van harte welkom op het Mediationcongres 2018!

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

 

Spant!, Bussum

09.30 - 16.30 uur

do15 nov

NEa netwerkbijeenkomst (Thema: uitvoering van het klimaat- en energiebeleid)

Op 15 november aanstaande vindt de NEa Netwerkbijeenkomst plaats. Afwijkend ten opzichte van eerdere jaren is dat de netwerkdag Energie voor Vervoer en de netwerkdag Emissiehandel tot één netwerkbijeenkomst zijn samengevoegd.

De bijeenkomst zal in het teken staan van het Klimaatakkoord, meer specifiek zullen de sectortafels mobiliteit, elektriciteit en industrie centraal staan. Deelnemers krijgen de ruimte om hun visie te geven op het akkoord in wording. Een bijzondere plaats ruimen we in voor een discussie over de rol die marktinstrumenten kunnen spelen bij de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

Jorn Matena is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Koningskade 4, Den Haag

15.00 - 19.00 uur

wo14 nov

LVSC Congres ‘Cross-over – Beweging in maatschappijbewust begeleiden’

Het thema Cross-over staat voor de bereidheid om over te steken en de verbinding te zoeken met de ander, het andere en het onbekende. Hoe zijn we met elkaar verbonden en wat staat verbinding in de weg? Tijdens het LVSC-congres staan de verbindende en ontregelende factoren tussen mensen, verhalen en systemen centraal.

Keynotes en moderator
Nadat we in de workshops onze ‘cross-overs’ hebben gemaakt zal keynote spreker Saniye Çelik Lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden en gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken, in een interactieve lezing haar licht schijnen op de essentie en dilemma’s van diversiteit en inclusie. De tweede keynote spreker is Lilian Linders, Lector Sociale Veerkracht aan Fontys Hogeschool. Het onderzoek van Lilian Linders beweegt zich vooral op het terrein van informele zorg, sociale netwerken, eenzaamheid en sociaal isolement, vermaatschappelijking van de zorg, sociale steun en mantelzorg.

Ruben Maes treedt op als moderator tijdens de keynotes.

Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

09.45 - 17.15 uur

za10 nov

Human Library Apeldoorn

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

CODA Apeldoorn

11.00 - 16.00 uur

do8 nov

Werkconferentie Amateurkunst #7

We nodigen professionele liefhebbers van kunst uit om samen de zevende Werkconferentie Amateurkunst mee te maken. Dagvoorzitter Ruben Maes gaat in gesprek met het publiek en enkele sprekers. Tijdens het diner kun je nieuwe contacten op doen en ervaringen uitwisselen. Daarna sluit je aan bij twee workshops naar keuze.

Theater de Leest en Kunstencentrum Waalwijk

15.30 - 21.00 uur

do8 nov

Baanbrekend Drechtsteden – Uitreiking Social Impact Award 2018

Op 8 november vindt de jaarlijkse werkgeversbijeenkomst van Baanbrekend Drechtsteden plaats vanaf 15.30 uur in Theatercafé Kunstmin, Sint Jorisweg 76, Dordrecht.

Ook dit jaar wordt de Social Impact Award uitgereikt. Deze bestaat, in tegenstelling tot vorig jaar, uit een vakjuryprijs én een publieksprijs. Meer weten over de Social Impact Award? Klik hier.

Jorn Matena is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Theatercafé Kunstmin, Sint Jorisweg 76, Dordrecht

15.30 - 19.00 uur

wo7 nov

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit – van vroeg tot later

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de afgelopen jaar een steeds vanzelfsprekender karakter gekregen. Een positieve ontwikkeling, naar meer en beter cultuuronderwijs in Nederland. Scholen, culturele instellingen en lokale overheden werken samen aan een toekomst waarin kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs.

Met het goede nieuws van minister van Engelshoven over de verdere samenwerking na 2020 in onze broekzak, gaan we tijdens de conferentie vanuit deze sterke basis kijken naar de kansen die er nog liggen. We verbreden de horizon en kijken verder. Voorbij schooltijden, voorbij het PO, voorbij regulier onderwijs en voorbij het huidige curriculum. Zodat ieder kind in het primair onderwijs de basis legt voor later.

De conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit wordt georganiseerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst en Jorn Matena modereert twee sessies.

De Veerensmederij, Amersfoort

09.30 - 17.30 uur

do1 nov

NRC Live – Serie over Preventie en Gezondheid – Avond 1

Met de toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten, een onvermijdelijke toename in chronisch zieken en de verwachte tekorten aan personeel is het duidelijk dat het gezondheidssysteem in Nederland écht om moet. En snel.

Wat als we allemaal massaal 100 worden? Hoe houden we dan de zorg betaalbaar en halen we de grootste gezondheidswinst? Dat gaat ons allemaal aan: burgers, professionals, ondernemers, wetenschappers en overheid. Want vitaal en gezond oud worden, dat wil toch iedereen? Los van een systeemverandering wordt het ook hoog tijd dat de zorg beter aansluit op behoeften van burgers en meer vraaggericht wordt in plaats van aanbodgestuurd

Avond 1: De gezondheidszorg in transitie | 1 november 2018
Hoe bewerkstellig je een slimme systeemverandering waarbij preventie een centrale rol inneemt?

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Jaarbeurs Utrecht

19.00 - 22.00 uur

wo31 okt

Kennissessie Fair Practice Code

Jorn Matena is gespreksleider bij een kennissessie van de gemeente Leeuwarden en de gemeente over de Arbeidsmarktagenda Cultuur, voornamelijk gericht op de Fair Practice Code.

Leeuwarden

ma29 okt

Dag van de Stad

Op de Dag van de Stad 2018 komen ruim 2.000 mensen bij elkaar die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Want elke dag zijn bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers bezig om de steden in Nederland verder te brengen. Daarom bieden we één dag waarop we inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Wagenwerkplaats, Amersfoort

do11 okt

CAK Conferentie: Samen vooruit!

Onze samenleving verandert snel. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk bij te benen. Wat betekent dat voor de dienstverlening aan onze klanten? Dat staat centraal bij de CAK conferentie ‘Samen vooruit?!’ op donderdagmiddag 11 oktober 2018 in Delft.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze conferentie.

Delft

12.30 - 17.30 uur

vr5 okt

Museumkennisdag 2018

Voor museummedewerkers organiseert de Museumvereniging de Museumkennisdag, met inspirerende sprekers en uitdagende expertmeetings. Jorn Matena is dagvoorzitter tijdens dit programma.

Den Haag

09.30 - 17.30 uur

vr5 okt

De Vernieuwde Stad – “Waardevol Wonen – Investeren in een Inclusieve Stad”

Voor De Vernieuwde Stad is het thema van de inclusieve stad een samenballing van waar we ons de afgelopen jaren over gebogen hebben: de toestroom van meer kwetsbare huishoudens – qua inkomen, lichamelijke en geestelijke gezondheid, leeftijd en achtergrond – naar onze wijken, buurten, complexen en portieken, en de vraag hoe wij beter in staat zijn om vanuit het wonen mensen met individuele vraagstukken op maat te kunnen ondersteunen, waarbij we over grenzen van ons eigen domein heen kijken en in alliantie met andere partijen, vanuit een zoveel mogelijk ontkokerd beleid, zelfregie en waardigheid bevorderen.

Wat ons betreft zit de rol van corporaties in het meehelpen de waarden van de bewoners te leren kennen en het hen een woonplek geven die aansluit bij die waarden. Dat noemen wij Waardevol Wonen.

Wat verstaan we onder een inclusieve stad? Hoe bereiken we een inclusieve stad? Wat is ieders rol, en wat is het handelingsperspectief van de woningcorporaties?

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.

Muntgebouw, Utrecht

13.00 - 17.00 uur

ma1 okt

Fonds on Tour: Circulaire Economie

Het Fonds Podiumkunsten gaat het land in. Op vier maandagmiddagen, waarvan twee in juni, één in september en één in oktober, gaan we graag met u in gesprek over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst. 

Tijdens Fonds on tour onderzoeken we hoe huidige veranderingen in de samenleving de podiumkunsten beïnvloeden. Op 1 oktober gaan we met u in gesprek over de circulaire economie met bijdragen van Ingrid Zeegers, programmadirecteur Circulair Friesland en Derk Loorbach, directeur van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), gespecialiseerd in transities.

Bureau &MAES ondersteunt bij de inhoudelijke programmering en leidt de bijeenkomst.

Arnhem

13.00 - 16.30 uur

do27 sep

Slotcongres Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Na twee jaar eindigt op 1 oktober 2018 de opdracht van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Op 27 september houdt het schakelteam een slotcongres.

Het is een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, cliënt- en familieorganisaties, bestuurders, professionals, corporatiemedewerkers en beleidsmakers, die samen werken aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Tijdens de bijeenkomst gaat het over de successen en wat er nog nodig is.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit symposium.

 

Rijtuigenloods, Amersfoort

12.30 - 16.30 uur

wo26 sep

Marktdag 2018 Rijkswaterstaat: ‘The future starts now’

Werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dit doet Rijkswaterstaat niet alleen, maar samen met het bedrijfsleven en met andere overheidsorganisaties.

Samen staan we de komende jaren voor een aantal grote complexe opgaven zoals die beschreven staan in onder andere de Bouwagenda en de Marktvisie. Denk bijvoorbeeld aan: Vervanging & Renovatie, Smart mobility, Data en Informatievoorziening en Duurzame leefomgeving. Voor het uitvoeren van deze opgaven hebben wij de hele sector nodig om deze opgaven samen te realiseren. The future starts now!

Het projectteam van de Marktdag is druk bezig om op woensdag 26 september 2018 een mooi en interessant programma samen te stellen.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij de Marktdag.

Lef Future Center, Gebouw Westraven Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 Utrecht

di25 sep

Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord

Gemeenten gaan een cruciale rol spelen in de uitvoering van dit Klimaatakkoord.

Tijdens de Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord praten de VNG-onderhandelaars u bij over het Klimaatakkoord en u gaat met elkaar en experts in gesprek over de wijze waarop de gemeenten de regie kunnen pakken.

De landelijke werkconferentie bestaat uit een ambtelijk- en bestuurlijk deel. Een middagsessie voor ambtenaren en een avondsessie voor bestuurders (college- en raadsleden).

Ruben Maes is dagvoorzitter bij het bestuurlijk deel van deze bijeenkomst.

Muntgebouw, Utrecht

12.30 - 17.00 uur (Ambtelijk deel), 17.30 - 21.00 uur (Bestuurlijk deel)

ma24 sep

Fonds on Tour: Digitalisering

Het Fonds Podiumkunsten gaat het land in. Op vier maandagmiddagen, waarvan twee in juni, één in september en één in oktober, gaan we graag met u in gesprek over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst. 

Tijdens Fonds on tour onderzoeken we hoe huidige veranderingen in de samenleving de podiumkunsten beïnvloeden. Op 24 september staat digitalisering centraal met bijdragen van  filosoof, publicist, spreker, journalist Follow the Money Hans Schnitzler en Danny Mekić, technologie- en innovatie-expert.

Bureau &MAES ondersteunt bij de inhoudelijke programmering en leidt de bijeenkomst.

Den Haag

13.00 - 16.30 uur

wo19 sep

NVBW Ledenvergadering en Masterclass “Weten van en werken aan inclusiviteit”

De masterclass heeft als thema: “Weten van en werken aan inclusiviteit”.

Inclusieve samenleving: een samenleving waar iedereen kan meedoen. De inclusieve samenleving vormt voor velen een wenkend perspectief en is misschien zelfs een noodzakelijk concept voor duurzaam samenleven. Maar wat weten wij als corporatiebestuurders eigenlijk van inclusiviteit om effectief een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving? Dit gaan we samen tijdens deze masterclass ontdekken.

Onder leiding van Ruben Maes zullen we meer te weten komen over de feiten&cijfers van inclusiviteit met professor Hans Boutellier en over de praktijk hiervan met oud wethouder Zaanstad, Jeroen Olthof.

Postillion Hotel, Bunnik

13.00 - 16.00 uur

vr6 jul

Extra Verenigingscongres Aedes

Aedes organiseert op vrijdag 6 juli in Nieuwegein een extra verenigingscongres. Daar wordt het concept-klimaatakkoord besproken. Vervolgens besluit het congres over het concept-akkoord.

Ruben Maes zal deze bijeenkomst begeleiden.

 

 

Green Village, Blokhoeve 7, 3438 LC te Nieuwegein

10.00 - 12.00 uur

di3 jul

Bijeenkomst Interbestuurlijk Akkoord

&MAES begeleidt een interne sessie over het interbestuurlijk akkoord dat gesloten is tussen het Rijk, Gemeenten, Provincies en Waterschappen.

Den Haag

wo27 jun

Bijeenkomst Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC gaan gezamenlijk als Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) met de regio-ambassadeurs het land in. Doel van de bijeenkomsten is dat de jeugdhulp in onze complexer wordende samenleving zo goed mogelijk aansluit bij de (hulp)vragen van jeugdigen. Er is ruimte voor ontmoeting, inspiratie, verdieping en kennisdeling. Kortom; we gaan aan de slag.

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten. 

Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam

09.30 - 12.30 uur

di26 jun

VNG Jaarcongres 2018 – Genodigdenprogramma

&MAES begeleidt de gesprekken voor de genodigden van de VNG over grensoverschrijdende regionale samenwerking met o.a. mevrouw Penn-te Strake, Burgemeester van Maastricht, de heer Weterings, Burgemeester van Tilburg, de heer Bovens, Gouverneur van Limburg en de heer Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gouvernement Provincie Limburg, Statenzaal

14.00 - 15.30 uur

ma25 jun

Fonds on Tour: Maatschappelijke scheidslijnen

Het Fonds Podiumkunsten gaat het land in. Op vier maandagmiddagen, waarvan twee in juni en twee in september, gaan we graag met u in gesprek over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst. 

Welke maatschappelijke scheidslijnen bestaan in onze samenleving en wat betekent dat voor de podiumkunsten? Het ideaal van een inclusieve samenleving is een veelbesproken thema. Recente publicaties wijzen op de sociale afstand tussen lager- en hoger opgeleiden met onder meer een verschil in culturele smaak. Is er sprake van uitsluiting en wat is daarvan de impact? 

Bureau &MAES ondersteunt bij de inhoudelijke programmering en leidt de bijeenkomst.

 

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), Almere

13.00 - 16.30 uur

di19 jun

Bijeenkomst Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

In de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is gesproken over de overdracht van het complexe Schipholdossier aan de nieuw benoemde wethouders. Afgesproken is om een bijeenkomst te organiseren waarin de bestuurders die al langer op dit dossier actief zijn hun kennis en ervaring delen met nieuwe bestuurders.

In deze bijeenkomst zal een korte presentatie worden gegeven over de onderwerpen die thans spelen binnen dit dossier. Daarnaast zullen 3 collega’s hun ervaringen en kennis met u delen.

Ruben Maes zal deze bijeenkomst voorzitten.

Hoofddorp

17.15 - 20.00 uur

ma18 jun

Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland

Een nieuwe balans vinden tussen biodiversiteit en landbouw. Dat is kort samengevat de complexe uitdaging waar wij in het landelijk gebied voor staan. Deze ingewikkelde opgave met verschillende belangen vraagt brede betrokkenheid en inzet van agrarische ondernemers, de retail, burgers, instituties, maatschappelijke organisaties en overheden. Wij zien initiatieven en de gedrevenheid om stappen te zetten, maar die eerste stappen zijn niet altijd gemakkelijk: er is behoefte aan kennis, sprekende voorbeelden en sterke partners om mee samen te werken.

Bureau &MAES ondersteunt LandschappenNL, BoerenNatuur en LTO-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  bij de Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland.

Boerderij de Boerinn, Kamerik

10.00 - 16.15 uur

za16 jun

Human Library Kennemerwaard

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Bibliotheek Castricum, Geesterduinweg 1
Bibliotheek Akersloot, Rembrandtsingel 1
Bibliotheek Bergen, Dreef 1
Bibliotheek Heiloo Westerweg 250

13.00 - 17.00 uur

do14 jun

Congres ‘Hoe ziet Nederland er uit in 2118?’ Provincie Flevoland

De provincie Flevoland en betrokken partners zijn voornemens het congres ‘Hoe ziet Nederland eruit in 2118’ te organiseren ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet. Bureau &MAES is inhoudelijk producent en procesbewaker.

Batavialand, Lelystad

do14 jun

Congres De Veranderende Stad

De samenleving en daarmee ook de stad veranderen sneller dan ooit. De vraag naar woningen is groot, het aanbod blijft achter. Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken vragen om aandacht. Verstedelijking, veranderende gezinssamenstelling, vergrijzing, vereenzaming, groen en gezondheid. Hoe krijgt informele zorg een plek in de woonomgeving? Bovendien hebben we te maken met grote vraagstukken over klimaat, duurzaamheid, innovatie en transformatie.

Een boeiende en inspirerende dag voor planologen, ontwikkelaars, woningcorporaties, universiteiten, medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, wijkmanagers, zorgpartijen en maatschappelijk werkers.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Van der Valk Nijmegen Lent
Hertog Eduardplein 4
Nijmegen

09.00 - 18.00 uur

wo13 jun

Rondetafelbijeenkomst Verduurzaming Mentoren op Zuid

Na een pilot met 20 studenten is MoZ uitgebouwd tot een grootschalig programma waarbij jaarlijks ongeveer 1.200 studenten één-op-één begeleiding bieden aan evenveel leerlingen, onder begeleiding van een hogeschooldocent en klassenmentor.

In de rondetafelbijeenkomst onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes wordt nader ingegaan op de verduurzaming van het programma Mentoren op Zuid. Het doel van de bijeenkomst is om samen met het management van deelnemende scholen en hogeschoolopleidingen tot een toekomstbestendig programma te komen in termen van samenwerking, kwaliteit en ontwikkelingskracht.

Verhalenhuis Belvédère
Rechthuislaan 1
3072 LB Rotterdam

16.00 - 20.00 uur

wo13 jun

Fieldlab De Vernieuwde Stad Enschede

Op 13 juni is Jorn Matena moderator tijdens het Fieldlab georganiseerd door woningbouwcorporatie Domijn. Het Fieldlab verkent de mogelijkheden voor integrale samenwerking in het sociale domein en gaat in op de vraag:  hoe organiseer je in de praktijk daadwerkelijke de samenwerking tussen verschillende professionals die allemaal voor dezelfde bewoner(s) bezig zijn?

Enschede

13.00 - 16.00 uur

di12 jun

Cultuurtafel Sloterdijk Welcomes Art

Het gebied Sloterdijk is in een interessante ontwikkeling aan het komen. De transitie van  bedrijven- en werkgebied naar een wijk waarin gewerkt, gewoond en gerecreëerd kan worden is begonnen. In dat proces kunnen creativiteit en cultuur een rol spelen. Daarom wordt de Cultuurtafel  “Sloterdijk welcomes art” georganiseerd.

Een klein gezelschap van ondernemers, organisaties en vertegenwoordigers uit cultuursector worden uitgenodigd mee te denken over de toekomst.

Doel van het gesprek is om betrokkenen in het gebied, ondernemers en de creatieve sector te bundelen en met elkaar plannen te smeden voor mooie en zinvolle activiteiten in het gebied.

Ruben Maes is gespreksleider bij deze bijeenkomst.

 

Amsterdam Arts Center
Donauweg 23
1043 AJ AMSTERDAM

16.30 - 19.00 uur

ma11 jun

Fonds on Tour: De triomf van de stad

Het Fonds Podiumkunsten gaat het land in. Op vier maandagmiddagen, waarvan twee in juni en twee in september, gaan we graag met u in gesprek over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst. 

Is verstedelijking een zegen voor de mensheid? Steden zijn dé ontstaansgrond voor vernieuwing, sociale stijging en talentontwikkeling. Wat is de toekomst van de stad? En wat betekent dit voor de gebieden buiten de stad? De afgelopen decennia laten zien dat creatieven steeds vaker hun maak- en speelplek kiezen buiten de bestaande gebouwen of de bestaande podia anders gebruiken. Hoe spelen steden en de podiumkunstensector hierop in? 

Bureau &MAES ondersteunt bij de inhoudelijke programmering en leidt de bijeenkomst.

Temporary Art Centre, Eindhoven

13.00 - 16.30 uur

do7 jun

NRC AgriFood & Tech 2018

Het duurzame dieet

Bossen die worden gekapt voor palmolie, de klimaatimpact van vlees en zuivel; wat is de ware voetafdruk van de voedingsindustrie? En wat zijn de duurzame alternatieven?

Sluit je op 7 juni aan bij de toekomstdenkers binnen de agri- en voedingssector en ontdek aan de hand van “het duurzame dieet” wat er aan productie- en consumptiekant moet veranderen voor een voedseltransitie met een positieve impact op klimaat, ecologie, gezondheid en economie.

NRC Live AgriFood & Tech is dé ontmoetingsplek voor strategen bij agri- en foodbedrijven, innovatieve boeren, toeleveranciers met slimme oplossingen, wetenschappers, beleidsmakers en non-profits op het gebied van duurzaam, veilig en bewust geproduceerde voeding.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)
Esplanade 10, Almere

09.00 - 16.45 uur

wo6 jun

Dag van Gelderland

‘Gelderland kijkt vooruit’

We leven in een tijd van grote transities en dilemma’s, zoals mondialisering versus lokalisering en technologische innovatie versus waardering voor ambachten. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn groot.
Dit alles heeft ook gevolgen voor hoe we in Gelderland leven, wonen en werken. Deze ontwikkelingen vragen ons om goed om te gaan met het milieu en ons prachtige landschap; om een impuls te geven aan onze economische kracht en bereikbaarheid; en om te zorgen voor een provincie voor iedere Gelderlander.

Hoe we vandaag omgaan met deze uitdagingen bepaalt de kwaliteit van onze toekomst. We willen samen werken aan slimme oplossingen voor deze vraagstukken. Daarom gaan we op 6 juni 2018 met elkaar in gesprek tijdens de Dag van Gelderland met het thema: ‘Gelderland kijkt vooruit’. Met de inzet van inwoners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid kijken we samen vooruit naar de toekomst van Gelderland.

Akoesticum, Ede

14.30 uur ontvangst, 15.30 uur start programma

di5 jun

Bijeenkomst Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC gaan gezamenlijk als Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) met de regio-ambassadeurs het land in. Doel van de bijeenkomsten is dat de jeugdhulp in onze complexer wordende samenleving zo goed mogelijk aansluit bij de (hulp)vragen van jeugdigen. Er is ruimte voor ontmoeting, inspiratie, verdieping en kennisdeling. Kortom; we gaan aan de slag.

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten. 

Accommodatie Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

09.30 - 12.30 uur

do31 mei

Divosa Voorjaarscongres 2018 “Lef en vertrouwen”

Het zijn spannende tijden. Een relatief vers kabinet en binnenkort een nieuwe gemeenteraad. Intussen is de transformatie in volle gang, één van de grootste maatschappelijke veranderingen ooit. De grote vraag is natuurlijk: gaat het ons lukken? Gaat het ons lukken om te veranderen van systemen centraal naar mensen centraal? Van regels naar vertrouwen?

Het Divosa Voorjaarscongres is de jaarlijkse meerdaagse bijeenkomst voor alle leden van Divosa. De onderwerpen die worden behandeld zijn ook interessant voor wethouders, leidinggevenden van gemeentelijke publieksdiensten, diensten samenleving en leidinggevenden van UWV WERKbedrijf, UWV, welzijnsinstellingen, Wsw-organisaties en andere instanties op het terrein van maatschappelijke dienstverlening.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres

1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

31 mei 2018 - 9:00 tot 1 juni 2018 - 16:00

wo30 mei

Bijeenkomst Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC gaan gezamenlijk als Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) met de regio-ambassadeurs het land in. Doel van de bijeenkomsten is dat de jeugdhulp in onze complexer wordende samenleving zo goed mogelijk aansluit bij de (hulp)vragen van jeugdigen. Er is ruimte voor ontmoeting, inspiratie, verdieping en kennisdeling. Kortom; we gaan aan de slag.

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten. 

Theater Buitensoos
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle

09.30 - 12.30 uur

ma28 mei

De Transparante Keten II

Op 28 mei 2018 vindt in Mediaplaza in Utrecht de tweede editie van het congres ‘De Transparante Keten’ plaats. Tijdens dit congres nodigen we deelnemers uit om na te denken over de randvoorwaarden om toekomstige wietteeltexperimenten te laten slagen.

Centrale vragen tijdens het congres zijn: Hoe ziet de Nederlandse cannabismarkt eruit en wat betekent dit voor de inrichting van de wietteeltexperimenten? Welke uitdagingen zien verschillende betrokken partijen bij de wietteeltexperimenten? Welke problemen kunnen de wietteeltexperimenten al dan niet oplossen? Aan welke randvoorwaarden moeten realistische en uitvoerbare wietteeltexperimenten voldoen? Wat kunnen we leren van wietteeltexperimenten in andere landen? Hoe wordt gewaarborgd dat bij de inrichting van de wietteeltexperimenten voldoende rekening wordt gehouden met de Nederlandse cannabiscultuur?

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Jaarbeurs Media Plaza, Utrecht

10.30 - 16.30 uur

zo27 mei

Human Library Utrecht

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Bibliotheek Utrecht

13.30 - 17.00 uur

do24 mei

Afscheidssymposium Sjef van Gennip Reclassering Nederland

Op donderdag 24 mei aanstaande neemt Sjef van Gennip afscheid als algemeen directeur van Reclassering Nederland. Bureau &MAES verzorgt de inhoudelijke programmering, logistieke ondersteuning en treedt op als dagvoorzitter.

14.00 - 16.00 uur

Paushuize, Utrecht

wo23 mei

Bijeenkomst Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC gaan gezamenlijk als Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) met de regio-ambassadeurs het land in. Doel van de bijeenkomsten is dat de jeugdhulp in onze complexer wordende samenleving zo goed mogelijk aansluit bij de (hulp)vragen van jeugdigen. Er is ruimte voor ontmoeting, inspiratie, verdieping en kennisdeling. Kortom; we gaan aan de slag.

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten.

Aristo Eindhoven
Vestdijk 30
5611 CC Eindhoven

09.30 - 12.30 uur

di15 mei

SPOT-Live

SPOT-LIVE is een nieuw, jaarlijks terugkerend symposium voor de cultuursector en in het bijzonder voor de podiumkunsten.
De opvolger van het Congres Podiumkunsten in een totaal ander jasje én met andere inhoud. SPOT-LIVE neemt u mee naar de denkwereld van vooraanstaande, originele en spannende makers en denkers. Wat gebeurt er als zij het SPOT-LIVE programma vormgeven? Als een vooraanstaande filosoof, theatermaker of muzikant het podium mag vullen met debat, waar zou dit over gaan? Als zij u mogen inspireren met werk dat hen raakt, wat zouden ze laten zien?

Laat u inspireren door drie curatoren die met u hun visie delen over wat er nu toe doet. Neem deze inspiratie mee in uw werk en leven.

Spot live is een initiatief van Bureau &MAES in samenwerking met Spitz Congres en Event.

Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

10.00 - 18.00 uur

do26 apr

Bijeenkomst Toolkit Bouwsystemen

De architectuur en de stedenbouw van de na oorlogse voorraad komt steeds meer in de belangstelling. Grootscheepse renovatie programma’s worden uitgevoerd om de maar liefst 2,6 miljoen woningen toekomstbestendig te maken.

Van de 1,8 miljoen meergezinswoningen uit de naoorlogse periode is een kwart gebouwd in zogenaamde ‘bouwsystemen’. Die werden gebruikt om in korte tijd – tegen lage kosten – zoveel mogelijk woningen te bouwen. De grootschalige toepassing van deze systemen, met name in de (middel-)hoogbouw, maakt dat de renovatieopgave in grote delen van Nederland eenzelfde karakter heeft. Juist dat biedt kansen om kennis te delen, en met zorg naar het oorspronkelijke ontwerp te kijken.

Helpt bij het versnellen van de opgave een landelijk toegankelijk informatie systeem, een digitaal platform, inspirerende bijeenkomsten en/of voorbeeldprojecten? (werktitel ‘toolkit bouwsystemen’). Rijskdienst Cultureel Erfgoed heeft deelnemers met verschillende ervaringen bij deze opgave uitgenodigd om samen na te denken over een werkbare manier voor iedereen die in Nederland werkt aan deze opgave.

Ruben Maes is moderator bij deze bijeenkomst.

The Green House, Croeselaan 16 Utrecht

14.00 - 17.00 uur

di24 apr

Festival Innovatie van Toezicht 2018

Het Toezichtfestival is een initiatief van de Inspectieraad, een verband van alle samenwerkende inspecties in Nederland.

Tijdens het festival dit jaar wordt de vraag gesteld: Hoe richten we toezicht zo in dat we meegaan met nieuwe sociale en technologische ontwikkelingen in de maatschappij, én hier zelf ook gebruik van kunnen maken? Tijdens het Festival komen ideeën en initiatieven voor het vormgeven van innovatie aan bod.

Voor het Toezichtfestival verzorgt &MAES het dagvoorzitterschap en ondersteunen we de Inspectieraad bij het vormgeven van het plenaire programma.

De Fabrique, Maarssen

za21 apr

Human Library Kampen

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Bibliotheek Kampen

13.30 - 17.00 uur

wo18 apr

AANBIEDING ADVIES ‘DE STAD ALS GEZONDE HABITAT’

Op 18 april 2018 presenteert de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’ met Ruben Maes als dagvoorzitter. Het advies wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het advies gaat in op de vraag hoe het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo kan worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt. Het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving is een van de doelen van de Omgevingswet. Hoe dat in het omgevingsbeleid vorm moet krijgen, is voor veel overheden nog onduidelijk. In dit advies biedt de Rli hiervoor handreikingen.

Het Spaansche Hof, Westeinde 12, Den Haag

14.00 - 16.30 uur

za14 apr

Human Library Eindhoven

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Bibliotheek Eindhoven

13.00 - 16.45 uur

do12 apr

Congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Op 12 april 2018 organiseren GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland een landelijk congres, onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes. Staatssecretaris Blokhuis spreekt in de ochtend. Doel van het congres is om op landelijk én regionaal niveau meer grip te krijgen op wachttijden. De manier waarop we dit doen, is het delen van kennis en oplossingen tussen de verschillende partijen in de GGZ.

Het congres is voor GGZ-aanbieders, professionals, cliënten(-vertegenwoordigers), zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten. De ochtend staat in het teken van de inzichten van de taskforces en welke impact dit heeft op landelijk, regionaal en instellingsniveau. In de middag staan tien interactieve en interessante workshops op het programma. Onderwerpen zijn onder meer het toepassen van e-health om de wachttijden te verkorten en het verbeteren van de logistiek in de keten.

Regardz, De Eenhoorn te Amersfoort

Inloop vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur. De afsluiting en aansluitende borrel is om 16:30 uur.

wo11 apr

De Staat van het Onderwijs

Op woensdag 11 april 2018 vindt het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs plaats met Ruben Maes als dagvoorzitter. Op deze dag presenteren we de bevindingen uit het gelijknamige rapport en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

De dag start met de uitreiking van het rapport De Staat van het Onderwijs aan ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit rapport beschrijven we wat er goed gaat en wat er beter kan in het onderwijs. Na de uitreiking volgt een programma met diverse interactieve sessies. Hierin kunt u de dialoog aangaan  over de bevindingen uit De Staat van het Onderwijs.

 

De Fabrique, Maarssen

10.00 - 16.00 uur

wo11 apr

Human Library Tilburg

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Universiteit Tilburg

14.30 - 18.30 uur

zo8 apr

Human Library Den Bosch

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Bibliotheek Den Bosch

13.00 - 17.00 uur

za31 mrt

Human Library Arnhem

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Rozet, Arnhem

13.30 - 17.00 uur

do29 mrt

Training bijeenkomsten organiseren

Met goed geprogrammeerde bijeenkomsten bindt u doelgroepen aan uw organisatie, vraagt u aandacht voor een onderwerp, toetst u beleid of vergaart u nieuwe bruikbare inzichten. Goed programmeren is een vak, u leert het tijdens de training van Bureau &MAES.
Lees hier meer over het programma.
Schrijf u nu in voor de open training op donderdag 29 maart 2018 van 09.00 tot 13.00 uur op de Prinsengracht 1 te Amsterdam via secretariaat@en-maes.nl

Prinsengracht 1, Amsterdam

09.00 - 13.00 uur

do29 mrt

Consultatie- en informatiebijeenkomst Balans natuur en recreatie

De druk op de natuur in onze provincie is groot en daarom is het nodig dat we deze zo goed mogelijk beschermen. Diezelfde natuur is ook de plek om te ontspannen en te recreëren. De uitdaging is om natuur en recreatie in goede balans naast elkaar te laten bestaan. Door goed te zorgen voor de natuurlijke waarden, deze goed te laten beheren en waar mogelijk te versterken en door mensen te laten recreëren en genieten van de natuur.

De uitdaging
Hoe kan ons beschermingsregime duidelijker worden waardoor meer maatwerk mogelijk is en het regime recht doet aan zowel natuurbehoud als recreatie? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen de soms tegenstrijdige doelstellingen? Hoe dienen we natuur èn recreatie?

De totstandkoming van de nieuwe systematiek op basis van de WKW’s vindt plaats in afstemming met betrokkenen. Tijdens de consultatie- en informatiebijeenkomsten laten wij u graag zien hoe het traject vorm krijgt, gaan we nader met u in gesprek en blikken we vooruit op het gebruik van de WKW’s in de praktijk: Hoe verloopt het proces? Wat zal er anders zijn? Waar moeten we voor waken?

Bureau &MAES ondersteunt de provincie bij dit project.

Castricum, locatie De Hoep

15.30 - 17.30 uur

do29 mrt

Consultatie- en informatiebijeenkomst Balans natuur en recreatie

De druk op de natuur in onze provincie is groot en daarom is het nodig dat we deze zo goed mogelijk beschermen. Diezelfde natuur is ook de plek om te ontspannen en te recreëren. De uitdaging is om natuur en recreatie in goede balans naast elkaar te laten bestaan. Door goed te zorgen voor de natuurlijke waarden, deze goed te laten beheren en waar mogelijk te versterken en door mensen te laten recreëren en genieten van de natuur.

De uitdaging
Hoe kan ons beschermingsregime duidelijker worden waardoor meer maatwerk mogelijk is en het regime recht doet aan zowel natuurbehoud als recreatie? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen de soms tegenstrijdige doelstellingen? Hoe dienen we natuur èn recreatie?

De totstandkoming van de nieuwe systematiek op basis van de WKW’s vindt plaats in afstemming met betrokkenen. Tijdens de consultatie- en informatiebijeenkomsten laten wij u graag zien hoe het traject vorm krijgt, gaan we nader met u in gesprek en blikken we vooruit op het gebruik van de WKW’s in de praktijk: Hoe verloopt het proces? Wat zal er anders zijn? Waar moeten we voor waken?

Bureau &MAES ondersteunt de provincie bij dit project.

Haarlem, locatie Huis Leyduin

9.30 - 12.30 uur

di27 mrt

Consultatie- en informatiebijeenkomst Balans natuur en recreatie

De druk op de natuur in onze provincie is groot en daarom is het nodig dat we deze zo goed mogelijk beschermen. Diezelfde natuur is ook de plek om te ontspannen en te recreëren. De uitdaging is om natuur en recreatie in goede balans naast elkaar te laten bestaan. Door goed te zorgen voor de natuurlijke waarden, deze goed te laten beheren en waar mogelijk te versterken en door mensen te laten recreëren en genieten van de natuur.

De uitdaging
Hoe kan ons beschermingsregime duidelijker worden waardoor meer maatwerk mogelijk is en het regime recht doet aan zowel natuurbehoud als recreatie? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen de soms tegenstrijdige doelstellingen? Hoe dienen we natuur èn recreatie?

De totstandkoming van de nieuwe systematiek op basis van de WKW’s vindt plaats in afstemming met betrokkenen. Tijdens de consultatie- en informatiebijeenkomsten laten wij u graag zien hoe het traject vorm krijgt, gaan we nader met u in gesprek en blikken we vooruit op het gebruik van de WKW’s in de praktijk: Hoe verloopt het proces? Wat zal er anders zijn? Waar moeten we voor waken?

Bureau &MAES ondersteunt de provincie bij dit project.

Ecomare, Texel

12.30 - 15.30 uur

vr23 mrt

Bijeenkomst Culturele Diversiteit

De verschillende theaters en theatergezelschappen hebben hun handen ineengeslagen om hun organisaties en publiek een betere afspiegeling van de samenleving laten zijn. Hiervoor komen ze met regelmaat voor bij elkaar om de voortgang te bewaken en de goede voorbeelden te delen. Ruben Maes begeleidt die bijeenkomsten.

Utrecht

13.00 - 17.00 uur

do22 mrt

Mediatraining

Hoe kan een publieke organisatie of bestuurder succesvol in de media verschijnen? Tijdens de mediatraining van Bureau &MAES leert u hoe u staande blijft in het medialandschap en nieuws maakt.
Lees hier meer over het programma.
Schrijf u nu in voor de open training op donderdag 22 maart 2018 van 09.00 tot 13.00 uur op de Prinsengracht 1 te Amsterdam via secretariaat@en-maes.nl

Prinsengracht 1, Amsterdam

09.00 - 13.00 uur

do22 mrt

VNG Verkiezingsontbijt

Op donderdag 22 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen, gaat Ruben Maes tijdens het VNG Verkiezingsontbijt met onder andere André Krouwel en Jantine Kriens in gesprek over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Den Haag

09.00 - 10.30 uuur

di20 mrt

Nationaal BREEAM Congres 2018

Op dinsdag 20 maart 2018 zal voor de tweede keer het Nationaal BREEAM Congres plaatsvinden in Rotterdam, met als dagvoorzitter Ruben Maes. Dit jaarlijks terugkerende evenement is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over BREEAM-NL. Het thema van het congres is: Circulariteit meetbaar maken. 

 

Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25, Rotterdam

09.00 - 18.00 uur

za17 mrt

Gesprekken met de Stad, Cultuurfonds Leiden

In de lijn van Leiden aan Tafel is er zaterdag 17 maart een hele bijzondere gesprekstafel. Sleutelfiguren uit verschillende domeinen, raadsleden en bezoekers wisselen gedachten over de wijze waarop Leiden in de komende jaren een stevige stap voorwaarts kan zetten om zich nog krachtiger, ondernemender en wellicht zelfs brutaler als stad van Kunst en Kennis te profileren. &MAES adviseert over de inhoudelijke programmering, ondersteunt logistiek en begeleidt de dag. 

BplusC, Leiden

10.00 - 14.00 uur

vr16 mrt

Haagse Bodem; Troeven op Tafel (Grand Finale Binckhorst)

Tijd om de stand van zaken op te maken én de toekomsttroeven voor een grand finale voor de Binckhorst boven tafel te halen. Join Haagse Bodem daarom op 16 maart in een actieve tijdreis:

 • Toen – retrospectief: Wat waren de oorspronkelijke plannen? Wat is ervan geworden, hoe ging dat en zijn we daar blij mee? Is het resultaat duurzaam? En hoe doen ze dat buiten Den Haag?
 • Nu – fietsverkenning: Trek je eigen conclusies, stap op de fiets en peddel door de Binckse straten om zelf te beoordelen hoe authentiek/râh/divers/dynamisch/waterrijk die Binckhorst erbij staat.
 • Straks – troevenjacht: Met een frisse neus en blik, aan de slag voor die grand finale. Met alles wat we nu weten over herbestemming, wat zijn de troeven voor die laatste stukjes niemandsland om van de Binckhorst definitief een urban treasure te maken?

De middag wordt begeleid door Ruben Maes.

Pollux Studio's, Polluxstraat 10, 2516 AT Den Haag

12.30 - 17.00 uur

ma12 mrt

VNG Belastingconferentie 2018: Naar een duurzaam belastingklimaat

Op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 vindt de 24e editie van de VNG Belastingconferentie plaats. Het Team Belastingen van de VNG wil graag zijn steentje bijdragen aan een betere wereld, daarom staat het thema Duurzaamheid op deze dagen in de spotlights. Bij de termen ‘duurzaam’ en ‘klimaat’ gaan je gedachten automatisch naar het milieu, maar is ook op het gebied van belastingen zeker van toepassing!

Bureau &MAES leidt deze dagen.

Congrescentrum Papendal, Arnhem

Maandag 12 maart 13.30 uur - dinsdag 13 maart 15.30 uur

wo7 feb

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u volledig op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. Bureau &MAES modereert deze bijeenkomst.

BlueCity, Maasboulevard 100, Rotterdam

10.00 - 12.30 uur

ma5 feb

Cedris Lezing

Op maandagmiddag 5 februari wordt de jaarlijkse Cedris-lezing verzorgd door Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze lezing wil Cedris de aandacht vestigen op het maatschappelijke en economische belang van betaalde arbeid voor mensen met een arbeidsbeperking.

Aansluitend aan de lezing is er een politiek forum met lokale bestuurders. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst wordt er ingezoomd op succesvolle maatregelen die de baankansen van werkzoekenden vergroten. Ook ervaren belemmeringen en eventuele oplossingen hiervoor komen aan de orde. Bureau &MAES leidt de middag.

 

Theater Diligentia, Den Haag

vr2 feb

Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten Kunsten ’92

Kunst, cultuur en erfgoed kunnen de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren halen. Welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente aantrekkelijk? Deze vragen zijn het vertrekpunt van de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten die Kunsten ’92 op vrijdag 2 februari 2018 in Leeuwarden organiseert in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen.

Leeuwarden

do25 jan

Stadsdebat Cultuurnota Tilburg

Ruben Maes is voorzitter bij de stadsdebatten waarin de te volgen koers op cultureel gebied wordt besproken.

Tilburg

di23 jan

Festival Forensische Zorg

10 jaar Festival Forensische Zorg, dat gaan we vieren! Deze feestelijke editie heeft als thema  ’10 jaar in verbinding’; in verbinding met elkaar, met de samenleving en met vele partners binnen en buiten de wereld van justitie en zorg. Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de plenaire opening en afsluiting, leidt de dag en verzorgt 3 dialoog sessies in opdracht van DJI.

DeFabrique, Utrecht

09.30

di23 jan

Verkiezingsdebat Amsterdam City & KHN Amsterdam

Op dinsdag 23 januari 2018 organiseert Amsterdam City en KHN Amsterdam het eerste verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Er wordt die avond onder andere gepraat over de uitdagingen voor de binnenstad en de rol hierin van ondernemers(collectieven) en de gemeente. Ruben Maes zal het debat leiden.

Beurs van Berlage

17.30

za16 dec

Human Library – Alkmaar

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

wo13 dec

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit

Om Cultuureducatie met Kwaliteit duurzaam te verankeren is samenwerking essentieel. Niet alleen tussen scholen en hun culturele omgeving, maar ook voor pabo’s, het kunstvakonderwijs, kenniscentra cultuureducatie, de onderwijsinspectie, leerplanontwikkelaars en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Tijdens de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit: Samen Werkt, op 13 december 2017 in het Akoesticum in Ede, zal het onderwerp samenwerking van alle kanten belicht worden.

Als keynotespreker is Jitske Kramer uitgenodigd. Zij is antropoloog en expert op het gebied van diversiteit en samenwerken. Jitske reist de wereld rond op zoek naar manieren om sterke inclusieve tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. In haar lezing geeft ze ons een praktische en inspirerende kijk op het samenwerken in netwerken.

Aansluitend is er een festivalprogramma waarin workshops, lezingen en interactieve kampvuursessies (gericht op kennisuitwisseling), worden afgewisseld. In het programma staan onderwerpen als co-teaching, curriculumvernieuwing, visieontwikkeling en vakdidactiek centraal. Bureau &MAES leidt de plenaire sessie en enkele deelsessies.

za9 dec

Human Library – Almere

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

za2 dec

Human Library – Middelburg

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

vr1 dec

Mediationcongres 2017

Op vrijdag 1 december aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2017 in Spant! Bussum. Deze achtste editie staat in het teken van cultuur.

Mediation heeft zich inmiddels een vaste plek verworven in onze conflictoplossing. Dat heeft een omslag in ons denken, herijking van onze waarden gevergd: cultuurverandering. Het oude denken geeft zich niet zo maar gewonnen. Ook nu nog stuit het verder brengen van mediation op obstakels, verbonden met onze rechtscultuur, bestuurscultuur, organisatie- en zakencultuur. Ontwikkeling en het nog sterker professionaliseren van mediation vragen herkenning van deze culturele drempels én het slechten ervan. Mediation moet zich ook in uiteenlopende culturen bewijzen: culturen van bevolkingsgroepen, organisaties en professies. Mediation wint aan effectiviteit als we de kenmerken van deze culturen kennen, én optimaal kunnen benutten. Danielle Braun, corporate antropoloog, Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar mediation, Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale en ambassadeur Stichting Buurtbemiddeling Nederland, en Frans Spekreijse, voorzitter VMO, gaan onder leiding van Ruben Maes in op de prangende vraag: hoe doen we dat?

Ook in de middag veel instrumentarium. En inspiratie, praktijkexpertise, visie en discussie. In nauwe samenwerking met de verenigingen – NMv, vFAS, NIP, NVvMA, VMN en VMO – wordt er gewerkt aan een bijzonder gevarieerd sessieprogramma. Actueel en relevant.

vr24 nov

Divosa najaarscongres

Life happens when you’re busy making other plans zei John Lennon. Dat geldt zeker voor het sociaal domein. Terwijl in de ene hoek plannen worden gesmeed, groeien elders nieuwe initiatieven en moddert men weer ergens anders verstandig door. En ondertussen ontstaat een nieuw sociaal domein.

Hoe ziet dat sociaal domein eruit? Wat gebeurt er allemaal in ons domein en net daarbuiten? Hoogleraar Pauline Meurs, voorzitter van de Raad van de Volksgezondheid en Samenleving, geeft samen met andere visionairs antwoorden. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes zoomen we tijdens het Divosa Najaarscongres in op wat er speelt binnen en buiten ons vertrouwde blikveld.

do23 nov

AEDES corporatiedag

Vernieuwing, innovatie en samenwerking, dit zijn dé thema’s van de Corporatiedag 2017 Slimmer en beter voor elkaar die op donderdag 23 november 2017 voor Aedes-leden en genodigden plaatsvindt. Volg een van de zeven workshops of drie colleges. Stem op jouw favoriete inzending voor de innovatieprijs i-opener. Of bekijk een van de bouwdemo’s over vernieuwingen, innovaties en samenwerkingen in de bouw.

di21 nov

Healthy Workplaces Summit 2017

The Healthy Workplaces Summit 2017 will be celebrated on 21 and 22 November 2017, at Euskalduna Conference Centre in Bilbao, Spain.

The event will bring together leading European experts and decision makers to discuss the results of the two-year campaign, exchange good practice and explore future strategies for promoting sustainable workplaces in European enterprises, through plenary and smaller parallel sessions and discussion. Ruben Maes will be the moderator of this conference.

Bilbao

vr17 nov

100 jaar vrijheid van onderwijs

De financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs die in 1917 grondwettelijk tot stand kwam, heeft ertoe geleid dat in Nederland een grote diversiteit aan scholen is ontstaan. Tijdens het congres staan we stil bij deze diversiteit, bij de huidige betekenis ervan en denken we, samen met leerlingen, actief na over de toekomst van ons onderwijs.

Verschillende gerenommeerde en boeiende sprekers, onder wie professor Ben Vermeulen, professor Maarten Simons en trendwatcher Farid Tabarki, zullen hun visie op ons onderwijsbestel met ons delen. Maar u gaat ook met elkaar in gesprek over uw eigen visie en die van anderen. Voor belangstellenden met een juridische interesse verzorgt de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) een sessie over onder meer de toekomst van het onderwijsrecht.

Het congres is met name interessant voor bestuurders, schoolleiders, politici en beleidsmedewerkers en –makers, maar ook andere geïnteresseerden zijn natuurlijk hartelijk welkom!

wo15 nov

Actualiteitendag lokale belastingen

De jaarlijkse Actualiteitendagen lokale belastingen zijn dagen met motiverende presentaties door deskundige sprekers. Een programma met actuele onderwerpen en vakinhoudelijke deelsessies, totaal afgestemd op de fiscale praktijk van gemeenten, waterschappen en provincies. Jorn Matena is gespreksleider.

di14 nov

Presentatie arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector

De afgelopen maanden heeft de Werkgroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector gewerkt aan een sectorbrede arbeidsmarktagenda, erop gericht om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector te verbeteren en zo bij te dragen aan een bloeiende en toekomstbestendige culturele en creatieve sector. &MAES verzorgde het secretariaat van de werkgroep, adviseerde bij het proces om tot de agenda te komen en organiseert de presentatie.

di14 nov

Managementdagen reclassering Nederland

Ruben Maes begeleidt de management tweedaagse van Reclassering Nederland.

ma13 nov

Bewonersbijeenkomst Spuikwartier

De gemeente organiseert op 13 november 2017 in Studio B van de Centrale Bibliotheek een stadsgesprek over de openbare ruimte van het Spuikwartier. Het gaat nu eens niet over het Onderwijs en Cultuur Centrum (OCC), maar over wat er omheen zit. Aanmelden kan nog tot 6 november via het organiserende bureau Lindblom. De avond start om 19.30 uur.

Uitstraling

Het gaat tijdens de avond om bestrating, inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Elementen die effect hebben op uitstraling van het gebied. Het gesprek is bedoeld voor buurtgenoten in een vrij wijde cirkel om het Spuikwartier. Het zal worden geleid door Ruben Maes en ook wethouder Joris Wijsmuller is van de partij. Het gesprek wordt live via het YouTube-kanaal van SpuiQ Magazine uitgezonden. Meediscussiëren kan dus straks ook op afstand.

Vragen

Enkele vragen die aan de orde komen: Hoe moet de bestrating eruit komen te zien? Zoals de Haagse loper op de foto hiernaast? Wat doen we allemaal op het Spuiplein en wat niet? Hoe gaat dat pleintje bij de Wijnhaven eruit zien? Blijft er plek om fietsen en motoren te stallen op de Turfmarkt of willen we dat niet? Komt er een fontein? Een kunstwerk?

za11 nov

Nationale Schoolleiderstop V.O.

Op de derde Nationale Schoolleiders Top Voortgezet Onderwijs staat persoonlijk leiderschap centraal. De schoolleiderstop is bedoeld voor alle (aankomende) schoolleiders, team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs. &MAES adviseert over het inhoudelijke programma.

di7 nov

Bijeenkomst jeugdrechtbank

1500

di7 nov

Actualiteitendag lokale belastingen

De jaarlijkse Actualiteitendagen lokale belastingen zijn dagen met motiverende presentaties door deskundige sprekers. Een programma met actuele onderwerpen en vakinhoudelijke deelsessies, totaal afgestemd op de fiscale praktijk van gemeenten, waterschappen en provincies. Jorn Matena is gespreksleider.

ma6 nov

BIS dagen Driebergen

zo5 nov

BIS Dagen Driebergen

vr3 nov

Cannabis Connect

do2 nov

Conferentie Cultuureducatie Rotterdam

1500

do2 nov

Nacht van de Leerkracht

De Meesterschappers, vakvereniging voor Amsterdamse basisschoolleerkrachten organiseert een nacht over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Dit jaar is het thema: confrontatie. Jorn Matena is gespreksleider.

wo1 nov

Amsterdam Security Conference

Amsterdam Security Conference is dé conferentie voor veiligheid & ICT professionals in de Benelux. In samenwerking met VBN en Ngi-NGN wordt er een uitdagend programma gemaakt met toonaangevende sprekers die hun visie geven op actuele vraagstukken van veiligheid professionals.

900

di31 okt

Amsterdam Security Conference

Amsterdam Security Conference is dé conferentie voor veiligheid & ICT professionals in de Benelux. In samenwerking met VBN en Ngi-NGN wordt er een uitdagend programma gemaakt met toonaangevende sprekers die hun visie geven op actuele vraagstukken van veiligheid professionals.

900

ma30 okt

Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De dag wordt georganiseerd door G32 en G4, de ministeries van BZK, EZ, I&M, VWS, SZW, OCW en V&J, de VNG, Platform31 en VNO-NCW. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.

900

ma30 okt

Collectiemobiliteit

Wat kunnen musea en overheden samen doen om de zichtbaarheid van de Nederlandse kunstcollectie te vergroten? Daarover modereert Jorn Matena een gesprek dat actiepunten oplevert om collectiemobiliteit te bevorderen.

wo18 okt

Bestuurlijke sessie onderwijs Almere

900

ma9 okt

CAK conferentie

Hoe helpen we klanten hun weg te vinden in de complexe wereld van de zorg? Dat staat centraal bij de CAK Conferentie ‘Menselijke eenvoud’ op maandag 9 oktober 2017.

Met elkaar in gesprek

Helpen wij klanten door eenvoud en duidelijke keuzes? Met oog voor menselijke maat? En: zijn die wensen te verenigen? Want doet eenvoud recht aan persoonlijke behoeften? Is maatwerk niet per definitie ingewikkeld? Daarover gaan we met u in gesprek. Met elkaar én met inspirerende sprekers zoals Mark Bovens (lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving).

0900

vr6 okt

Kick-off bijeenkomst culturele diversiteit podiumkunsten

13.00

vr29 sep

De Vernieuwde Stad Jaarcongres 2017

Woningbouwcorporaties verkennen de horizon van hun sociaal maatschappelijke rol tijdens het jaarcongres met als thema ‘Door de ogen van de bewoner’. Welke kansen liggen er als de ‘Lange systemen’ van wonen, zorg, onderwijs, werk en pensioen intensiever op elkaar zijn aangesloten en samenwerken aan oplossingen voor domeinoverstijgende vraagstukken van huurders? &MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.

Vorstelijk Complex, Utrecht

13:00-17:00 uur

wo27 sep

In goed vertrouwen

Op 27 september 2017 vindt de tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. Ruben Maes is dagvoorzitter.

Utrecht

10:00-17:00 uur

di26 sep

CRa bijeenkomst Landschapstriënnale

Tijdens de Landschapstriënnale is Ruben Maes dagvoorzitter bij de CRa bijeenkomst over bodemdaling.

Nieuw-Vennep

09:30-12:30 uur

do14 sep

Jongeren op gezond gewicht

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 traint Ruben Maes JOGG-gemeenten op het gebied van lobbyvaardigheden en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Leeuwarden

11:00-16:00 uur

do7 sep

Koers en kansen

Ruben Maes leidt een debatbijeenkomst van Koers en kansen over de toekomst van de sanctie-toepassing.

Den Haag

10:00-12:30 uur

do7 sep

AIVD relatiebijeenkomst

Tijdens de relatiebijeenkomst van de AIVD over de kwetsbaarheid van onze democratie met partners, wetenschappers, journalisten en belangenorganisatie is Ruben Maes gespreksleider.

Den Haag

14:00-17:00 uur

di5 sep

Topical Press Debate

Jorn Matena is vaste gespreksleider van een reeks informatiebijeenkomsten voor journalisten over actuele Europese thema’s in perscentrum Nieuwspoort. Deze keer gaat de bijeenkomst over de sociale dimensie van Europa naar aanleiding van het White Paper van de Commissie over de toekomst van Europa en de communicatie over ‘Establishing a European Pillar of Social Rights’.

Nieuwspoort, Den Haag

12:00-13:30 uur

di5 sep

DG De Stad

Op dinsdag 5 september is Ruben Maes gespreksleider tijdens de DG Stad heisessie.

Den Haag

14:00-17:00 uur

do31 aug

Versterken van het culturele netwerk

Tijdens een vervolg op de Start-up Cultuurvisie gaan culturele professionals en de gemeente met elkaar werken aan verbinding in het culturele netwerk. Er wordt een impuls gegevens aan ontmoeting en samenwerking: tussen betrokkenen in het culturele veld, tussen het culturele veld en andere sectoren, en tussen het culturele veld en de gemeente. &MAES ondersteunt de gemeente Amersfoort bij de inhoudelijke redactie van het programma.

Amersfoort

15:00-17:30 uur

vr18 aug

Bureau &MAES gesloten

Op vrijdag 18 augustus viert &MAES de zomer en is ons bureau gesloten. Vanaf maandag 21 augustus staan wij weer voor u klaar.

Prinsengracht 1, Amsterdam

09:00-17:00 uur

di18 jul

Human Library

De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

Bibliotheek De Mariënburg
Mariënburg 29
Nijmegen

13:00-19:00

za15 jul

Human Library

De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

Bibliotheek De Mariënburg
Mariënburg 29
Nijmegen

13:00-19:00

di11 jul

Gesprek over behoefte Islamitisch onderwijs (besloten)

Gemeente Amsterdam faciliteert een gesprek om de behoefte aan Islamitisch onderwijs in Amsterdam in kaart te brengen. Samen met schoolbesturen, leraren en ouders gaan zij in gesprek om gezamenlijk te komen tot de kern van deze vraag aan het Amsterdamse onderwijssysteem.

Amsterdam

14:30 - 17:00

ma3 jul

Training nieuwe adviseurs Fonds Podiumkunsten en Cultuur Eindhoven

Doel van de training is enerzijds om nieuwe adviseurs handvatten te bieden om de vertaalslag van kennis naar praktijk te kunnen maken en dit op een goede manier te kunnen beargumenteren en anderzijds kennisdeling over de beoordelingssystematiek en het eigen maken van deze kennis en handelen binnen de kaders van het Fonds. &MAES ontwikkelt het format voor de training en ondersteunt de trainers in het zo goed mogelijk overbrengen van hun kennis.

Eindhoven

13:00 - 17:00

wo28 jun

Training nieuwe adviseurs Fonds Podiumkunsten en Cultuur Eindhoven

Doel van de training is enerzijds om nieuwe adviseurs handvatten te bieden om de vertaalslag van kennis naar praktijk te kunnen maken en dit op een goede manier te kunnen beargumenteren en anderzijds kennisdeling over de beoordelingssystematiek en het eigen maken van deze kennis en handelen binnen de kaders van het Fonds. &MAES ontwikkelt het format voor de training en ondersteunt de trainers in het zo goed mogelijk overbrengen van hun kennis.

Den Haag

13: - 17:00

di20 jun

Bijeenkomst over Onderwijs & Segregatie

Jorn Matena is gespreksleider bij deze bijeenkomst van schoolbesturen uit de gemeenten Zaanstreek. Zij hebben met elkaar een Onderwijsagenda opgesteld. Een van de thema’s uit deze agenda is ‘Een betrokken samenleving en burgerverantwoordelijkheid’.

Saenredam College

16:15

do15 jun

OPENING RAILCENTER

Jorn Matena zal de opening voorzitten van het Railcenter.

Railcenter vormt vanaf halverwege dit jaar het clubhuis van de gehele spoorsector. Dé locatie die vakmanschapontwikkeling, technologie en vakmensen met liefde voor het spoor met elkaar verbindt. Vakmensen komen bij Railcenter voor het volgen van een opleiding, het delen van kennis en om nieuwe contacten op te doen. Railcenter biedt de railsector een podium waar zij hun passie kunnen delen en kunnen laten zien wat ze waard zijn.

Amersfoort

15:00

wo7 jun

Presentatie nieuwe niet-reanimerenpenning

Jorn Matena leidt de presentatie van de nieuwe niet-reanimerenpenning in Den Haag voor het ministerie van VWS.

Den Haag

09:00-13:00 uur

wo31 mei

Jaarcongres Steunpunt Opleidingsscholen

Jorn Matena is gespreksleider bij de opening van het jaarlijkse congres van het Steunpunt Opleidingsscholen in opdracht van de PO-Raad en de VO-Raad.

14:00-17:00 uur

di16 mei

Sprekerstraining Congres Gelderland

&MAES traint de sprekers en workshopleiders van het Congres Gelderland in aanloop naar de bijeenkomst.

ma15 mei

Museumkennisdag

Jorn Matena is dagvoorzitter tijdens de Museumkennisdag over het thema samenwerking in de museumsector.

Louwman Museum, Den Haag

10:00-17:00 uur

za29 apr

Human Library Rotterdam

In de Human Library lees je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen die je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, een hooligan, een ex-crimineel, een transgender, een dakloze en een tienermoeder zitten klaar om jou hun levensverhaal te vertellen. In een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden.

zaterdag 29 april
Centrale Bibliotheek Rotterdam
11:00-16:00 uur
Gratis toegang

Durf jij het aan om je vooroordeel te ontmoeten?
De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers ook de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

De Human Library wordt georganiseerd door de plaatselijke EDIC.
Deze Europe Direct Informatie Centra verstrekken algemene informatie over de Europese Unie en organiseren evenementen die het Europees bewustzijn verhogen en actief Europees burgerschap stimuleren.

Centrale Bibliotheek, Rotterdam

10:00-16:00 uur

za22 apr

Human Library Apeldoorn

In de Human Library lees je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen die je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, een hooligan, een ex-crimineel, een transgender, een dakloze en een tienermoeder zitten klaar om jou hun levensverhaal te vertellen. In een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden.

zaterdag 22 april
CODA Apeldoorn
11:00-16:00 uur
Gratis toegang

Durf jij het aan om je vooroordeel te ontmoeten?
De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers ook de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

De Human Library wordt georganiseerd door de plaatselijke EDIC.
Deze Europe Direct Informatie Centra verstrekken algemene informatie over de Europese Unie en organiseren evenementen die het Europees bewustzijn verhogen en actief Europees burgerschap stimuleren.

CODA, Apeldoorn

10:00-16:00 uur

di11 apr

Onderwijsdebat: Dyslexie bestaat niet meer

Jorn Matena is gespreksleider tijdens het debatprogramma ‘Dyslexie bestaat niet meer’ van de Vereniging van Meesterschappers – vakvereniging voor Amsterdamse basisschoolleerkrachten.

De Balie, Amsterdam

19:30-21:00 uur

ma10 apr

Nationaal seminar ‘Eerlijk werk’

&MAES leidt het nationale seminar over ‘Eerlijk werk’ in opdracht van de Inspectie SZW georganiseerd met samenwerkingspartners SVB, UWV, Belastingdienst en IND en met steun van het Europees Platform tegen zwart werk. Nationale en internationale ketenpartners verkennen tijdens de serious game De Bedoeling nieuwe mogelijkheden voor het tegengaan van zwart werk.

Utrecht

09:00-13:00 uur

do30 mrt

Start-Up Cultuurvisie Amersfoort

De gemeente Amersfoort praat samen met de stad over de vorming van een Cultuurvisie. &MAES ondersteunde het projectteam  door mee te denken over de opzet, leidt de vijf dialoogsessies en verzorgt de verslaglegging.

Amersfoort

ma20 mrt

Topical Press Debate

Op 20 maart organiseert perscentrum Nieuwspoort, in samenwerking met het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, een lunchbijeenkomst over de belangrijkste uitdagingen en kansen voor Europa en wat verwacht kan worden van de Top van Rome. &MAES leidt de bijeenkomst.

Nieuwspoort, Den Haag

12.00 - 13.30 uur

wo1 mrt

Bestemming Eindhoven

Natlab organiseert in samenwerking met Europa Direct Eindhoven het programma Bestemming Eindhoven over een actueel Europees thema: het vluchtelingenvraagstuk. De prikkelende documentaire Stranger in Paradise houdt ons een spiegel voor met betrekking tot de Europese vluchtelingencrisis. De film vormt het vertrekpunt van een dialoog over het vluchtelingenvraagstuk en de situatie in Eindhoven tussen experts en Eindhovenaren. Met onder anderen: Petra Stienen, arabist en voormalig diplomaat (Syrië en Egypte), en Yasin Torunoglu wethouder Wonen, Wijken en Burgerparticipatie in Eindhoven. Tim Vermeulen (programma directeur Dutch Design Week) leidt de bijeenkomst. &MAES adviseerde bij maken van het programma.

Bijwonen? Dat kan, klik hier voor meer informatie.

NatLab, Eindhoven

19:30-22:00 uur

wo1 mrt

Toekomst creative industrie

Jan Paternotte leidt een bijeenkomst over de toekomst van de creatieve industrie in Nederland.

Tolhuistuin, Amsterdam

08:00-10:00 uur

vr17 feb

Strategische sessie: De stad in verkiezingstijd

De G4, G32, Netwerk Kennissteden, VNO/NCW, VNG en vele andere partijen werken momenteel aan manifesten en bijeenkomsten die de stad een warm hart toedragen. Dat geldt ook voor Platform31 en Agenda Stad. Het is zaak de kansen die verstedelijking biedt zo goed mogelijk te benutten.

Maar wie zijn straks degenen die in Nederland het beleid over de stad bepalen? Hoe ziet het krachtenveld eruit na de kabinetsformatie? Wie moet, wanneer, met welke boodschap worden benaderd? Is dit koffiedik kijken? Of kunnen we de meest realistische scenario’s al voorspellen? Wat betekent dit voor de effectiviteit van de (lobby-)inzet van onze steden, koepelorganisaties en gelegenheidscoalities? En wat betekent het voor de Nederlandse inzet in de Europese Agenda Stad?

Utrecht

13:00 uur

wo15 feb

NVBW bijeenkomst

14:00 uur

za11 feb

NL Vitaalconferentie

Op 11 februari aanstaande organiseert het ministerie van VWS, JOGG en NL2025 een grote conferentie onder de naam NL VITAAL, samen voor een gezonde jeugd. Deze conferentie is specifiek gericht op wethouders en zal worden bijgewoond door onder anderen Prinses Laurentien van Oranje, Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn en Dick Boer (CEO Ahold Delhaize). 

Rijtuigenloods, Amersfoort

09:30 uur

vr10 feb

OV-verkiezingsdebat

Vijf Kamerleden gaan met elkaar in debat over hoe verbeterde mobiliteit in de Randstad bijdraagt aan versterking van de economie, duurzaamheid en het leefklimaat binnen de stedelijke regio. Het debat wordt georganiseerd door de jongerenafdelingen van de vier grote vervoersbedrijven in de Randstad. &MAES organiseert en leidt het gesprek.

De Remise, Den Haag

15:00-17:00 uur

do2 feb

Cedrislezing 2017

De economie trekt aan en de werkgelegenheid neemt toe. Profiteren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hier ook van? Of blijft deze groep achter? Wat is nodig om te voorkomen dat ze achter blijven? Deze vragen staan centraal bij de jaarlijkse Cedris-lezing.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, houdt dit jaar de Cedris-lezing. Het thema is: de gevolgen van maatschappelijke polarisatie op de arbeidsmarkt.

Sociëteit De Witte

13.45 uur

do2 feb

Citydeal Onderwijs

De stad als living lab, waar studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. Dat is wat de City Deal Kennis Maken onder meer voor ogen heeft. Op 2 februari komen vertegenwoordigers van steden, Rijk en kennisinstellingen bij elkaar in Den Haag om de ambities rond deze City Deal gelijk te stemmen.

18.00 uur

di31 jan

Koers en Kansen

Met het programma ‘Koers en kansen voor de Sanctie-uitvoering’ wilde het ministerie van Veiligheid en Justitie bekijken hoe de sanctie-uitvoering beter kan inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en beter kan aansluiten bij de doelgroep. De sterke schommelingen in de aantallen vrijheidsbenemende en – beperkende sancties, de daling van (jeugd)criminaliteit, intensievere samenwerking tussen justitiële en andere organisaties, en de grotere rol voor het lokale bestuur bij zorg en veiligheid zijn hiervoor de aanleiding.

Villa Jongerius

17:00 uur

di31 jan

SKVR ontbijtsessie

Een ontbijtgesprek over de toekomst van Rotterdam en de rol van kunst- en cultuureducatie daarin.

9:00 uur

vr27 jan

Finale LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Mediamatic

14:00 - 17:00 uur

do26 jan

RLi rapport Dichterbij en Sneller

Stedelijke regio’s worden drukker. Files zijn aan de orde van de dag. We werken, recreëren en winkelen steeds vaker op wisselende locaties. Functies van gebouwen en ruimtes staan niet langer vast. Mobiliteitsdiensten, elektrische fietsen en autodelen veranderen onze mogelijkheden om op de plaats van bestemming te komen. Hoe zorgen we met al deze ontwikkelingen ervoor dat we onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren en de bereikbaarheid van stedelijke regio’s internationaal kan blijven concurreren?

De Rli gaat in zijn advies op deze vragen in. Op 26 januari 2017 neemt de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, het advies in ontvangst.

Madurodam, Den Haag

15:00 uur

wo25 jan

Conferentie: wie werkt er in en aan Nederland in 2027?

Een conferentie over de afname van het aantal Poolse medewerkers in onder meer het Westland en de vraag wie dat gat gaat invullen. Met onder andere wethouder Arne Weverling en Jan Rotmans.

Vlietboomgaard 10, Naaldwijk

9:00 - 12:00 uur

wo25 jan

Netwerkbijeenkomst programma sociaal domein

Het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), de VNG en de ministeries van BZK, VWS, SZW, OCW en VenJ organiseren een netwerkbijeenkomst over het nieuwe programma sociaal domein.

New Babylon

18:00 uur

di24 jan

Festival Forensische Zorg

&MAES organiseert en begeleidt voor de negende keer het Festival Forensische Zorg; de conferentie voor professionals in het forensische werkveld.

Fabrique, Maarssen

9.00 uur

di17 jan

SKVR

&MAES begeleidt een serie diners en ontbijten, waarin SKVR samen met stakeholders onderzoekt hoe zij nog beter bij kan dragen aan een inclusief Rotterdam. De opbrengsten van de serie worden gebruikt om de acties van SKVR te toetsen en aan te scherpen.

Rotterdam

wo11 jan

Bijeenkomst agenda sociaal domein

&MAES begeleid in opdracht van het ministerie van BZK een avond over het Programma Sociaal Domein. Het gezamenlijk programma van gemeenten en Rijk om de transformatie in het sociaal domein (verder) vorm te geven.

Stadskantoor Utrecht

18.00 uur

ma9 jan

Informatiebijeenkomst EU-aanpak belastingontwijking

Persinformatiebijeenkomst over de Europese enquêtecommissie PANA en de Nederlandse Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies die onderzoek doen naar wiswaspraktijken, belastingontduiking en belastingontwijking.

Nieuwspoort, Den Haag

12:00-13:30 uur

vr30 dec

Kerstvakantie

In de week van 27 tot en met 30 december is bureau &MAES gesloten.

hele week

do29 dec

Kerstvakantie

In de week van 27 tot en met 30 december is bureau &MAES gesloten.

hele week

wo28 dec

Kerstvakantie

In de week van 27 tot en met 30 december is bureau &MAES gesloten.

hele week

di27 dec

Kerstvakantie

In de week van 27 tot en met 30 december is bureau &MAES gesloten.

gehele week

wo21 dec

Interne bijeenkomst SKVR

&MAES begeleid de interne personeelsbijeenkomst van de SKVR.

10.00 uur

ma19 dec

Interne bijeenkomst SKVR

&MAES begeleid de interne personeelsbijeenkomst van de SKVR.

14.00

do15 dec

Presentatie Academische Werkplaats Kajak

&MAES verzorgt de gespreksleiding tijdens de presentatie van de Academische Werkplaats Kajak en het handboek Psychische Stoornissen en licht verstandelijke beperking aan een breed en professioneel publiek.

wo14 dec

De verbeteraars: bijeenkomst Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Op 14 december leidt Ruben Maes de bijeenkomst ‘De Verbeteraars’ . Deze bijeenkomst is onderdeel van het traject Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

17:00 - 20:00

di13 dec

Slotbijeenkomst Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

De slotbijeenkomst van het traject Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt geleid door Ruben Maes.

do8 dec

Conferentie: Vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

De afgelopen vier jaar hebben duizenden basisscholen in Nederland samen met culturele partners gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Met als resultaat leerkrachten die weer met plezier zingen met hun kinderen, ouders die onontdekte talenten bij hun kinderen zien, scholen en culturele instellingen die elkaars wereld zijn binnengetreden, maar vooral heel veel kinderen die structureel cultuuronderwijs krijgen.

Op donderdag 8 december 2016 organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met Kunstbalie een feestelijke conferentie waar veel van wat er in de afgelopen vier jaar bereikt en ontwikkeld is een podium krijgt. Een dag vol presentaties, mini-workshops en gesprekken over vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Brabanthallen, Den Bosch

09:30 - 18:00

wo7 dec

Cultuur in Beeld 2016

Op woensdag 7 december 2016 vindt dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaar staan de thema’s diversiteit en verbinding centraal. Samen met SPITZ congres en event, droeg &MAES bij aan de praktische en inhoudelijke organisatie van de conferentie.

Van Nelle Fabriek, Rotterdam

vr2 dec

Symposium ‘Het leven begint bij 18’

Elk jaar bereiken een groot aantal jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in Nederland de leeftijd van achttien jaar. Net als andere jongeren zijn ze vanaf die dag voor de wet volwassen en bepalen ze zelf of ze hulp willen of niet. Te veel jongeren met LVB maken keuzes waardoor ze  na hun 18e terecht komen in criminaliteit of gedwongen prostitutie. Bij dit symposium gaan zorgverleners, gemeenten en andere partijen in gesprek over oplossingen voor deze plotselinge overgang naar volwassenheid. Dagvoorzitter is Jan Paternotte.

 

Muntgebouw, Utrecht

9:30 - 13:30

wo30 nov

Bestuurdersdag VNG

Ruben Maes is dagvoorzitter op de VNG bestuurdersdag op 30 november.

di29 nov

NDSM-tafel

Sinds 2012 is &MAES betrokken bij de NDSM-tafel.

De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een van de grootste creatieve broedplaatsen van Europa en biedt ruimte aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Tijdens de NDSM-tafel bespreken alle betrokken partijen de toekomst van het NDSM terrein. &MAES leidt de bespreking.

Amsterdam

di29 nov

Kwaliteitsforum Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland organiseert viermaal per jaar een kwaliteitsforum om met zorgaanbieders, verzekeraars en deskundigen in gesprek te gaan over belangrijke vraagstukken op het gebied van zorgkwaliteit. Bij dit kwaliteitsforum staan kwaliteitsstandaarden centraal.

Jan Paternotte is dagvoorzitter van de bijeenkomst.

Grand Hotel Karel V, Utrecht

13:00 - 17:00

di29 nov

Congres Rechtmatige Zorg

Op 29 november organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de tweede editie van het congres Rechtmatige Zorg.
Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat elke uitgegeven euro is besteed aan geleverde zorg. Het congres Rechtmatige Zorg is bedoeld om voor iedereen die werkt aan een rechtmatige zorg te laten zien welke voortgang er is geboekt bij de preventie en aanpak van fouten en fraude. Ruben Maes is dagvoorzitter.

Tivoli Vredenburg, Utrecht

wo23 nov

International Conference Natural Capital: Let’s Talk Business

In opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert &MAES een internationale conferentie over natuurlijk kapitaal op 23, 24 en 25 november. Thema van de conferentie is: Lets Talk Business.

De conferentie is gericht op het delen van waardevolle voorbeelden en inspiratiebronnen en het maken van afspraken hoe we samen kunnen zorgen voor een duurzame samenleving, en een duurzaam bedrijfsleven.

Fokker Terminal, Den Haag

wo23 nov

SKVR

&MAES begeleidt een serie diners en ontbijten, waarin SKVR samen met stakeholders onderzoekt hoe zij nog beter bij kan dragen aan een inclusief Rotterdam. De opbrengsten van de serie worden gebruikt om de acties van SKVR te toetsen en aan te scherpen.

Rotterdam

di22 nov

Innovatiecongres Veiligheid en Justitie

Bij het innovatiecongres 2016 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leidt Jan Paternotte debatten en workshops over blockchain, robotisering, drones en andere innovaties in het veiligheidsdomein.

Fokker Terminal, Den Haag

10:00 - 17:00

vr18 nov

Teamdag &MAES

In verband met onze teamdag zijn wij vrijdag 18 november de hele dag niet bereikbaar. U kunt ons een e-mail sturen en maandag zijn wij weer bereikbaar!

 

Hele dag

do17 nov

Mediationcongres 2016: bruggen slaan

Op donderdag 17 november aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2016 in Spant! Bussum.  Deze zevende editie staat in het teken van bruggen slaan.

Polarisatie in de politiek, discussies over opvang van vluchtelingen, ouders en kinderen bij scheiding, slachtoffers en daders, werkgevers en werknemers, groepen en het individu. Bruggen slaan wordt steeds belangrijker. Wat kan de mediator bijdragen? En hoe?

Analyse en actualiteit in het plenaire programma, met bijdragen van onder anderen hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer en minister Van der Steur.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Bussum

09:30 - 17:00

do17 nov

Conferentie omgevingsdienst Noord-Holland

Gemeenteraadsleden in Noord-Holland bespreken met de omgevingsdienst van de provincie de opgaven op het gebied van milieu en ruimtelijke planning. Dagvoorzitter is Jan Paternotte.

Lichtfabriek, Haarlem

15:30 - 19:30

wo16 nov

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

wo16 nov

Involon Actualiteitendag Lokale Belastingen 2016

Jorn Matena is gespreksleider tijdens deze tweede Actualiteitendag Lokale Belastingen 2016.

Een actualiteitendag speciaal voor de heffingsambtenaar, WOZ- en BAG-medewerker, invorderingsambtenaar en kwijtscheldingsambtenaar werkzaam bij een gemeente, waterschap, provincie en samenwerkingsverband.

di15 nov

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Ruben Maes leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Den Bosch

10:00 - 12:00

di15 nov

Business Lijn Ruimte Antea Group

Voor advies- en ingenieursbureau Anteagroep is Jan Paternotte dagvoorzitter bij de jaarbijeenkomst van de business lijn Ruimte.

Beeld & Geluid, Hilversum

15:00 - 17:30

wo9 nov

Strategiesessie gemeente Westland

&MAES verzorgt op 9 november een strategiesessie voor de gemeente Westland.

wo9 nov

De Verbeteraars: Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Ruben Maes leidt vanavond een bestuurdersconferentie. Deze bijeenkomst is onderdeel van het traject Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

wo9 nov

Involon Actualiteitendag Lokale Belastingen 2016

Jorn Matena is gespreksleider tijdens deze eerste Actualiteitendag Lokale Belastingen 2016.

Een actualiteitendag speciaal voor de heffingsambtenaar, WOZ- en BAG-medewerker, invorderingsambtenaar en kwijtscheldingsambtenaar werkzaam bij een gemeente, waterschap, provincie en samenwerkingsverband.

di8 nov

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Ruben Maes leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Den Haag

17:00 - 19:00

di8 nov

SKVR

&MAES begeleidt een serie diners en ontbijten, waarin SKVR samen met stakeholders onderzoekt hoe zij nog beter bij kan dragen aan een inclusief Rotterdam. De opbrengsten van de serie worden gebruikt om de acties van SKVR te toetsen en aan te scherpen.

Rotterdam

di8 nov

Tweedaagse Reclassering Nederland

Jan Paternotte is gespreksleider bij de jaarlijkse tweedaagse van Reclassering Nederland.

Slot Zeist

9:00 - 18:00

ma7 nov

Netwerkconferentie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst. &MAES denkt mee over de programmering en leidt ter voorbereiding een reeks gesprekstafels over sociale cohesie in Nederland.

vr4 nov

Congres Toetsen in het Voortgezet Onderwijs

Jan Paternotte is dagvoorzitter bij het congres ‘Toetsen in het Voortgezet Onderwijs’ waar bestuurders, docenten, onderwijsprofessionals en makers van toetsen spreken over het meten van leerlingprestaties in het VO.

't Spant, Bussum

9:00 - 17:00

do3 nov

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

do3 nov

KEYS, Succesvol ondernemen in de creatieve industrie

Op 3 november 2016, zal KEYS u helpen om de sleutels te vergaren die nodig zijn om succesvol te ondernemen binnen de creatieve industrie en de obstakels in uw ondernemerschap te overkomen. Met creatief ondernemer Arno van Brakel. Ontdek de methodes, bedrijfsstrategie en de psychologie die u nodig heeft om concurrerend en innoverend te blijven in de creatieve sector. Ruben Maes is gespreksleider.

Overhoeksplijn 2, Amsterdam

18.30-22.00 uur

wo2 nov

Dag voor Cultuuronderwijs

Woensdag 2 november 2016 presenteert Hart Cultuur in School de Dag voor Cultuuronderwijs.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Haarlem

di1 nov

Expertmeeting Broedplaatsen

Het doel van deze expertmeeting is enerzijds om de Amsterdamse broedplaatswereld de gelegenheid te geven kennis en ervaring uit te wisselen met elkaar, en anderzijds om meer uit bestaande broedplaatsen te halen en elkaars netwerken, ervaringen en expertise te benutten.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

vr28 okt

Congres: Technisch vakmanschap in de spoorsector

Voor Prorail, Railalert en Railcenter leidt Jan Paternotte het congres ‘Technisch vakmanschap in de spoorsector’. Doel van het congres is kennis delen en plannen maken voor het vakmanschap van professionals die aan het spoor werken.

Amersfoort

8:00 - 13:00

do27 okt

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Jan Paternotte leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Zwolle

19:30 - 21:30

do27 okt

Agenda Stad

Voor het ministerie van BZK is Ruben Maes dagvoorzitter op de conferentie Agenda Stad te Eindhoven. De conferentie staat in het teken van samenwerken in netwerken. Hoe kunnen we, gebruik makend van de expertise, kennis en ambitie van publieke en private partijen duurzame en innovatieve stedelijke ontwikkeling tot stand brengen?
In de ochtend, die wordt geopend door wethouder Staf Depla uit Eindhoven verwelkomen we Minister Blok en verschillende sprekers, zoals public service innovator Ruth Kennedy (Innovation Unit, UK), professor Maarten Hajer (Urban Futures Studio) en Dutch Urban Envoy Nicolaas Beets (Europese Agenda Stad).
Het middagprogramma bestaat uit acht interactieve workshops, een design tour en een programma met lezingen.

do27 okt

Digitale stad van de toekomst

Voor het Ministerie van BZK leidt &MAES een rondetafelgesprek over de digitale stad van de toekomst.

Eindhoven

18.00-20.30 uur

di25 okt

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

di25 okt

De Staat van de Stad

Toeristen en internationale kenniswerkers lijken de stad over te nemen. Steeds meer Amsterdammers zijn door de stijgende grond- en huizenprijzen niet in staat binnen de Ring of zelfs in de stad te blijven wonen. Op de arbeidsmarkt vinden hoogopgeleiden overwegend goed een baan, maar laagopgeleiden en met name allochtone jongeren komen moeilijk aan het werk. Er dreigt in onze stad op veel gebieden een tweedeling te ontstaan. Gaat Amsterdam steden als Londen en Parijs achterna? We praten met de burgemeester, wetenschappers, schrijvers en ervaringsdeskundigen over het Amsterdam van nu.

Ruben Maes leidt deze avond.

Pakhuis de Zwijger

17:15

do13 okt

Innovatiefestival: lokale democratie in informatiesamenleving

Deze bijeenkomst staat in het teken van het vitaliseren van de lokale democratie op gemeentelijk niveau. Wat zijn de nieuwste digitale en democratische innovaties? Hoe kan een gemeente daar optimaal gebruik van maken? Op deze vragen geeft de bijeenkomst een antwoord. Ruben Maes is dagvoorzitter.

 

De Nieuwe Stad, Amersfoort

do13 okt

SKVR

&MAES begeleidt een serie diners en ontbijten, waarin SKVR samen met stakeholders onderzoekt hoe zij nog beter bij kan dragen aan een inclusief Rotterdam. De opbrengsten van de serie worden gebruikt om de acties van SKVR te toetsen en aan te scherpen.

Rotterdam

wo12 okt

Political event on the Urban Agenda for the EU: debates on the progress made driving the Agenda forward and launch of next Partnerships and the approved Urban Innovative Actions.

Deze bijeenkomst draait om de ‘Urban Agenda’ van Europa. Er zal gedebatteerd worden over samenwerking van Europese steden en uitdagingen met betrekking tot stedelijk beleid. Ruben Maes leidt deze bijeenkomst van de Europese Commissie.

 

 

Brussel

14:00 - 17:00

wo12 okt

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Jan Paternotte leidt vandaag een ronde tafel van wethouders over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadskantoor gemeente Utrecht

10:00 - 12:00

do6 okt

Natural Capital: Webinar over Natuurlijk Kapitaal

In aanloop naar de internationale conferentie Natural Capital: Let’s Talk Business vinden er een aantal webinars plaats waar bedrijven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen samenkomen. &MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische uitvoering van deze bijeenkomsten.

wo5 okt

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

di4 okt

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Ruben Maes leidt vandaag ronde tafelgesprekken van gemeenteraadsleden en griffiers over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadskantoor gemeente Utrecht

14:00 - 19:00

ma3 okt

Seminar: European Pillar of Social Rights

The European Economic and Social Committee and the European Commission host a public meeting on the European Pillar of Social Rights in the Huis van Europa in The Hague. Academics, social partners and government officials discuss the social pillar and the social acquis. Jan Paternotte is the moderator for this event.

Huis van Europa, Den Haag

14:00 - 17:00

di27 sep

Boekpresentatie: De toekomst van de stad. Een pleidooi voor de metropool

In zijn nieuwe boek ‘De toekomst van de stad’ pleit planoloog Zef Hemel voor de groei van steden en probeert hij de angst voor metropoolvorming en megasteden weg te nemen. Hoe kijken andere denkers over stedelijke ontwikkeling tegen zijn ideeën aan? Met: Herman Vuijsje, Jos Gadet en Paul Scheffer. Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Spui25, Amsterdam

17:00 - 18:30

wo21 sep

Bijeenkomst ‘KFZ draait door’

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie organiseert op 21 september een bijeenkomst voor KFZ ambassadeurs, (hoofd-) behandelaren, bestuurders. Deze dag draait om de vraag ‘hoe kunnen de opgeleverde producten van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) in de praktijk worden gebracht?’

Ruben Maes is dagvoorzitter op deze bijeenkomst

Utrecht

do15 sep

UvA-HvA decanensymposium: The Happy Few?

Selectie roept veel discussie op. Is het hoger onderwijs straks alleen nog toegankelijk voor blonde meisjes die cum laude hun diploma halen? Worden er alleen nog studenten toegelaten die zo’n selectie goed aan kunnen, maar zijn dat niet per se de beste studenten? Zijn er wel (wetenschappelijk bewezen) selectie-instrumenten die studiesucces kunnen voorspellen? Is selectie zinvol of is het onzin?

Dit symposium wordt geleid door Ruben Maes

Singel 411, Amsterdam

09:00 - 14:00

wo14 sep

De Verbeteraars: bijeenkomst Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Op 14 september leidt Ruben Maes de bijeenkomst ‘De Verbeteraars’ . Deze bijeenkomst is onderdeel van het traject Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Haags Historisch Museum

17:00-20:00 uur

di13 sep

NDSM-tafel

Sinds 2012 is &MAES betrokken bij de NDSM-tafel.

De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een van de grootste creatieve broedplaatsen van Europa en biedt ruimte aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Tijdens de NDSM-tafel bespreken alle betrokken partijen de toekomst van het NDSM terrein. &MAES leidt de bespreking.

do8 sep

Bijeenkomst Platform Bèta Techniek

Nederland heeft een kennisgedreven economie. Het Platform Bèta Techniek draagt zorg voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici. Zo levert het Platform een bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Technologie en economie vinden elkaar in het containerbegrip ‘kenniseconomie’. De kenniseconomie draait voor een groot gedeelte op bèta en technici. Daarom is het economische belang van een sterk en groot aanbod aan technisch en exact opgeleide jongeren groot. Vers talent met frisse ideeën waarborgt de concurrentiepositie van Nederland.

Jan Paternotte leidt de bijeenkomst van Platform Bèta Techniek.

di6 sep

Strategiesessie BrabantKennis

BrabantKennis biedt een lerende experimenteeromgeving waarin burgers, ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen onderzoek doen en kennis ontwikkelen over de toekomst van de Brabantse samenleving. Waar professionals uit de wetenschappelijke kennis- en advieswereld samenwerken met Brabantse burgers en experts van Brabantse partijen aan de Brabantse kennis-cloud door samen te leren en op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Op 6 september vindt er een strategiesessie plaats onder leiding van &MAES.

ma5 sep

De bibliotheek verandert: Toezicht in Transitietijd

De maatschappij verandert; de Bibliotheken veranderen mee. Er zijn kansen op nieuwe domeinen. Er zijn bedreigingen door de krimp rond de traditionele basis. Directeuren en bestuurders staan voor nieuwe vragen om hun bijdrage aan die verandering te leveren. Wat betekent dat concreet voor de insteek van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur? Vraagt dat ook transitie in het toezicht?

Jan Paternotte is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

CODA, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

16:00 - 20:00

wo31 aug

Natural Capital – Webinar over Natuurlijk Kapitaal

In aanloop naar de internationale conferentie Natural Capital: Let’s Talk Business vinden er een aantal webinars plaats waar bedrijven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen samenkomen. &MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische uitvoering van deze bijeenkomsten.

wo31 aug

Overdracht College van Rijksadviseurs

Per 1 september vormen landschapsarchitect Berno Strootman en architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade het College van Rijksadviseurs. Berno Strootman is door de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam benoemd en Daan Zandbelt door de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz. Beiden dragen de titel Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en zijn benoemd voor een termijn van vier jaar. Op 31 augustus vindt in het Armamentarium in Delft de feestelijke overdracht plaats van het oude naar het nieuwe College.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Het Armamentarium, Delft

wo31 aug

Rondetafelgesprek Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Op 31 augustus vindt het rondetafelgesprek plaats over het traject Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Jan Paternotte leidt deze bijeenkomst.

di30 aug

Experttafel Toezicht Sociaal Domein

Op 1 januari 2015 zijn veel taken op het terrein van zorg, jeugdzorg en werk overgedragen aan de gemeenten. Bij de bespreking van de huidige situatie in de verschillende gemeenteraden wordt geconstateerd dat de relatief prille fase waarin de drie decentralisaties zich bevinden maakt dat veranderingen in toezicht op het sociaal domein door veel gemeenteraadsleden als een abstracte zaak ervaren kan worden.

Op 30 augustus vindt een experttafel plaats waarbij het abstracte concreet gemaakt wordt.

zo28 aug

Paradisodebat

Het Paradisodebat is het jaarlijkse podium waar kunstenaars, politici en publiek met elkaar in gesprek gaan over urgente thema’s, zoals de noodzakelijke verbindingen tussen kunst, cultuur en samenleving.

Dit jaar zal de Amerikaanse sociologe Saskia Sassen spreken. In haar laatste publicatie ‘Uitstoting’ vraagt zij zich af of de democratie nog de kracht heeft om mensen te beschermen in plaats van ze te verdrijven. De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling reflecteert op de bijdrage van Saskia Sassen.

Ruben Maes leidt het aansluitend debat met de sprekers, aanwezigen en politici – uit Eerste en Tweede Kamer en vanuit gemeenten. Ter afsluiting interviewt Ruben Maes minister Jet Bussemaker.

Paradiso, Amsterdam

15:30

do25 aug

Integriteitsbijeenkomst gevangeniswezen

Ruben Maes leidt een bijeenkomst vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen. Op deze bijeenkomst komen gevangenisdirecteuren samen om te praten over het thema integriteit.

di16 aug

Strategiesessie Museumvereniging

De Museumvereniging is er voor het belang van de musea in Nederland. Musea tonen voorwerpen en vertellen verhalen die verbeelding en gesprek oproepen. Zij dienen de maatschappij en werken samen om hun waarde voor de toekomst te bewaren.

&MAES verzorgt op 16 augustus een strategiesessie voor de Museumvereniging.

vr8 jul

Vanwege ons zomeruitje is &MAES vrijdag 8 juli de hele dag niet bereikbaar.  Maandag 11 juli zijn we er weer!

hele dag

do7 jul

Zelfbouwcafé

De programmareeks ‘zelfbouwcafé’ is een platform voor zelfbouwers en betrokkenen. De eerste vrijgegeven kavels in Amsterdam hebben inmiddels een eigenaar en het proces van ontwerpen en ontwikkelen gaat van start. In deze maandelijkse bijeenkomsten doorlopen we hetzelfde traject als deze eerste grote groep zelfbouwers: van aanschaf van de kavels tot oplevering van de woningen circa twee jaar later. Er is tijd en ruimte om elkaar te inspireren en ervaringen en kennis te delen in een informele setting.

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

18:30 - 20:30

di5 jul

Bijeenkomst Ministerie Veiligheid en Justitie: Veiligheidshuizen en ZSM

In het kader van het inspectie-onderzoek naar de relatie tussen ZSM en de Veiligheidshuizen organiseert het Ministerie van Veiligheid en Justitie een bijeenkomst over dit thema, waarbij de landelijke portefeuillehouders ZSM, de Veiligheidshuizen en de justitiële partners vertegenwoordigd zullen zijn. Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Utrecht

09:30 - 14:00

ma4 jul

De Vernieuwde Stad ‘Lokalisering van het Woonbeleid’

De Vernieuwde Stad organiseert op 4 juli 2016 in Utrecht het jaarcongres ‘Lokalisering van het Woonbeleid’. Sprekers zijn Stef Blok (minister voor Wonen en Rijksdienst), Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Carolien Gehrels (Europees directeur Big Urban Clients bij Arcadis) en Paulus Jansen (wethouder Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Utrecht).

&MAES is betrokken bij de organisatie en het inhoudelijke programma van deze bijeenkomst.

Vorstelijk Complex, Utrecht

14:00 - 17:00

do30 jun

Bijeenkomst NIFP

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een centrum van expertise op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie. Ruben Maes leidt de bijeenkomst.

Utrecht

10:00 - 17:00

wo29 jun

Incasso & Deurwaarderssymposium

Het Incasso & Deurwaarderssymposium, dat Involon voor het derde achtereenvolgend jaar organiseert, is een dag voor en door invorderend Nederland: voor de gerechtsdeurwaarder, de medewerker incasso, de belastingdeurwaarder, juridische medewerkers en invorderingsfunctionarissen. Ruben Maes is hierbij gespreksleider.

De Schakel, Nijkerk

09:15 - 16:00

wo29 jun

Het Centrum van de Toekomst’ van architectenbureau BF-AS

Jan Paternotte is dagvoorzitter bij het Symposium ‘Het WinkelCentrum van de Toekomst’ van architectenbureau BF-AS.

The Penthouse, De Ruyterkade 107

14:00-17:00 uur

di28 jun

VNG Jeugdtop

Op 28 juni vindt de VNG Jeugdtop plaats. Op deze top komen bestuurders bij elkaar om te praten over verschillende thema’s rond de doelen van de jeugdwet. Zo zal er onder andere aandacht besteed worden aan preventie, ouderbetrokkenheid, en de leeftijdsgrens van 18 jaar. Ruben Maes is hier gespreksleider.

ROC Mondriaan, Den Haag

15:30 - 20:30

ma27 jun

Eerst de klas

Jan Paternotte leidt in Utrecht een debat over de documentaire ‘Goed, beter best’, een productie van het traineeprogramma ‘Eerst de Klas’ over prestatiedruk en succesbeleving bij leerlingen in het Voortgezet Onderwijs.

Utrecht

za25 jun

Ledenvergadering BNN Vara

Ruben Maes is voorzitter tijdens de ledenvergadering van BNN Vara.

vr24 jun

Techniekpact

In 2020 moeten alle scholen Wetenschap en Techniek (w&t) in hun onderwijsprogramma aanbieden. Dit staat geformuleerd in het Techniekpact en is opgenomen in het bestuursakkoord van de PO-raad. De acht regionale netwerken van schoolbesturen leveren vanaf 2014 middels het programma Kiezen voor Technologie hieraan een bijdrage. De netwerken doen dit door scholen vraaggericht en schoolnabij te ondersteunen met de implementatie van w&t. De netwerken hebben een beweging opgang gebracht dat voortgezet moet worden. Tijdens deze bijeenkomst worden de schoolbesturen uitdaagd om een strategische agenda te formuleren voor 2016 – 2020. Ruben Maes is de dagvoorzitter.

Mariënhof, Amersfoort

09:00 - 18:00

do23 jun

Werkconferentie sociaal domein Enkhuizen

Jan Paternotte is in de Dromedaris te Enkhuizen dagvoorzitter bij het congres ‘De Kunst van het loslaten’ van de gemeente Enkhuizen over veranderingen in het sociaal domein en de rol van gemeenten, burgers en organisaties.

De Dromedaris, Enkhuizen

wo22 jun

Eco-Resilient Area Development

Stedelijke gebieden staan voor steeds meer uitdagingen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat steden zowel ecologisch als economisch gezond en duurzaam worden en blijven? Hoe kunnen we een ‘eco-resiliant’, oftewel ecologisch veerkrachtige ontwikkelingen stimuleren? In vier bijeenkomsten worden vier lokale voorbeelden besproken aan de hand van deze vragen. Bij dit evenement is de voertaal Engels. Ruben Maes is gespreksleider.

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

20:00

wo22 jun

In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd

Zorgvuldig omgaan met privacy en met persoonsgegevens is van groot belang bij alle vormen van hulp- en zorgverlening. Hiervoor zijn inspanningen nodig van meerdere partijen: gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en professionals. Tijdens deze conferentie wordt een impuls geven aan de borging van de privacy door een gezamenlijk manifest en een set van vuistregels. Ruben Maes is de dagvoorzitter.

Utrecht

12:30

di21 jun

Debat werkdruk Zaan Primair

Voor het schoolbestuur van Zaan Primair leidt Jorn Matena een reeks debatsessies over het thema werkdruk in het primair onderwijs.

obs De Spiegel, Zaandam-Zuid

15:30 - 17:00

do16 jun

Cedris-congres: De sociale netwerkeconomie in beeld

Op 16 juni vindt het Cedris-congres ‘De sociale netwerkeconomie in beeld’ plaats. Ruben Maes is hier gespreksleider.

Tijdens het congres wordt de sociale netwerkeconomie in beeld gebracht. Hoe ziet de sociale kant van onze economie eruit en wat zijn de trends, ontwikkelingen en verwachtingen? Hoe profiteert uw organisatie of arbeidsmarktregio van de netwerken, welke kansen zijn er voor de regionale economie en voor het verhogen van de arbeidsparticipatie?

Flint Theater, Amersfoort

12:00 - 17:00

do16 jun

Koers en Kansen voor de sanctie uitvoering

In het kader van het traject ‘Koers en Kansen voor de sanctie uitvoering’ is Jan Paternotte gespreksleider bij een rondetafelgesprek met het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht.

wo15 jun

Platform Beta Techniek

Jan Paternotte is dagvoorzitter bij een bijeenkomst van het Platform Beta Techniek en de Vereniging Hogescholen over de versterking van de exacte kant van het onderwijs en het aantrekken van meer studenten voor bètastudies- en opleiding.

wo15 jun

Opening Aquaradius

Op woensdag 15 juni 2016 wordt in Hoofddorp het appartementencomplex AQUAradius feestelijke geopend.

AQUAradius is het wooncomplex voor 50 plussers dat tot stand kwam door collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en is sinds enkele maanden opgeleverd en nu geheel bewoond.

Hof van Pampus , Hoofddorp

13:00

wo15 jun

Presentatie adviezen Amsterdamse Kunstraad 2017-2020

De Amsterdamse Kunstraad presenteert haar adviezen 2017-2020 voor de nieuwe A-Bis. &MAES helpt bij de organisatie van de presentatie.

Artis, Amsterdam

di14 jun

BrabantKennis

Op onze eigen locatie aan de Prinsengracht, verzorgt &MAES een strategische sessie voor BrabantKennis.

BrabantKennis is hét platform waar strategische kennis en informatie van en over Noord-Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld. BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit telkens wisselend perspectief, met telkens andere partijen

Prinsengracht 1, Amsterdam

di14 jun

PERSON-event Sustainable Energy Week

In the Solvay Library in Brussels Jan Paternotte serves as the moderator of the yearly PERSON-conference, a gathering of researchers in the fields sustainable development, psychology and political science focused on multidisciplinary collaboration in the interest of speeding up the energy transition.

Solvay Library, Brussels

di14 jun

Koersen en Kansen in de sanctietoepassing

Op onze eigen lokatie aan de Prinsengracht, verzorgt &MAES een strategiebijeenkomst voor het programma Koersen en Kansen in de sanctietoepassing.

Prinsengracht 1

15:00

ma13 jun

High-level meeting Digitizing Europe

Vertegenwoordigers van overheid, politiek en bedrijfsleven bespreken het rapport ‘Digitizing Europe’, opgesteld door de Boston Consulting Group in opdracht van Google. In het rapport doet BCG aanbevelingen voor versterken van digitalisering van de economieën in Noord-Europa. Jan Paternotte is dagvoorzitter.

Fokker Terminal

11:00 - 14:00

zo12 jun

Els Borst Netwerk Event

Jan Paternotte is dagvoorzitter bij het Els Borst Netwerk Event op Landgoed De Horst in Driebergen. Biopsycholoog Martine Delfos verzorgt een key note speech over genderverschillen en politiek.

Landgoed De Horst, Driebergen

13:00 - 18:30

vr10 jun

NWO-MVI Conference Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Het NWO-MVI onderzoeksprogramma organiseert een bijzondere EU-voorzittterschapseditie van de jaarlijkse MVI-conferentie op vrijdag 10 juni 2016 in het Amsterdam Science Park Congress Centre. Jan Paternotte zal op deze conferentie dagvoorzitter zijn.

Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier.

Amsterdam Science Park (Congress Centre)

09:15 - 16:45

do9 jun

Citizens Dialogue met Eurocommissaris Andriukaitis

Voor de Europese Commissie is Jan Paternotte in Eindhoven gespreksleider bij de ‘Citizens Dialogue’ met de eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, Vitenus Andriukaitis. Bij deze ‘Citizens Dialogues’ gaan de Eurocommissarissen in een ’Town Hall style’ debat in gesprek met Europese burgers en stakeholders over hun politieke agenda.

NatLab / Plaza Futura

14:30 - 18:45

vr3 jun

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

Op de architectuur biënnale in de Fenixloods II in Rotterdam leidt Jan Paternotte voor het Planbureau voor de Leefomgeving een seminar over vergroening van stedelijke infrastructuur.

Auditorium, Fenixloods II

10:00 - 13:00

do2 jun

Conferentie Provinciale rijksvastgoedplannen

Tijdens de besloten conferentie Provinciale rijksvastgoedplannen is &MAES dagvoorzitter. Het betreft een besloten conferentie met deelnemers van Rijk en regio die professioneel zijn betrokken bij omgevingsbeleid en/of vastgoedopgaven.

wo1 jun

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit

Tijdens de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit is Ruben Maes dagvoorzitter.

 

Klik hier voor meer informatie over het FCP congres.